Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27314antbTrịnh Bình AnAccepted
2184KB
218ms
C++1971 bytes2022-05-18 16:25:10
27313antbTrịnh Bình AnWrong Answer
2340KB
105ms
C++1703 bytes2022-05-18 16:24:11
27135antbTrịnh Bình AnAccepted
2192KB
217ms
C++858 bytes2022-05-18 14:46:41
27123antbTrịnh Bình AnCompile Error
0KB
0ms
C++857 bytes2022-05-18 14:44:33
27116antbTrịnh Bình AnCompile Error
0KB
0ms
C++857 bytes2022-05-18 14:43:53
27109antbTrịnh Bình AnCompile Error
0KB
0ms
C++850 bytes2022-05-18 14:42:58
27092antbTrịnh Bình AnAccepted
2188KB
1009ms
C++623 bytes2022-05-18 14:40:22
27083antbTrịnh Bình AnWrong Answer
2188KB
993ms
C++645 bytes2022-05-18 14:39:44
27068antbTrịnh Bình AnAccepted
2184KB
520ms
C++434 bytes2022-05-18 14:37:19
27060antbTrịnh Bình AnCompile Error
0KB
0ms
C++425 bytes2022-05-18 14:36:43
27058antbTrịnh Bình AnCompile Error
0KB
0ms
C++424 bytes2022-05-18 14:36:20
26144antbTrịnh Bình AnRuntime Error
2500KB
340ms
C++731 bytes2022-04-21 21:13:56
26143antbTrịnh Bình AnRuntime Error
2500KB
344ms
C++731 bytes2022-04-21 21:13:14
26139antbTrịnh Bình AnTime Limit Exceed
2184KB
5531ms
C++877 bytes2022-04-21 18:19:29
26138antbTrịnh Bình AnTime Limit Exceed
2184KB
5540ms
C++875 bytes2022-04-21 18:18:24
25292antbTrịnh Bình AnAccepted
27004KB
439ms
C++834 bytes2022-03-26 22:49:12
25061antbTrịnh Bình AnAccepted
5412KB
28ms
C++737 bytes2022-03-26 17:13:59
25057antbTrịnh Bình AnWrong Answer
5412KB
25ms
C++727 bytes2022-03-26 17:09:17
25056antbTrịnh Bình AnWrong Answer
5412KB
32ms
C++742 bytes2022-03-26 17:07:29
25053antbTrịnh Bình AnWrong Answer
5412KB
30ms
C++778 bytes2022-03-26 17:06:56
25048antbTrịnh Bình AnRuntime Error
103800KB
1628ms
C++881 bytes2022-03-26 17:02:38
25046antbTrịnh Bình AnCompile Error
0KB
0ms
C++881 bytes2022-03-26 17:01:27
25045antbTrịnh Bình AnCompile Error
0KB
0ms
C++859 bytes2022-03-26 16:59:54
25030antbTrịnh Bình AnRuntime Error
103404KB
1929ms
C++1206 bytes2022-03-26 16:49:24
24956antbTrịnh Bình AnRuntime Error
103404KB
1442ms
C++1150 bytes2022-03-26 15:53:51
24954antbTrịnh Bình AnRuntime Error
103308KB
1484ms
C++1021 bytes2022-03-26 15:53:18
24952antbTrịnh Bình AnTime Limit Exceed
4924KB
15ms
C++1092 bytes2022-03-26 15:52:41
23642antbTrịnh Bình AnAccepted
2184KB
88ms
C++189 bytes2022-02-09 20:56:10
21480antbTrịnh Bình AnWrong Answer
2184KB
80ms
C++167 bytes2022-01-15 17:30:12
21478antbTrịnh Bình AnCompile Error
0KB
0ms
C++166 bytes2022-01-15 17:29:56
21477antbTrịnh Bình AnCompile Error
0KB
0ms
C++165 bytes2022-01-15 17:29:42
21469antbTrịnh Bình AnAccepted
2184KB
50ms
C++368 bytes2022-01-15 17:23:47
21335antbTrịnh Bình AnAccepted
2184KB
121ms
C++197 bytes2022-01-15 16:11:08
20789antbTrịnh Bình AnAccepted
2184KB
40ms
C++921 bytes2022-01-10 10:16:16
20689antbTrịnh Bình AnAccepted
2184KB
37ms
C++921 bytes2022-01-09 18:48:54
20621antbTrịnh Bình AnWrong Answer
2184KB
33ms
C++483 bytes2022-01-09 15:02:21
19935antbTrịnh Bình AnAccepted
5148KB
410ms
C++335 bytes2022-01-04 16:33:30
19884antbTrịnh Bình AnAccepted
2184KB
19ms
C++448 bytes2022-01-04 15:46:03
19814antbTrịnh Bình AnWrong Answer
2184KB
392ms
C++213 bytes2022-01-04 15:04:40
19450antbTrịnh Bình AnAccepted
2340KB
62ms
C++2217 bytes2021-12-28 10:25:31
19449antbTrịnh Bình AnCompile Error
0KB
0ms
C2217 bytes2021-12-28 10:25:19
17869antbTrịnh Bình AnAccepted
13904KB
241ms
C++337 bytes2021-12-18 16:22:23
17863antbTrịnh Bình AnWrong Answer
2968KB
228ms
C++606 bytes2021-12-18 16:21:04
17769antbTrịnh Bình AnRuntime Error
2004KB
21ms
C++517 bytes2021-12-18 15:51:24
17748antbTrịnh Bình AnRuntime Error
2348KB
33ms
C++528 bytes2021-12-18 15:45:04
17742antbTrịnh Bình AnRuntime Error
2348KB
29ms
C++583 bytes2021-12-18 15:42:11
17738antbTrịnh Bình AnRuntime Error
2192KB
34ms
C++525 bytes2021-12-18 15:39:57
17736antbTrịnh Bình AnRuntime Error
2192KB
43ms
C++525 bytes2021-12-18 15:39:39
17725antbTrịnh Bình AnAccepted
6092KB
163ms
C++788 bytes2021-12-18 15:37:56
17700antbTrịnh Bình AnRuntime Error
2196KB
35ms
C++533 bytes2021-12-18 15:28:06