Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
18897duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
70ms
C++2237 bytes2021-12-20 23:08:04
18896duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
35ms
C++781 bytes2021-12-20 22:50:32
18811duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
21872KB
2207ms
C++1236 bytes2021-12-20 16:15:05
18550duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
19ms
C++214 bytes2021-12-19 16:38:32
18547duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2184KB
19ms
C++259 bytes2021-12-19 16:36:26
18545duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2184KB
18ms
C++284 bytes2021-12-19 16:34:37
16074duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
41404KB
81ms
C++575 bytes2021-11-28 16:43:00
16073duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
32ms
C++861 bytes2021-11-28 16:38:35
15412duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
16012KB
544ms
C++1302 bytes2021-11-23 15:19:49
15411duyptPhạm Tuấn DuyTime Limit Exceed
15856KB
9923ms
C++1230 bytes2021-11-23 15:18:00
15407duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
0KB
0ms
C++1242 bytes2021-11-23 15:10:11
15338duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
164ms
C++742 bytes2021-11-22 15:15:53
15337duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
46ms
C++361 bytes2021-11-22 15:01:08
15336duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
33ms
C++331 bytes2021-11-22 14:42:48
15335duyptPhạm Tuấn DuyRuntime Error
2340KB
1336ms
C++405 bytes2021-11-22 14:40:07
15334duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
97ms
C++812 bytes2021-11-22 14:35:13
15138duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
983ms
C++440 bytes2021-11-21 17:30:51
15137duyptPhạm Tuấn DuyCompile Error
0KB
0ms
C++318 bytes2021-11-21 17:30:12
15136duyptPhạm Tuấn DuyWrong Answer
2340KB
36ms
C++462 bytes2021-11-21 17:27:08
15135duyptPhạm Tuấn DuyWrong Answer
2340KB
29ms
C++438 bytes2021-11-21 17:23:24
15134duyptPhạm Tuấn DuyWrong Answer
2340KB
34ms
C++402 bytes2021-11-21 17:22:24
15131duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
14100KB
760ms
C++1884 bytes2021-11-21 17:11:23
14928duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
3512KB
114ms
C++559 bytes2021-11-17 23:27:33
14927duyptPhạm Tuấn DuyRuntime Error
2344KB
39ms
C++694 bytes2021-11-17 23:22:08
14786duyptPhạm Tuấn DuyTime Limit Exceed
7324KB
10495ms
C++1735 bytes2021-11-17 09:05:44
14781duyptPhạm Tuấn DuyCompile Error
0KB
0ms
C++1734 bytes2021-11-17 09:03:21
14777duyptPhạm Tuấn DuyRuntime Error
2344KB
33ms
C++692 bytes2021-11-17 09:01:15
14776duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
33ms
C++1302 bytes2021-11-17 09:00:25
13735duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2344KB
2ms
C++2917 bytes2021-11-14 00:35:14
13734duyptPhạm Tuấn DuyWrong Answer
2344KB
2ms
C++2897 bytes2021-11-14 00:34:21
13731duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2344KB
3ms
C++2298 bytes2021-11-14 00:22:36
13616duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
3132KB
54ms
C++592 bytes2021-11-13 21:14:52
13598duyptPhạm Tuấn DuyWrong Answer
2340KB
48ms
C++522 bytes2021-11-13 21:03:07
13584duyptPhạm Tuấn DuyWrong Answer
2340KB
48ms
C++527 bytes2021-11-13 20:55:09
13583duyptPhạm Tuấn DuyWrong Answer
2340KB
57ms
C++607 bytes2021-11-13 20:54:36
13581duyptPhạm Tuấn DuyWrong Answer
2340KB
57ms
C++605 bytes2021-11-13 20:53:54
13485duyptPhạm Tuấn DuyWrong Answer
2340KB
60ms
C++592 bytes2021-11-13 18:21:53
13484duyptPhạm Tuấn DuyWrong Answer
2340KB
54ms
C++518 bytes2021-11-13 18:19:33
13483duyptPhạm Tuấn DuyCompile Error
0KB
0ms
C++535 bytes2021-11-13 18:18:55
13482duyptPhạm Tuấn DuyWrong Answer
2340KB
56ms
C++492 bytes2021-11-13 18:16:29
13469duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
56ms
C++346 bytes2021-11-13 17:31:11
13467duyptPhạm Tuấn DuyWrong Answer
2340KB
40ms
C++372 bytes2021-11-13 17:29:06
13465duyptPhạm Tuấn DuyWrong Answer
2340KB
39ms
C++365 bytes2021-11-13 17:27:28
12530duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
8436KB
375ms
C++731 bytes2021-11-12 20:39:05
12529duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
8436KB
372ms
C++785 bytes2021-11-12 20:33:31
12131duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
34ms
C++471 bytes2021-11-11 19:06:35
12120duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
35ms
C++595 bytes2021-11-11 18:17:28
12115duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
34ms
C++323 bytes2021-11-11 18:06:16
12112duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2376KB
353ms
C++607 bytes2021-11-11 17:58:58
12097duyptPhạm Tuấn DuyWrong Answer
2376KB
259ms
C++541 bytes2021-11-11 17:28:38