Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27267hangpmPhạm Minh HằngWrong Answer
2184KB
91ms
C++1501 bytes2022-05-18 15:50:33
27259hangpmPhạm Minh HằngWrong Answer
2184KB
99ms
C++1527 bytes2022-05-18 15:46:54
27253hangpmPhạm Minh HằngWrong Answer
2184KB
89ms
C++1525 bytes2022-05-18 15:44:20
27250hangpmPhạm Minh HằngWrong Answer
2184KB
82ms
C++1509 bytes2022-05-18 15:41:22
27243hangpmPhạm Minh HằngAccepted
2184KB
90ms
C++1682 bytes2022-05-18 15:36:16
27242hangpmPhạm Minh HằngWrong Answer
2184KB
89ms
C++1509 bytes2022-05-18 15:33:14
27066hangpmPhạm Minh HằngAccepted
2188KB
229ms
C++858 bytes2022-05-18 14:37:12
27037hangpmPhạm Minh HằngAccepted
2188KB
937ms
C++602 bytes2022-05-18 14:33:57
27025hangpmPhạm Minh HằngAccepted
2184KB
504ms
C++434 bytes2022-05-18 14:32:03
25824hangpmPhạm Minh HằngTime Limit Exceed
3356KB
6240ms
C++811 bytes2022-04-02 16:57:31
25502hangpmPhạm Minh HằngAccepted
17804KB
1050ms
C++1168 bytes2022-03-27 21:14:50
25501hangpmPhạm Minh HằngPresentation Error
17812KB
1122ms
C++1174 bytes2022-03-27 21:11:59
25500hangpmPhạm Minh HằngPresentation Error
104824KB
1883ms
C++1175 bytes2022-03-27 21:11:14
25499hangpmPhạm Minh HằngPresentation Error
104824KB
1901ms
C++1138 bytes2022-03-27 21:09:24
25466hangpmPhạm Minh HằngRuntime Error
9144KB
699ms
C++985 bytes2022-03-27 14:20:11
25463hangpmPhạm Minh HằngPresentation Error
101896KB
1642ms
C++1015 bytes2022-03-27 14:17:14
25462hangpmPhạm Minh HằngMemory Limit Exceed
158300KB
22ms
C++1015 bytes2022-03-27 14:16:57
25460hangpmPhạm Minh HằngPresentation Error
101888KB
1642ms
C++1015 bytes2022-03-27 14:15:34
25457hangpmPhạm Minh HằngPresentation Error
39392KB
1240ms
C++1015 bytes2022-03-27 14:13:09
25454hangpmPhạm Minh HằngWrong Answer
39388KB
1170ms
C++1010 bytes2022-03-27 14:11:35
25414hangpmPhạm Minh HằngAccepted
5020KB
30ms
C++956 bytes2022-03-27 11:09:45
25411hangpmPhạm Minh HằngCompile Error
0KB
0ms
C++991 bytes2022-03-27 11:02:55
25409hangpmPhạm Minh HằngCompile Error
0KB
0ms
C++995 bytes2022-03-27 11:01:37
25408hangpmPhạm Minh HằngWrong Answer
5020KB
33ms
C++1090 bytes2022-03-27 11:00:12
25172hangpmPhạm Minh HằngAccepted
2656KB
181ms
C++709 bytes2022-03-26 21:06:42
25153hangpmPhạm Minh HằngTime Limit Exceed
10980KB
11613ms
C++957 bytes2022-03-26 20:49:12
25151hangpmPhạm Minh HằngRuntime Error
2224KB
44ms
C++956 bytes2022-03-26 20:44:27
25135hangpmPhạm Minh HằngAccepted
5176KB
28ms
C++747 bytes2022-03-26 20:32:36
24959hangpmPhạm Minh HằngWrong Answer
5016KB
20ms
C++1078 bytes2022-03-26 15:56:17
24948hangpmPhạm Minh HằngWrong Answer
5016KB
22ms
C++1096 bytes2022-03-26 15:50:16
24944hangpmPhạm Minh HằngTime Limit Exceed
5020KB
18ms
C++1094 bytes2022-03-26 15:45:34
24133hangpmPhạm Minh HằngAccepted
2184KB
131ms
C++187 bytes2022-02-19 17:02:46
24126hangpmPhạm Minh HằngAccepted
2184KB
297ms
C++305 bytes2022-02-19 16:59:38
24113hangpmPhạm Minh HằngAccepted
2184KB
64ms
C++268 bytes2022-02-19 16:52:08
24109hangpmPhạm Minh HằngWrong Answer
2184KB
66ms
C++262 bytes2022-02-19 16:50:48
21318hangpmPhạm Minh HằngWrong Answer
2184KB
114ms
C++301 bytes2022-01-15 16:03:08
21316hangpmPhạm Minh HằngWrong Answer
2184KB
124ms
C++295 bytes2022-01-15 16:02:43
19942hangpmPhạm Minh HằngAccepted
5148KB
409ms
C++337 bytes2022-01-04 16:36:16
19870hangpmPhạm Minh HằngAccepted
2184KB
26ms
C++335 bytes2022-01-04 15:38:44
17909hangpmPhạm Minh HằngAccepted
2968KB
247ms
C++654 bytes2021-12-18 16:41:15
17874hangpmPhạm Minh HằngCompile Error
0KB
0ms
C++583 bytes2021-12-18 16:25:25
17864hangpmPhạm Minh HằngCompile Error
0KB
0ms
C++577 bytes2021-12-18 16:21:05
17854hangpmPhạm Minh HằngRuntime Error
4528KB
14791ms
C++573 bytes2021-12-18 16:18:45
17836hangpmPhạm Minh HằngRuntime Error
4528KB
14783ms
C++549 bytes2021-12-18 16:14:16
17826hangpmPhạm Minh HằngTime Limit Exceed
4528KB
18391ms
C++550 bytes2021-12-18 16:10:58
17812hangpmPhạm Minh HằngAccepted
6092KB
163ms
C++837 bytes2021-12-18 16:05:58
17766hangpmPhạm Minh HằngAccepted
2184KB
32ms
C++562 bytes2021-12-18 15:50:36
17724hangpmPhạm Minh HằngRuntime Error
2304KB
119ms
C++527 bytes2021-12-18 15:37:03
17717hangpmPhạm Minh HằngWrong Answer
2184KB
37ms
C++567 bytes2021-12-18 15:34:25
17711hangpmPhạm Minh HằngCompile Error
0KB
0ms
C++549 bytes2021-12-18 15:31:05