Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28224binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
2352KB
16ms
C++443 bytes2022-06-28 15:56:23
28223binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
2352KB
19ms
C++443 bytes2022-06-28 15:55:20
28222binhntNguyễn Thái BìnhCompile Error
0KB
0ms
C++441 bytes2022-06-28 15:54:54
28184binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
10152KB
709ms
C++494 bytes2022-06-26 22:09:24
28183binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
10152KB
680ms
C++494 bytes2022-06-26 22:08:30
28174binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
10152KB
686ms
C++493 bytes2022-06-26 21:19:25
28173binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
10152KB
715ms
C++444 bytes2022-06-26 21:15:59
28172binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
10152KB
758ms
C++418 bytes2022-06-26 21:14:11
28099binhntNguyễn Thái BìnhAccepted
27740KB
81ms
C++834 bytes2022-06-24 07:53:30
28098binhntNguyễn Thái BìnhTime Limit Exceed
3912KB
5531ms
C++657 bytes2022-06-24 07:52:53
28091binhntNguyễn Thái BìnhAccepted
27740KB
82ms
C++834 bytes2022-06-22 04:26:31
28080binhntNguyễn Thái BìnhAccepted
3912KB
47ms
C++497 bytes2022-06-21 15:28:50
28077binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
43364KB
72ms
C++949 bytes2022-06-21 07:02:22
28076binhntNguyễn Thái BìnhTime Limit Exceed
3912KB
5515ms
C++633 bytes2022-06-21 06:46:15
28075binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
43364KB
70ms
C++906 bytes2022-06-21 06:45:43
28074binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
43364KB
65ms
C++906 bytes2022-06-21 06:40:20
28071binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
35552KB
66ms
C++885 bytes2022-06-20 23:50:18
28055binhntNguyễn Thái BìnhAccepted
4948KB
51ms
C++729 bytes2022-06-20 21:20:15
28052binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
4948KB
52ms
C++715 bytes2022-06-20 21:16:29
28051binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
4948KB
69ms
C++687 bytes2022-06-20 21:15:26
27995binhntNguyễn Thái BìnhTime Limit Exceed
3912KB
5522ms
C++633 bytes2022-06-20 07:55:37
27994binhntNguyễn Thái BìnhTime Limit Exceed
2828KB
20533ms
C++822 bytes2022-06-20 05:58:38
27993binhntNguyễn Thái BìnhTime Limit Exceed
2744KB
20607ms
C++826 bytes2022-06-20 05:56:25
27989binhntNguyễn Thái BìnhAccepted
3128KB
120ms
C++1176 bytes2022-06-20 03:03:18
27988binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
3128KB
139ms
C++1120 bytes2022-06-20 02:33:09
27969binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
3128KB
121ms
C++1077 bytes2022-06-19 20:31:58
27965binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
3128KB
117ms
C++800 bytes2022-06-19 19:32:59
27963binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
3124KB
131ms
C++702 bytes2022-06-19 19:30:45
27917binhntNguyễn Thái BìnhAccepted
19912KB
603ms
C++1274 bytes2022-06-17 11:00:26
27890binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
10076KB
404ms
C++684 bytes2022-06-16 21:16:39
27872binhntNguyễn Thái BìnhAccepted
2196KB
621ms
C++1216 bytes2022-06-16 03:04:21
27857binhntNguyễn Thái BìnhAccepted
2196KB
1862ms
C++1196 bytes2022-06-15 22:13:34
27856binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
2196KB
808ms
C++1170 bytes2022-06-15 22:12:44
27844binhntNguyễn Thái BìnhTime Limit Exceed
2340KB
4612ms
C++641 bytes2022-06-15 21:09:06
27831binhntNguyễn Thái BìnhTime Limit Exceed
2340KB
5599ms
C++560 bytes2022-06-15 20:54:04
27823binhntNguyễn Thái BìnhAccepted
40896KB
126ms
C++610 bytes2022-06-15 18:38:19
27817binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
10076KB
406ms
C++690 bytes2022-06-15 18:18:57
27813binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
14020KB
402ms
C++714 bytes2022-06-15 18:01:00
27812binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
17968KB
392ms
C++761 bytes2022-06-15 17:54:00
27811binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
10076KB
414ms
C++735 bytes2022-06-15 17:51:37
27726binhntNguyễn Thái BìnhAccepted
3520KB
528ms
C++880 bytes2022-06-11 10:48:50
27725binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
3520KB
554ms
C++882 bytes2022-06-11 10:48:25
27724binhntNguyễn Thái BìnhAccepted
12132KB
126ms
C++790 bytes2022-06-10 15:17:08
27723binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
7236KB
131ms
C++934 bytes2022-06-10 15:15:41
27716binhntNguyễn Thái BìnhAccepted
2240KB
36ms
C++638 bytes2022-06-08 09:56:02
27715binhntNguyễn Thái BìnhWrong Answer
2240KB
36ms
C++728 bytes2022-06-08 09:54:54
27521binhntNguyễn Thái BìnhTime Limit Exceed
3356KB
3761ms
C++1090 bytes2022-05-25 08:49:54
27451binhntNguyễn Thái BìnhAccepted
5316KB
101ms
C++714 bytes2022-05-24 15:54:12
27358binhntNguyễn Thái BìnhAccepted
2556KB
36ms
C++868 bytes2022-05-22 00:06:02
27347binhntNguyễn Thái BìnhAccepted
6160KB
200ms
C++777 bytes2022-05-20 00:20:44