Bài toán1246--Mua hàng giá rẻ

1246: Mua hàng giá rẻ

[Creator : ]
Time Limit : 1.000 sec  Memory Limit : 128 MB

Nộp bài

Mô tả bài toán

Hoàn là một người thích mua hàng giá rẻ. Mỗi khi muốn mua một món hàng nào đó là Hoàn phải đi tìm hết toàn bộ n cửa hàng để xem cửa hàng nào có giá cả phải chăng nhất để có thể mua món hàng đó về cho mình. Cách Hoàn đi mua hàng như sau: Hoàn sẽ vào n cửa hàng và hỏi giá của từng cửa hàng đó sau đó sẽ ghi vào giấy. Sau khi về đến nhà thì Hoàn sẽ bỏ ra xem lại để xem xem cửa hàng nào có giá rẻ nhất để mua hàng. Hãy giúp Hoàn đưa ra thứ tự của cửa hàng đó đêt Hoàn có thể mua được món đồ với giá rẻ nhất.

Dữ liệu vào

Đầu vào:
dòng thứ nhất chứa 1 số nguyên dương n( n <= 1000000 ) là số các cửa hàng mà Hoàn đến để tham khảo giá món đồ mà mình muốn mua.
dòng thứ hai chứa n số nguyên dương ai(ai <= 1000000000) là giá của sản phẩm mà Hoàn muốn mua tại của hàng thứ i.

Kết quả ra

Yêu cầu:
đưa ra vị trí của cửa hàng mà mặt hàng Hoàn muốn mua có giá rẻ nhất nếu nhiều nơi có giá rẻ như nhau thì đưa ra vị trí nhỏ nhất vì Hoàn rất lười đi xa.

Ví dụ dữ liệu vào Copy

10
8 7 99 73 2 2 1 5 6 10

Ví dụ kết quả ra Copy

7

Nguồn/Chủ đề

IT-CS