Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28203NamtnTrịnh Nhật NamTime Limit Exceed
3708KB
5520ms
C++441 bytes2022-06-28 15:10:11
28167NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2748KB
90ms
C++373 bytes2022-06-26 17:02:27
28166NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2748KB
92ms
C++379 bytes2022-06-26 17:01:51
28165NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2748KB
89ms
C++379 bytes2022-06-26 17:01:00
28164NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2748KB
90ms
C++378 bytes2022-06-26 17:00:02
28163NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2744KB
86ms
C++377 bytes2022-06-26 16:34:01
28161NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2748KB
89ms
C++378 bytes2022-06-26 16:23:01
28160NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2748KB
93ms
C++378 bytes2022-06-26 16:12:55
28143NamtnTrịnh Nhật NamAccepted
6092KB
275ms
C++431 bytes2022-06-24 16:30:56
28142NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
6092KB
266ms
C++415 bytes2022-06-24 16:10:41
28141NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
6092KB
270ms
C++406 bytes2022-06-24 16:07:30
28140NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
9996KB
270ms
C++412 bytes2022-06-24 16:05:36
28139NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
9996KB
270ms
C++412 bytes2022-06-24 16:03:12
28138NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
9996KB
272ms
C++413 bytes2022-06-24 15:58:32
28136NamtnTrịnh Nhật NamRuntime Error
6092KB
277ms
C++560 bytes2022-06-24 15:23:32
28029NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
6092KB
271ms
C++188 bytes2022-06-20 14:56:37
27274NamtnTrịnh Nhật NamAccepted
2188KB
222ms
C++809 bytes2022-05-18 15:58:24
27239NamtnTrịnh Nhật NamAccepted
2188KB
1008ms
C++564 bytes2022-05-18 15:28:57
27227NamtnTrịnh Nhật NamAccepted
2184KB
511ms
C++416 bytes2022-05-18 15:22:04
27208NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2184KB
19ms
C++416 bytes2022-05-18 15:12:03
27207NamtnTrịnh Nhật NamAccepted
2184KB
526ms
C++432 bytes2022-05-18 15:11:37
27202NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2184KB
16ms
C++415 bytes2022-05-18 15:06:18
27201NamtnTrịnh Nhật NamCompile Error
0KB
0ms
C415 bytes2022-05-18 15:06:03
26775NamtnTrịnh Nhật NamAccepted
3160KB
2069ms
C++616 bytes2022-05-03 16:49:57
26772NamtnTrịnh Nhật NamAccepted
3160KB
2110ms
C++610 bytes2022-05-03 16:46:20
26765NamtnTrịnh Nhật NamRuntime Error
3160KB
76ms
C++608 bytes2022-05-03 16:39:04
26763NamtnTrịnh Nhật NamRuntime Error
3160KB
62ms
C++610 bytes2022-05-03 16:38:50
26759NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
3160KB
428ms
C++604 bytes2022-05-03 16:37:17
26758NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
3160KB
2059ms
C++610 bytes2022-05-03 16:36:17
26756NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
10976KB
2154ms
C++705 bytes2022-05-03 16:19:55
26742NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
3160KB
2493ms
C++825 bytes2022-05-03 16:05:03
26736NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
3160KB
2068ms
C++617 bytes2022-05-03 16:01:16
26725NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
3160KB
2137ms
C++624 bytes2022-05-03 15:56:31
26722NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
3160KB
2196ms
C++623 bytes2022-05-03 15:55:10
26509NamtnTrịnh Nhật NamCompile Error
0KB
0ms
C++10 bytes2022-04-26 16:35:28
26478NamtnTrịnh Nhật NamAccepted
2192KB
19ms
C++665 bytes2022-04-26 15:31:53
26473NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2200KB
19ms
C++751 bytes2022-04-26 15:15:03
26470NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2196KB
26ms
C++753 bytes2022-04-26 15:10:14
26468NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2196KB
19ms
C++745 bytes2022-04-26 15:08:42
26467NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2196KB
23ms
C++747 bytes2022-04-26 15:07:22
26466NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2196KB
25ms
C++747 bytes2022-04-26 15:06:43
26465NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2196KB
25ms
C++745 bytes2022-04-26 15:00:21
26464NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2196KB
25ms
C++743 bytes2022-04-26 14:58:10
26463NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2196KB
22ms
C++743 bytes2022-04-26 14:54:53
26462NamtnTrịnh Nhật NamWrong Answer
2196KB
23ms
C++742 bytes2022-04-26 14:53:50
26412NamtnTrịnh Nhật NamOutput Limit Exceed
7696KB
567ms
C++750 bytes2022-04-25 22:31:49
26410NamtnTrịnh Nhật NamAccepted
7696KB
682ms
C++803 bytes2022-04-25 21:46:05
26409NamtnTrịnh Nhật NamRuntime Error
7696KB
560ms
C++768 bytes2022-04-25 21:45:45
26407NamtnTrịnh Nhật NamOutput Limit Exceed
7696KB
582ms
C++752 bytes2022-04-25 21:44:50
26406NamtnTrịnh Nhật NamOutput Limit Exceed
7696KB
569ms
C++737 bytes2022-04-25 21:43:13