Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27437kienbaBùi Anh KiênAccepted
3752KB
88ms
C++718 bytes2022-05-24 14:57:46
27436kienbaBùi Anh KiênCompile Error
0KB
0ms
C718 bytes2022-05-24 14:57:29
27224kienbaBùi Anh KiênAccepted
2184KB
105ms
C++1291 bytes2022-05-18 15:21:14
27222kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
2184KB
101ms
C++1291 bytes2022-05-18 15:20:47
27138kienbaBùi Anh KiênAccepted
2184KB
562ms
C++466 bytes2022-05-18 14:47:14
27130kienbaBùi Anh KiênAccepted
2188KB
951ms
C++652 bytes2022-05-18 14:45:37
27100kienbaBùi Anh KiênAccepted
2192KB
213ms
C++848 bytes2022-05-18 14:41:16
27096kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
2192KB
16ms
C++848 bytes2022-05-18 14:40:50
27091kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
2192KB
16ms
C++848 bytes2022-05-18 14:40:22
27087kienbaBùi Anh KiênCompile Error
0KB
0ms
C848 bytes2022-05-18 14:40:00
25804kienbaBùi Anh KiênAccepted
9388KB
4099ms
C++1621 bytes2022-04-02 16:51:13
25802kienbaBùi Anh KiênAccepted
3904KB
259ms
C++887 bytes2022-04-02 16:50:50
25327kienbaBùi Anh KiênAccepted
5080KB
32ms
C++818 bytes2022-03-27 09:17:50
25326kienbaBùi Anh KiênRuntime Error
16128KB
371ms
C++1345 bytes2022-03-27 09:17:00
25325kienbaBùi Anh KiênRuntime Error
16128KB
316ms
C++1279 bytes2022-03-27 09:15:07
25324kienbaBùi Anh KiênMemory Limit Exceed
131160KB
1224ms
C++820 bytes2022-03-27 09:14:01
25323kienbaBùi Anh KiênAccepted
5080KB
24ms
C++816 bytes2022-03-27 09:05:47
25322kienbaBùi Anh KiênMemory Limit Exceed
131192KB
1431ms
C++845 bytes2022-03-27 09:03:07
25321kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
5080KB
29ms
C++844 bytes2022-03-27 08:21:36
25221kienbaBùi Anh KiênAccepted
2792KB
87ms
C++699 bytes2022-03-26 21:47:38
25176kienbaBùi Anh KiênRuntime Error
5080KB
33ms
C++841 bytes2022-03-26 21:12:18
24973kienbaBùi Anh KiênAccepted
4788KB
23ms
C++713 bytes2022-03-26 16:06:07
24969kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
4788KB
27ms
C++702 bytes2022-03-26 16:05:19
24700kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
3160KB
180ms
C++735 bytes2022-03-01 20:25:17
24699kienbaBùi Anh KiênCompile Error
0KB
0ms
C735 bytes2022-03-01 20:25:07
24665kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
3160KB
219ms
C++735 bytes2022-02-27 20:13:21
24664kienbaBùi Anh KiênCompile Error
0KB
0ms
C735 bytes2022-02-27 20:13:09
24644kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
3160KB
131ms
C++735 bytes2022-02-26 23:24:05
24643kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
3160KB
199ms
C++735 bytes2022-02-26 23:20:17
24596kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
3160KB
212ms
C++734 bytes2022-02-26 18:05:02
24591kienbaBùi Anh KiênAccepted
10976KB
415ms
C++1483 bytes2022-02-26 17:56:18
24590kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
10976KB
422ms
C++1768 bytes2022-02-26 17:52:03
24589kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
10976KB
414ms
C++2821 bytes2022-02-26 17:47:07
24587kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
10976KB
463ms
C++2329 bytes2022-02-26 17:40:26
24583kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
10976KB
480ms
C++1660 bytes2022-02-26 16:42:53
24577kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
10976KB
477ms
C++1668 bytes2022-02-26 16:35:59
24554kienbaBùi Anh KiênAccepted
10976KB
114ms
C++408 bytes2022-02-26 15:53:08
24547kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
10976KB
460ms
C++708 bytes2022-02-26 15:41:46
24523kienbaBùi Anh KiênAccepted
10976KB
33ms
C++537 bytes2022-02-26 15:20:48
24506kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
10976KB
38ms
C++321 bytes2022-02-26 15:07:44
24438kienbaBùi Anh KiênAccepted
10000KB
511ms
C++1150 bytes2022-02-22 13:41:19
24437kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
9996KB
466ms
C++1027 bytes2022-02-22 13:36:52
24436kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
9996KB
452ms
C++1027 bytes2022-02-22 13:31:56
24435kienbaBùi Anh KiênTime Limit Exceed
9996KB
210455ms
C++967 bytes2022-02-22 13:29:25
24434kienbaBùi Anh KiênAccepted
10976KB
239ms
C++378 bytes2022-02-22 13:08:29
24433kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
10976KB
267ms
C++378 bytes2022-02-22 13:06:57
24432kienbaBùi Anh KiênWrong Answer
10976KB
276ms
C++378 bytes2022-02-22 13:06:37
24431kienbaBùi Anh KiênAccepted
10976KB
722ms
C++416 bytes2022-02-22 13:06:19
24009kienbaBùi Anh KiênAccepted
10976KB
38ms
C++332 bytes2022-02-19 16:11:57
24008kienbaBùi Anh KiênCompile Error
0KB
0ms
C++330 bytes2022-02-19 16:11:44