Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28245giangnntNguyễn N Trà GiangAccepted
4124KB
89ms
C++530 bytes2022-06-28 16:50:18
28242giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
4124KB
86ms
C++532 bytes2022-06-28 16:47:12
28240giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
4124KB
91ms
C++530 bytes2022-06-28 16:46:16
28237giangnntNguyễn N Trà GiangAccepted
2752KB
50ms
C++453 bytes2022-06-28 16:33:30
28235giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
2748KB
89ms
C++405 bytes2022-06-28 16:29:07
28234giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
2748KB
87ms
C++405 bytes2022-06-28 16:27:34
28233giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
2744KB
91ms
C++389 bytes2022-06-28 16:25:32
28230giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
2744KB
93ms
C++378 bytes2022-06-28 16:24:35
28062giangnntNguyễn N Trà GiangTime Limit Exceed
4124KB
5503ms
C++487 bytes2022-06-20 22:52:47
28061giangnntNguyễn N Trà GiangAccepted
2576KB
270ms
C++526 bytes2022-06-20 22:42:47
28060giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
2576KB
288ms
C++516 bytes2022-06-20 22:29:40
28018giangnntNguyễn N Trà GiangTime Limit Exceed
2744KB
20417ms
C++433 bytes2022-06-20 10:47:44
27896giangnntNguyễn N Trà GiangAccepted
2352KB
555ms
C++1711 bytes2022-06-16 23:03:48
27895giangnntNguyễn N Trà GiangAccepted
2352KB
551ms
C++1711 bytes2022-06-16 23:02:43
27841giangnntNguyễn N Trà GiangTime Limit Exceed
2184KB
4240ms
C++555 bytes2022-06-15 21:07:47
27808giangnntNguyễn N Trà GiangTime Limit Exceed
2340KB
7366ms
C++714 bytes2022-06-15 17:04:30
27752giangnntNguyễn N Trà GiangTime Limit Exceed
2404KB
7371ms
C++748 bytes2022-06-15 10:21:58
27463giangnntNguyễn N Trà GiangTime Limit Exceed
2732KB
3476ms
C++720 bytes2022-05-24 16:38:49
27452giangnntNguyễn N Trà GiangAccepted
2184KB
88ms
C++711 bytes2022-05-24 16:06:47
27241giangnntNguyễn N Trà GiangAccepted
2340KB
103ms
C++1439 bytes2022-05-18 15:30:51
27166giangnntNguyễn N Trà GiangAccepted
2348KB
207ms
C++885 bytes2022-05-18 14:53:10
27127giangnntNguyễn N Trà GiangAccepted
2188KB
944ms
C++601 bytes2022-05-18 14:44:59
27086giangnntNguyễn N Trà GiangAccepted
2340KB
359ms
C++495 bytes2022-05-18 14:39:50
26767giangnntNguyễn N Trà GiangAccepted
3512KB
99ms
C++593 bytes2022-05-03 16:39:36
26761giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
3512KB
97ms
C++602 bytes2022-05-03 16:38:12
26757giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
3512KB
120ms
C++644 bytes2022-05-03 16:31:57
26753giangnntNguyễn N Trà GiangAccepted
10152KB
753ms
C++858 bytes2022-05-03 16:18:16
26749giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
10152KB
944ms
C++916 bytes2022-05-03 16:09:11
26723giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
3512KB
100ms
C++587 bytes2022-05-03 15:55:27
26699giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
10152KB
976ms
C++904 bytes2022-05-03 15:21:41
26698giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
10152KB
2319ms
C++904 bytes2022-05-03 15:19:22
26696giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
10152KB
979ms
C++904 bytes2022-05-03 15:18:24
26687giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
10152KB
917ms
C++782 bytes2022-05-03 15:05:34
26684giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
9996KB
2252ms
C++696 bytes2022-05-03 14:45:41
26677giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
2968KB
627ms
C++316 bytes2022-05-02 16:12:32
26676giangnntNguyễn N Trà GiangTime Limit Exceed
3512KB
7408ms
C++586 bytes2022-05-02 16:08:25
26675giangnntNguyễn N Trà GiangTime Limit Exceed
10152KB
12303ms
C++763 bytes2022-05-02 16:03:03
26674giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
10152KB
781ms
C++631 bytes2022-05-02 15:56:30
26503giangnntNguyễn N Trà GiangRuntime Error
2360KB
25ms
C++517 bytes2022-04-26 16:30:24
26502giangnntNguyễn N Trà GiangRuntime Error
2360KB
25ms
C++515 bytes2022-04-26 16:29:14
26501giangnntNguyễn N Trà GiangRuntime Error
2360KB
21ms
C++742 bytes2022-04-26 16:21:16
26500giangnntNguyễn N Trà GiangRuntime Error
2204KB
17ms
C++696 bytes2022-04-26 16:16:57
26458giangnntNguyễn N Trà GiangAccepted
10040KB
624ms
C++707 bytes2022-04-26 14:46:08
26434giangnntNguyễn N Trà GiangAccepted
2968KB
556ms
C++830 bytes2022-04-26 14:11:35
26303giangnntNguyễn N Trà GiangAccepted
2352KB
24ms
C++841 bytes2022-04-24 12:25:23
26302giangnntNguyễn N Trà GiangAccepted
2196KB
25ms
C++771 bytes2022-04-24 12:24:16
26269giangnntNguyễn N Trà GiangAccepted
2184KB
18ms
C++328 bytes2022-04-23 16:40:03
26268giangnntNguyễn N Trà GiangCompile Error
0KB
0ms
C++314 bytes2022-04-23 16:39:45
26265giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
2184KB
20ms
C++457 bytes2022-04-23 16:23:13
26264giangnntNguyễn N Trà GiangWrong Answer
2184KB
18ms
C++458 bytes2022-04-23 16:21:18