Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27472anhnpNguyễn Phương AnhAccepted
5316KB
88ms
C++658 bytes2022-05-24 18:23:24
27260anhnpNguyễn Phương AnhAccepted
2340KB
107ms
C++1576 bytes2022-05-18 15:48:11
27119anhnpNguyễn Phương AnhAccepted
2188KB
216ms
C++868 bytes2022-05-18 14:44:10
27082anhnpNguyễn Phương AnhAccepted
2188KB
957ms
C++592 bytes2022-05-18 14:39:43
27039anhnpNguyễn Phương AnhAccepted
2184KB
500ms
C++455 bytes2022-05-18 14:34:07
26340anhnpNguyễn Phương AnhAccepted
7696KB
600ms
C++877 bytes2022-04-24 16:10:39
26331anhnpNguyễn Phương AnhTime Limit Exceed
7696KB
15220ms
C++1123 bytes2022-04-24 15:42:34
26330anhnpNguyễn Phương AnhAccepted
9996KB
547ms
C++926 bytes2022-04-24 15:37:29
26327anhnpNguyễn Phương AnhWrong Answer
9996KB
534ms
C++927 bytes2022-04-24 15:33:30
26325anhnpNguyễn Phương AnhWrong Answer
2968KB
541ms
C++928 bytes2022-04-24 15:33:09
26324anhnpNguyễn Phương AnhWrong Answer
2968KB
536ms
C++943 bytes2022-04-24 15:25:45
26253anhnpNguyễn Phương AnhTime Limit Exceed
6640KB
14753ms
C++1087 bytes2022-04-23 15:58:26
26247anhnpNguyễn Phương AnhAccepted
3356KB
103ms
C++634 bytes2022-04-23 15:56:30
26239anhnpNguyễn Phương AnhWrong Answer
3356KB
108ms
C++630 bytes2022-04-23 15:53:02
26234anhnpNguyễn Phương AnhWrong Answer
2968KB
99ms
C++611 bytes2022-04-23 15:42:34
26229anhnpNguyễn Phương AnhWrong Answer
2576KB
102ms
C++790 bytes2022-04-23 15:34:27
26228anhnpNguyễn Phương AnhWrong Answer
5876KB
138ms
C++470 bytes2022-04-23 15:31:38
26157anhnpNguyễn Phương AnhAccepted
2184KB
22ms
C++331 bytes2022-04-23 14:20:22
25875anhnpNguyễn Phương AnhTime Limit Exceed
9996KB
18249ms
C++498 bytes2022-04-03 22:08:13
25874anhnpNguyễn Phương AnhTime Limit Exceed
9996KB
11748ms
C++463 bytes2022-04-03 22:06:13
25853anhnpNguyễn Phương AnhAccepted
3356KB
505ms
C++884 bytes2022-04-02 22:00:05
25852anhnpNguyễn Phương AnhTime Limit Exceed
3356KB
8249ms
C++867 bytes2022-04-02 21:49:49
25851anhnpNguyễn Phương AnhCompile Error
0KB
0ms
C++866 bytes2022-04-02 21:49:28
25850anhnpNguyễn Phương AnhTime Limit Exceed
3512KB
8677ms
C++870 bytes2022-04-02 21:47:22
25849anhnpNguyễn Phương AnhAccepted
3512KB
286ms
C++868 bytes2022-04-02 21:47:00
25848anhnpNguyễn Phương AnhTime Limit Exceed
3356KB
7163ms
C++842 bytes2022-04-02 21:14:32
25847anhnpNguyễn Phương AnhTime Limit Exceed
3356KB
8539ms
C++832 bytes2022-04-02 21:10:34
25846anhnpNguyễn Phương AnhTime Limit Exceed
3356KB
8031ms
C++746 bytes2022-04-02 21:08:36
25845anhnpNguyễn Phương AnhTime Limit Exceed
3356KB
8492ms
C++811 bytes2022-04-02 21:06:58
25835anhnpNguyễn Phương AnhTime Limit Exceed
3356KB
9593ms
C++881 bytes2022-04-02 17:01:08
25349anhnpNguyễn Phương AnhAccepted
4924KB
36ms
C++970 bytes2022-03-27 09:39:25
25344anhnpNguyễn Phương AnhAccepted
40660KB
1149ms
C++1201 bytes2022-03-27 09:32:02
25330anhnpNguyễn Phương AnhRuntime Error
8596KB
553ms
C++1199 bytes2022-03-27 09:21:14
25263anhnpNguyễn Phương AnhRuntime Error
4924KB
44ms
C++966 bytes2022-03-26 22:24:47
25254anhnpNguyễn Phương AnhRuntime Error
4924KB
37ms
C++1001 bytes2022-03-26 22:15:33
25242anhnpNguyễn Phương AnhRuntime Error
4924KB
42ms
C++941 bytes2022-03-26 22:02:17
25235anhnpNguyễn Phương AnhRuntime Error
34416KB
167ms
C++974 bytes2022-03-26 21:55:35
25230anhnpNguyễn Phương AnhRuntime Error
34416KB
185ms
C++939 bytes2022-03-26 21:53:15
25220anhnpNguyễn Phương AnhRuntime Error
34416KB
187ms
C++841 bytes2022-03-26 21:47:26
25211anhnpNguyễn Phương AnhRuntime Error
4924KB
36ms
C++907 bytes2022-03-26 21:37:34
25207anhnpNguyễn Phương AnhRuntime Error
34416KB
166ms
C++978 bytes2022-03-26 21:33:51
25201anhnpNguyễn Phương AnhRuntime Error
34416KB
181ms
C++974 bytes2022-03-26 21:30:45
25196anhnpNguyễn Phương AnhRuntime Error
34416KB
167ms
C++946 bytes2022-03-26 21:26:25
25173anhnpNguyễn Phương AnhRuntime Error
4924KB
33ms
C++880 bytes2022-03-26 21:07:39
25117anhnpNguyễn Phương AnhAccepted
5028KB
206ms
C++739 bytes2022-03-26 20:02:14
25116anhnpNguyễn Phương AnhRuntime Error
5032KB
191ms
C++825 bytes2022-03-26 20:00:28
25098anhnpNguyễn Phương AnhRuntime Error
4924KB
39ms
C++879 bytes2022-03-26 18:07:52
25094anhnpNguyễn Phương AnhRuntime Error
5020KB
34ms
C++937 bytes2022-03-26 17:58:26
25092anhnpNguyễn Phương AnhRuntime Error
5020KB
33ms
C++931 bytes2022-03-26 17:50:41
25086anhnpNguyễn Phương AnhAccepted
7756KB
34ms
C++911 bytes2022-03-26 17:40:30