Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27504linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
25628KB
93ms
C++715 bytes2022-05-24 22:19:54
27269linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
94ms
C++1409 bytes2022-05-18 15:52:11
27155linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2188KB
215ms
C++856 bytes2022-05-18 14:50:30
27131linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2188KB
982ms
C++602 bytes2022-05-18 14:46:12
27047linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
495ms
C++432 bytes2022-05-18 14:34:41
25857linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
3124KB
2872ms
C++472 bytes2022-04-03 18:13:13
25492linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
12824KB
1047ms
C++940 bytes2022-03-27 17:34:06
25247linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
27004KB
441ms
C++811 bytes2022-03-26 22:05:53
25058linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
5568KB
22ms
C++741 bytes2022-03-26 17:11:01
24388linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
253ms
C++251 bytes2022-02-20 21:17:17
24375linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
42ms
C++302 bytes2022-02-20 20:45:41
24362linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
4732ms
C++269 bytes2022-02-20 20:16:13
24164linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
107ms
C++191 bytes2022-02-19 17:39:28
24161linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
322ms
C++323 bytes2022-02-19 17:33:36
24152linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
77ms
C++274 bytes2022-02-19 17:22:42
23674linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
96ms
C++192 bytes2022-02-09 22:19:13
21660linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
68ms
C++326 bytes2022-01-15 21:06:54
21427linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
62ms
C++336 bytes2022-01-15 16:46:33
21317linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
117ms
C++203 bytes2022-01-15 16:03:01
20788linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
38ms
C++716 bytes2022-01-10 09:18:00
19931linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
5148KB
464ms
C++378 bytes2022-01-04 16:31:11
19878linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
17ms
C++324 bytes2022-01-04 15:43:52
17660linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
6092KB
161ms
C++826 bytes2021-12-18 15:12:55
17600linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
37ms
C++333 bytes2021-12-18 15:01:44
17520linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2968KB
235ms
C++703 bytes2021-12-18 14:47:58
15661linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
26ms
C++720 bytes2021-11-25 15:57:30
13379linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2576KB
45ms
C++279 bytes2021-11-13 16:36:33
12906linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
36ms
C++333 bytes2021-11-13 09:41:42
12679linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2968KB
894ms
C++479 bytes2021-11-12 22:41:12
12611linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
77ms
C++494 bytes2021-11-12 21:56:19
12577linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
58ms
C++298 bytes2021-11-12 21:35:18
12552linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
77ms
C++242 bytes2021-11-12 21:13:51
12364linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2576KB
57ms
C++358 bytes2021-11-12 13:30:34
12361linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
3356KB
868ms
C++529 bytes2021-11-12 13:28:13
11782linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
276ms
C++554 bytes2021-11-09 23:15:17
11766linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
60ms
C++196 bytes2021-11-09 22:20:31
11751linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
225ms
C++384 bytes2021-11-09 21:43:01
11747linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2192KB
41ms
C++332 bytes2021-11-09 21:29:15
11726linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
147ms
C++192 bytes2021-11-09 21:00:49
11720linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
17812KB
1023ms
C++1575 bytes2021-11-09 20:48:31
10470linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
34ms
C++558 bytes2021-11-06 14:32:14
10458linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2188KB
34ms
C++492 bytes2021-11-06 14:31:42
10407linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
6108KB
19ms
C++528 bytes2021-11-06 13:38:15
10405linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2188KB
21ms
C++226 bytes2021-11-06 13:35:30
10393linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
33ms
C++558 bytes2021-11-06 13:11:55
10367linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
4528KB
304ms
C++542 bytes2021-11-06 11:17:00
10301linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2188KB
33ms
C++490 bytes2021-11-06 09:24:30
10262linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
10780KB
973ms
C++581 bytes2021-11-05 23:30:12
10259linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
2184KB
108ms
C++348 bytes2021-11-05 23:19:03
10234linhnnpNguyễn N Phương LinhAccepted
10000KB
772ms
C++1178 bytes2021-11-05 22:13:59