Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
18897duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
70ms
C++2237 bytes2021-12-20 23:08:04
18896duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
35ms
C++781 bytes2021-12-20 22:50:32
18811duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
21872KB
2207ms
C++1236 bytes2021-12-20 16:15:05
18550duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
19ms
C++214 bytes2021-12-19 16:38:32
18547duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2184KB
19ms
C++259 bytes2021-12-19 16:36:26
18545duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2184KB
18ms
C++284 bytes2021-12-19 16:34:37
16074duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
41404KB
81ms
C++575 bytes2021-11-28 16:43:00
16073duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
32ms
C++861 bytes2021-11-28 16:38:35
15412duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
16012KB
544ms
C++1302 bytes2021-11-23 15:19:49
15407duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
0KB
0ms
C++1242 bytes2021-11-23 15:10:11
15338duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
164ms
C++742 bytes2021-11-22 15:15:53
15337duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
46ms
C++361 bytes2021-11-22 15:01:08
15336duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
33ms
C++331 bytes2021-11-22 14:42:48
15334duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
97ms
C++812 bytes2021-11-22 14:35:13
15138duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
983ms
C++440 bytes2021-11-21 17:30:51
15131duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
14100KB
760ms
C++1884 bytes2021-11-21 17:11:23
14928duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
3512KB
114ms
C++559 bytes2021-11-17 23:27:33
14776duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
33ms
C++1302 bytes2021-11-17 09:00:25
13735duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2344KB
2ms
C++2917 bytes2021-11-14 00:35:14
13731duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2344KB
3ms
C++2298 bytes2021-11-14 00:22:36
13616duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
3132KB
54ms
C++592 bytes2021-11-13 21:14:52
13469duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
56ms
C++346 bytes2021-11-13 17:31:11
12530duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
8436KB
375ms
C++731 bytes2021-11-12 20:39:05
12529duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
8436KB
372ms
C++785 bytes2021-11-12 20:33:31
12131duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
34ms
C++471 bytes2021-11-11 19:06:35
12120duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
35ms
C++595 bytes2021-11-11 18:17:28
12115duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
34ms
C++323 bytes2021-11-11 18:06:16
12112duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2376KB
353ms
C++607 bytes2021-11-11 17:58:58
12091duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
35ms
C++420 bytes2021-11-11 17:23:09
11856duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2348KB
47ms
C++553 bytes2021-11-10 18:17:44
11854duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2432KB
26ms
C++1002 bytes2021-11-10 18:15:42
11853duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
21876KB
25ms
C++1386 bytes2021-11-10 18:11:44
11852duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
17516KB
1622ms
C++1116 bytes2021-11-10 18:11:03
11746duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2364KB
32ms
C++701 bytes2021-11-09 21:28:50
11723duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
46ms
C++277 bytes2021-11-09 20:59:01
11717duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
45ms
C++338 bytes2021-11-09 20:43:06
11704duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
40ms
C++271 bytes2021-11-09 20:12:20
11654duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2344KB
43ms
C++799 bytes2021-11-09 16:35:04
11571duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2344KB
203ms
C++327 bytes2021-11-09 15:56:19
11562duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
41ms
C++522 bytes2021-11-09 15:51:40
11560duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
16988KB
4547ms
C++841 bytes2021-11-09 15:51:18
11558duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2356KB
39ms
C++417 bytes2021-11-09 15:50:39
11555duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
3516KB
660ms
C++607 bytes2021-11-09 15:49:29
11552duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
17964KB
779ms
C++931 bytes2021-11-09 15:48:18
11546duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
101ms
C++459 bytes2021-11-09 15:40:49
11541duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
3124KB
294ms
C++355 bytes2021-11-09 15:39:49
11534duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2344KB
24ms
C++799 bytes2021-11-09 15:38:07
11528duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
10936KB
212ms
C++757 bytes2021-11-09 15:36:21
11524duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
2340KB
17ms
C++734 bytes2021-11-09 15:35:51
11521duyptPhạm Tuấn DuyAccepted
3316KB
1022ms
C++752 bytes2021-11-09 15:35:27