Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28244linhndkNguyễn Đ Khánh LinhAccepted
4124KB
89ms
C++526 bytes2022-06-28 16:49:36
28243linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
4124KB
90ms
C++528 bytes2022-06-28 16:47:25
28241linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
4124KB
86ms
C++526 bytes2022-06-28 16:46:29
28239linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
4124KB
93ms
C++526 bytes2022-06-28 16:41:57
28213linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
3708KB
86ms
C++369 bytes2022-06-28 15:32:36
28209linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
3708KB
104ms
C++239 bytes2022-06-28 15:18:30
28202linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
3708KB
90ms
C++305 bytes2022-06-28 15:09:22
28200linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
3708KB
93ms
C++242 bytes2022-06-28 15:04:14
28199linhndkNguyễn Đ Khánh LinhCompile Error
0KB
0ms
C242 bytes2022-06-28 15:04:02
28146linhndkNguyễn Đ Khánh LinhAccepted
2756KB
51ms
C++466 bytes2022-06-24 21:05:16
28137linhndkNguyễn Đ Khánh LinhRuntime Error
9996KB
271ms
C++592 bytes2022-06-24 15:46:41
28135linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
2744KB
82ms
C++388 bytes2022-06-24 15:09:58
28134linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
2744KB
94ms
C++389 bytes2022-06-24 15:09:31
28108linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
2576KB
272ms
C++524 bytes2022-06-24 09:19:38
28107linhndkNguyễn Đ Khánh LinhAccepted
2576KB
278ms
C++528 bytes2022-06-24 09:12:08
28106linhndkNguyễn Đ Khánh LinhCompile Error
0KB
0ms
C528 bytes2022-06-24 09:11:51
27855linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
2196KB
711ms
C++1273 bytes2022-06-15 22:12:23
27827linhndkNguyễn Đ Khánh LinhAccepted
10092KB
294ms
C++628 bytes2022-06-15 20:48:15
27510linhndkNguyễn Đ Khánh LinhAccepted
5316KB
108ms
C++722 bytes2022-05-24 22:50:36
27108linhndkNguyễn Đ Khánh LinhAccepted
2184KB
84ms
C++1391 bytes2022-05-18 14:42:54
27065linhndkNguyễn Đ Khánh LinhAccepted
2188KB
220ms
C++902 bytes2022-05-18 14:37:09
27043linhndkNguyễn Đ Khánh LinhAccepted
2188KB
940ms
C++649 bytes2022-05-18 14:34:29
27032linhndkNguyễn Đ Khánh LinhAccepted
2184KB
520ms
C++432 bytes2022-05-18 14:33:24
26771linhndkNguyễn Đ Khánh LinhAccepted
88284KB
94ms
C++1079 bytes2022-05-03 16:45:13
26770linhndkNguyễn Đ Khánh LinhAccepted
9996KB
2135ms
C++618 bytes2022-05-03 16:43:27
26769linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
10096KB
2069ms
C++853 bytes2022-05-03 16:43:05
26768linhndkNguyễn Đ Khánh LinhAccepted
9996KB
2060ms
C++633 bytes2022-05-03 16:41:57
26766linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
9996KB
2070ms
C++603 bytes2022-05-03 16:39:27
26762linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
9996KB
2109ms
C++597 bytes2022-05-03 16:38:43
26760linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
9996KB
2091ms
C++586 bytes2022-05-03 16:37:23
26750linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
10156KB
101ms
C++1055 bytes2022-05-03 16:09:13
26748linhndkNguyễn Đ Khánh LinhTime Limit Exceed
84376KB
7447ms
C++1067 bytes2022-05-03 16:07:20
26745linhndkNguyễn Đ Khánh LinhTime Limit Exceed
84220KB
7406ms
C++997 bytes2022-05-03 16:06:00
26743linhndkNguyễn Đ Khánh LinhTime Limit Exceed
84216KB
19067ms
C++409 bytes2022-05-03 16:05:17
26741linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
84220KB
194ms
C++995 bytes2022-05-03 16:04:27
26738linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
119376KB
183ms
C++996 bytes2022-05-03 16:03:41
26727linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
10096KB
2101ms
C++847 bytes2022-05-03 15:57:10
26726linhndkNguyễn Đ Khánh LinhCompile Error
0KB
0ms
C847 bytes2022-05-03 15:56:46
26520linhndkNguyễn Đ Khánh LinhRuntime Error
2188KB
22ms
C++508 bytes2022-04-26 16:52:00
26516linhndkNguyễn Đ Khánh LinhRuntime Error
2192KB
24ms
C++432 bytes2022-04-26 16:45:24
26490linhndkNguyễn Đ Khánh LinhAccepted
2184KB
19ms
C++650 bytes2022-04-26 15:57:37
26484linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
2196KB
22ms
C++898 bytes2022-04-26 15:44:31
26480linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
2196KB
20ms
C++713 bytes2022-04-26 15:36:16
26477linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
2196KB
23ms
C++687 bytes2022-04-26 15:31:42
26472linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
2196KB
19ms
C++691 bytes2022-04-26 15:14:42
26471linhndkNguyễn Đ Khánh LinhWrong Answer
2196KB
20ms
C++686 bytes2022-04-26 15:12:46
26387linhndkNguyễn Đ Khánh LinhTime Limit Exceed
2576KB
7497ms
C++803 bytes2022-04-24 21:32:38
26385linhndkNguyễn Đ Khánh LinhTime Limit Exceed
4144KB
9670ms
C++812 bytes2022-04-24 21:29:04
26384linhndkNguyễn Đ Khánh LinhMemory Limit Exceed
196608KB
120ms
C++783 bytes2022-04-24 21:28:42
26383linhndkNguyễn Đ Khánh LinhTime Limit Exceed
4144KB
8703ms
C++812 bytes2022-04-24 21:21:26