Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27717abcdHuy HoangAccepted
6252KB
594ms
C++1439 bytes2022-06-09 20:45:07
23396abcdHuy HoangWrong Answer
8144KB
747ms
C++3324 bytes2022-02-08 15:25:39
23395abcdHuy HoangWrong Answer
8144KB
701ms
C++3288 bytes2022-02-08 15:23:11
23394abcdHuy HoangWrong Answer
13892KB
899ms
C++3341 bytes2022-02-08 15:21:52
23393abcdHuy HoangTime Limit Exceed
8444KB
14ms
C++3339 bytes2022-02-08 15:21:33
23392abcdHuy HoangWrong Answer
8144KB
729ms
C++3286 bytes2022-02-08 15:17:31
23391abcdHuy HoangWrong Answer
5472KB
723ms
C++2936 bytes2022-02-08 15:16:28
23390abcdHuy HoangWrong Answer
8208KB
821ms
C++3286 bytes2022-02-08 15:15:47
20460abcdHuy HoangAccepted
472876KB
13155ms
C++1976 bytes2022-01-08 16:43:37
20459abcdHuy HoangTime Limit Exceed
450988KB
13137ms
C++1976 bytes2022-01-08 16:42:36
20457abcdHuy HoangTime Limit Exceed
637520KB
13150ms
C++1851 bytes2022-01-08 16:38:48
20428abcdHuy HoangTime Limit Exceed
483216KB
9866ms
C++2399 bytes2022-01-08 15:23:17
20420abcdHuy HoangTime Limit Exceed
395208KB
11196ms
C++1976 bytes2022-01-08 14:49:46
20418abcdHuy HoangTime Limit Exceed
390472KB
11057ms
C++1650 bytes2022-01-08 14:47:12
20417abcdHuy HoangRuntime Error
2008KB
34ms
C++1650 bytes2022-01-08 14:45:59
20416abcdHuy HoangRuntime Error
2008KB
31ms
C++1650 bytes2022-01-08 14:44:57
20406abcdHuy HoangRuntime Error
52632KB
1989ms
C++1648 bytes2022-01-08 14:39:25
20405abcdHuy HoangRuntime Error
109452KB
2126ms
C++2559 bytes2022-01-08 14:38:33
20384abcdHuy HoangRuntime Error
2008KB
39ms
C++1650 bytes2022-01-08 14:14:19
20383abcdHuy HoangAccepted
17696KB
553ms
C++1895 bytes2022-01-08 14:12:03
20250abcdHuy HoangAccepted
2968KB
87ms
C++420 bytes2022-01-07 15:51:35
20249abcdHuy HoangAccepted
3528KB
75ms
C++1075 bytes2022-01-07 15:50:26
20237abcdHuy HoangAccepted
10688KB
181ms
C++1023 bytes2022-01-07 15:44:36
20046abcdHuy HoangAccepted
34600KB
1235ms
C++3108 bytes2022-01-06 08:50:43
20042abcdHuy HoangWrong Answer
34600KB
1229ms
C++3142 bytes2022-01-06 08:49:13
20041abcdHuy HoangWrong Answer
34600KB
1240ms
C++3088 bytes2022-01-06 08:48:10
19595abcdHuy HoangTime Limit Exceed
2500KB
12668ms
C++1206 bytes2021-12-31 15:18:24
19591abcdHuy HoangAccepted
2192KB
31ms
C++1728 bytes2021-12-31 15:15:12
19590abcdHuy HoangTime Limit Exceed
2328KB
14418ms
C++1125 bytes2021-12-31 15:14:18
19048abcdHuy HoangAccepted
24652KB
3845ms
C++1532 bytes2021-12-24 15:16:42
19042abcdHuy HoangAccepted
6872KB
115ms
C++963 bytes2021-12-24 15:13:13
19041abcdHuy HoangAccepted
3748KB
46ms
C++561 bytes2021-12-24 15:12:43
19040abcdHuy HoangCompile Error
0KB
0ms
C563 bytes2021-12-24 15:12:30
17780abcdHuy HoangAccepted
2744KB
53ms
C++575 bytes2021-12-18 15:54:15
17611abcdHuy HoangWrong Answer
2744KB
56ms
C++575 bytes2021-12-18 15:04:00
17074abcdHuy HoangAccepted
57788KB
880ms
C++3135 bytes2021-12-11 14:33:06
17069abcdHuy HoangAccepted
12276KB
407ms
C++759 bytes2021-12-11 14:25:20
17064abcdHuy HoangAccepted
0KB
0ms
C++3135 bytes2021-12-11 14:16:17
17013abcdHuy HoangAccepted
10652KB
77ms
C++1457 bytes2021-12-10 15:18:43
16553abcdHuy HoangAccepted
49484KB
289ms
C++1461 bytes2021-12-03 17:13:51
16546abcdHuy HoangWrong Answer
49484KB
323ms
C++1379 bytes2021-12-03 17:08:43
16536abcdHuy HoangWrong Answer
49484KB
332ms
C++1302 bytes2021-12-03 17:07:32
16535abcdHuy HoangAccepted
4716KB
520ms
C++888 bytes2021-12-03 17:06:57
16532abcdHuy HoangAccepted
8988KB
438ms
C++1380 bytes2021-12-03 17:06:39
16525abcdHuy HoangAccepted
12764KB
123ms
C++1057 bytes2021-12-03 17:06:06
16520abcdHuy HoangAccepted
6404KB
579ms
C++1493 bytes2021-12-03 17:05:49
16518abcdHuy HoangAccepted
9176KB
409ms
C++994 bytes2021-12-03 17:05:38
16490abcdHuy HoangAccepted
10808KB
88ms
C++1626 bytes2021-12-03 14:45:21
16489abcdHuy HoangAccepted
0KB
0ms
C++3136 bytes2021-12-03 14:25:39
13016abcdHuy HoangAccepted
10152KB
502ms
C++770 bytes2021-11-13 14:30:57