Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28232khanhpgPhạm Gia KhánhOutput Limit Exceed
9780KB
6388ms
C++747 bytes2022-06-28 16:25:16
28231khanhpgPhạm Gia KhánhOutput Limit Exceed
34388KB
6595ms
C++747 bytes2022-06-28 16:24:49
28201khanhpgPhạm Gia KhánhAccepted
41484KB
1061ms
C++1595 bytes2022-06-28 15:04:22
28190khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
21916KB
373ms
C++1563 bytes2022-06-28 14:41:15
28189khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
11356KB
373ms
C++1562 bytes2022-06-28 14:40:53
28188khanhpgPhạm Gia KhánhRuntime Error
2008KB
12ms
C++1563 bytes2022-06-28 14:40:42
28187khanhpgPhạm Gia KhánhRuntime Error
2008KB
15ms
C++1565 bytes2022-06-28 14:38:07
28186khanhpgPhạm Gia KhánhCompile Error
0KB
0ms
C++1567 bytes2022-06-28 14:37:56
28185khanhpgPhạm Gia KhánhAccepted
12112KB
53ms
C++532 bytes2022-06-28 14:29:19
28182khanhpgPhạm Gia KhánhAccepted
21716KB
984ms
C++672 bytes2022-06-26 21:56:16
28181khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
2184KB
2014ms
C++498 bytes2022-06-26 21:48:35
28180khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
2184KB
2109ms
C++503 bytes2022-06-26 21:48:16
28179khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
9996KB
2232ms
C++452 bytes2022-06-26 21:45:23
28178khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
9780KB
2224ms
C++317 bytes2022-06-26 21:44:29
28177khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
2340KB
669ms
C++524 bytes2022-06-26 21:41:33
28176khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
2340KB
752ms
C++518 bytes2022-06-26 21:41:14
28175khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
13904KB
2050ms
C++366 bytes2022-06-26 21:37:21
28056khanhpgPhạm Gia KhánhRuntime Error
2888KB
22ms
C++370 bytes2022-06-20 21:20:20
28054khanhpgPhạm Gia KhánhRuntime Error
2420KB
18ms
C++370 bytes2022-06-20 21:20:07
28025khanhpgPhạm Gia KhánhAccepted
11536KB
92ms
C++1154 bytes2022-06-20 12:29:27
28024khanhpgPhạm Gia KhánhRuntime Error
2008KB
11ms
C++1158 bytes2022-06-20 12:29:15
27985khanhpgPhạm Gia KhánhAccepted
49624KB
347ms
C++1143 bytes2022-06-19 23:59:17
27968khanhpgPhạm Gia KhánhRuntime Error
2184KB
21ms
C++200 bytes2022-06-19 19:43:10
27967khanhpgPhạm Gia KhánhRuntime Error
2184KB
18ms
C++197 bytes2022-06-19 19:42:28
27966khanhpgPhạm Gia KhánhTime Limit Exceed
2752KB
20270ms
C++336 bytes2022-06-19 19:33:22
27964khanhpgPhạm Gia KhánhTime Limit Exceed
2744KB
20301ms
C++271 bytes2022-06-19 19:30:51
27962khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
4124KB
82ms
C++366 bytes2022-06-19 18:53:24
27961khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
4124KB
82ms
C++311 bytes2022-06-19 18:52:31
27960khanhpgPhạm Gia KhánhAccepted
7320KB
170ms
C++1244 bytes2022-06-19 18:45:33
27959khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
7320KB
169ms
C++1047 bytes2022-06-19 18:44:35
27958khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
4684KB
109ms
C++718 bytes2022-06-19 18:43:56
27957khanhpgPhạm Gia KhánhRuntime Error
4684KB
14513ms
C++758 bytes2022-06-19 18:43:31
27918khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
10076KB
421ms
C++686 bytes2022-06-17 11:14:32
27863khanhpgPhạm Gia KhánhAccepted
2196KB
1874ms
C++1194 bytes2022-06-15 22:22:27
27802khanhpgPhạm Gia KhánhTime Limit Exceed
2340KB
7708ms
C++1211 bytes2022-06-15 16:16:56
27801khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
3904KB
16ms
C++716 bytes2022-06-15 16:01:57
27800khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
3904KB
19ms
C++658 bytes2022-06-15 15:48:52
27799khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
3904KB
17ms
C++656 bytes2022-06-15 15:47:53
27798khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
17968KB
18ms
C++678 bytes2022-06-15 15:41:39
27797khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
3904KB
13ms
C++672 bytes2022-06-15 15:41:18
27796khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
3904KB
16ms
C++672 bytes2022-06-15 15:41:00
27795khanhpgPhạm Gia KhánhRuntime Error
72652KB
293ms
C++830 bytes2022-06-15 15:35:50
27794khanhpgPhạm Gia KhánhRuntime Error
10152KB
31ms
C++830 bytes2022-06-15 15:35:39
27793khanhpgPhạm Gia KhánhRuntime Error
8592KB
31ms
C++829 bytes2022-06-15 15:35:25
27792khanhpgPhạm Gia KhánhRuntime Error
6248KB
23ms
C++829 bytes2022-06-15 15:35:14
27791khanhpgPhạm Gia KhánhTime Limit Exceed
124412KB
5597ms
C++900 bytes2022-06-15 15:32:39
27790khanhpgPhạm Gia KhánhTime Limit Exceed
124412KB
5594ms
C++883 bytes2022-06-15 15:31:20
27783khanhpgPhạm Gia KhánhWrong Answer
3904KB
18ms
C++569 bytes2022-06-15 14:39:25
27778khanhpgPhạm Gia KhánhRuntime Error
21748KB
4111ms
C++1043 bytes2022-06-15 14:33:27
27741khanhpgPhạm Gia KhánhAccepted
10232KB
118ms
C++2934 bytes2022-06-15 08:37:58