Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27507giangptPhạm Thu GiangAccepted
5316KB
87ms
C++647 bytes2022-05-24 22:30:09
27175giangptPhạm Thu GiangAccepted
2188KB
217ms
C++856 bytes2022-05-18 14:55:07
27173giangptPhạm Thu GiangWrong Answer
2188KB
208ms
C++900 bytes2022-05-18 14:54:39
27172giangptPhạm Thu GiangOutput Limit Exceed
2188KB
57ms
C++900 bytes2022-05-18 14:54:10
27159giangptPhạm Thu GiangAccepted
2188KB
999ms
C++602 bytes2022-05-18 14:51:11
27156giangptPhạm Thu GiangAccepted
2188KB
916ms
C++602 bytes2022-05-18 14:50:38
27139giangptPhạm Thu GiangWrong Answer
2188KB
591ms
C++547 bytes2022-05-18 14:47:24
27137giangptPhạm Thu GiangCompile Error
0KB
0ms
C++559 bytes2022-05-18 14:47:12
27136giangptPhạm Thu GiangCompile Error
0KB
0ms
C++571 bytes2022-05-18 14:47:00
27128giangptPhạm Thu GiangWrong Answer
2188KB
601ms
C++587 bytes2022-05-18 14:45:18
27044giangptPhạm Thu GiangAccepted
2184KB
554ms
C++432 bytes2022-05-18 14:34:38
27042giangptPhạm Thu GiangCompile Error
0KB
0ms
C432 bytes2022-05-18 14:34:21
25878giangptPhạm Thu GiangAccepted
3124KB
2752ms
C++470 bytes2022-04-03 22:34:41
25877giangptPhạm Thu GiangTime Limit Exceed
2968KB
10910ms
C++391 bytes2022-04-03 22:31:43
25876giangptPhạm Thu GiangCompile Error
0KB
0ms
C391 bytes2022-04-03 22:31:20
25471giangptPhạm Thu GiangAccepted
5020KB
35ms
C++928 bytes2022-03-27 14:44:51
25470giangptPhạm Thu GiangWrong Answer
5020KB
29ms
C++922 bytes2022-03-27 14:41:33
25459giangptPhạm Thu GiangAccepted
12828KB
1074ms
C++937 bytes2022-03-27 14:15:13
25456giangptPhạm Thu GiangTime Limit Exceed
17228KB
10158ms
C++937 bytes2022-03-27 14:13:04
25452giangptPhạm Thu GiangTime Limit Exceed
12536KB
9171ms
C++1001 bytes2022-03-27 14:08:55
25451giangptPhạm Thu GiangTime Limit Exceed
17228KB
10357ms
C++999 bytes2022-03-27 14:03:50
25449giangptPhạm Thu GiangTime Limit Exceed
17224KB
10927ms
C++990 bytes2022-03-27 13:59:21
25447giangptPhạm Thu GiangRuntime Error
2008KB
21ms
C++1578 bytes2022-03-27 13:55:06
25442giangptPhạm Thu GiangWrong Answer
39396KB
962ms
C++918 bytes2022-03-27 13:27:37
25304giangptPhạm Thu GiangRuntime Error
103408KB
2483ms
C++1035 bytes2022-03-26 22:59:33
25285giangptPhạm Thu GiangAccepted
5412KB
225ms
C++660 bytes2022-03-26 22:44:23
25213giangptPhạm Thu GiangWrong Answer
2700KB
175ms
C++628 bytes2022-03-26 21:39:11
25212giangptPhạm Thu GiangCompile Error
0KB
0ms
C++640 bytes2022-03-26 21:37:54
25208giangptPhạm Thu GiangCompile Error
0KB
0ms
C++638 bytes2022-03-26 21:37:06
25118giangptPhạm Thu GiangWrong Answer
2772KB
173ms
C++916 bytes2022-03-26 20:15:50
25100giangptPhạm Thu GiangAccepted
53948KB
237ms
C++777 bytes2022-03-26 18:09:20
25055giangptPhạm Thu GiangWrong Answer
4920KB
28ms
C++624 bytes2022-03-26 17:07:28
25054giangptPhạm Thu GiangCompile Error
0KB
0ms
C++627 bytes2022-03-26 17:07:00
25017giangptPhạm Thu GiangOutput Limit Exceed
30528KB
106ms
C++607 bytes2022-03-26 16:38:10
25007giangptPhạm Thu GiangOutput Limit Exceed
4628KB
27ms
C++530 bytes2022-03-26 16:29:36
25004giangptPhạm Thu GiangOutput Limit Exceed
26600KB
126ms
C++534 bytes2022-03-26 16:28:53
25003giangptPhạm Thu GiangOutput Limit Exceed
26600KB
134ms
C++535 bytes2022-03-26 16:28:34
24999giangptPhạm Thu GiangWrong Answer
26600KB
142ms
C++527 bytes2022-03-26 16:26:32
24996giangptPhạm Thu GiangCompile Error
0KB
0ms
C++532 bytes2022-03-26 16:23:48
24985giangptPhạm Thu GiangWrong Answer
26600KB
135ms
C++554 bytes2022-03-26 16:14:54
24950giangptPhạm Thu GiangWrong Answer
30504KB
115ms
C++751 bytes2022-03-26 15:50:36
24946giangptPhạm Thu GiangWrong Answer
29528KB
111ms
C++623 bytes2022-03-26 15:47:39
24939giangptPhạm Thu GiangWrong Answer
29528KB
117ms
C++623 bytes2022-03-26 15:42:05
24640giangptPhạm Thu GiangWrong Answer
2184KB
41ms
C++376 bytes2022-02-26 23:02:56
24616giangptPhạm Thu GiangWrong Answer
2184KB
36ms
C++378 bytes2022-02-26 22:20:49
24600giangptPhạm Thu GiangWrong Answer
2184KB
37ms
C++229 bytes2022-02-26 20:23:48
24254giangptPhạm Thu GiangAccepted
2184KB
5426ms
C++216 bytes2022-02-19 23:01:19
24252giangptPhạm Thu GiangCompile Error
0KB
0ms
C++218 bytes2022-02-19 23:00:08
24248giangptPhạm Thu GiangAccepted
2184KB
4880ms
C++216 bytes2022-02-19 22:57:48
24227giangptPhạm Thu GiangAccepted
2184KB
290ms
C++252 bytes2022-02-19 21:42:38