Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27506locpdPhạm Đức LộcAccepted
2968KB
85ms
C++612 bytes2022-05-24 22:25:00
27500locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2968KB
84ms
C++609 bytes2022-05-24 21:08:20
27499locpdPhạm Đức LộcCompile Error
0KB
0ms
C609 bytes2022-05-24 21:08:05
27291locpdPhạm Đức LộcAccepted
2184KB
90ms
C++1321 bytes2022-05-18 16:05:59
27199locpdPhạm Đức LộcAccepted
2188KB
203ms
C++748 bytes2022-05-18 15:02:30
27187locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2188KB
12ms
C++751 bytes2022-05-18 14:56:37
27180locpdPhạm Đức LộcCompile Error
0KB
0ms
C++741 bytes2022-05-18 14:55:45
27122locpdPhạm Đức LộcAccepted
2188KB
956ms
C++509 bytes2022-05-18 14:44:28
27075locpdPhạm Đức LộcAccepted
2184KB
518ms
C++394 bytes2022-05-18 14:38:26
25446locpdPhạm Đức LộcAccepted
40272KB
1187ms
C++1049 bytes2022-03-27 13:40:52
25445locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
40276KB
1175ms
C++1041 bytes2022-03-27 13:34:49
25347locpdPhạm Đức LộcAccepted
5020KB
29ms
C++942 bytes2022-03-27 09:38:09
25147locpdPhạm Đức LộcAccepted
3312KB
183ms
C++530 bytes2022-03-26 20:41:51
25102locpdPhạm Đức LộcRuntime Error
5020KB
36ms
C++940 bytes2022-03-26 18:13:38
25064locpdPhạm Đức LộcAccepted
5016KB
26ms
C++938 bytes2022-03-26 17:17:54
24668locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
5116KB
568ms
C++520 bytes2022-03-01 14:01:12
24632locpdPhạm Đức LộcAccepted
2184KB
464ms
C++451 bytes2022-02-26 22:50:07
24606locpdPhạm Đức LộcAccepted
2968KB
154ms
C++322 bytes2022-02-26 21:46:40
24605locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
5116KB
617ms
C++522 bytes2022-02-26 20:52:36
24300locpdPhạm Đức LộcAccepted
2184KB
289ms
C++269 bytes2022-02-20 12:29:29
24299locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2184KB
258ms
C++267 bytes2022-02-20 12:28:41
24280locpdPhạm Đức LộcAccepted
2184KB
4413ms
C++194 bytes2022-02-20 10:42:28
24276locpdPhạm Đức LộcAccepted
2184KB
47ms
C++181 bytes2022-02-20 10:30:05
24275locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2184KB
42ms
C++145 bytes2022-02-20 10:26:16
24273locpdPhạm Đức LộcAccepted
2184KB
125ms
C++167 bytes2022-02-20 09:54:16
24261locpdPhạm Đức LộcAccepted
2184KB
814ms
C++288 bytes2022-02-20 01:57:49
24260locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2184KB
354ms
C++287 bytes2022-02-20 01:49:33
24217locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2184KB
65ms
C++271 bytes2022-02-19 20:56:13
24215locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2184KB
74ms
C++229 bytes2022-02-19 20:34:53
24212locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2184KB
69ms
C++178 bytes2022-02-19 20:27:12
23584locpdPhạm Đức LộcAccepted
2576KB
124ms
C++338 bytes2022-02-09 17:41:56
23532locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2184KB
91ms
C++217 bytes2022-02-09 15:42:17
23531locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2184KB
105ms
C++186 bytes2022-02-09 15:36:32
23530locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2184KB
83ms
C++186 bytes2022-02-09 15:35:59
23526locpdPhạm Đức LộcAccepted
2184KB
107ms
C++168 bytes2022-02-09 15:05:06
21766locpdPhạm Đức LộcAccepted
2184KB
59ms
C++271 bytes2022-01-15 23:00:48
21763locpdPhạm Đức LộcTime Limit Exceed
2184KB
5592ms
C++266 bytes2022-01-15 22:58:17
21757locpdPhạm Đức LộcAccepted
2184KB
57ms
C++271 bytes2022-01-15 22:52:40
21742locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2184KB
58ms
C++336 bytes2022-01-15 22:44:01
21724locpdPhạm Đức LộcAccepted
2184KB
70ms
C++318 bytes2022-01-15 22:24:46
21611locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2184KB
46ms
C++315 bytes2022-01-15 19:38:16
21606locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2184KB
64ms
C++280 bytes2022-01-15 19:22:40
21605locpdPhạm Đức LộcAccepted
2184KB
72ms
C++300 bytes2022-01-15 19:17:57
21422locpdPhạm Đức LộcTime Limit Exceed
2184KB
5541ms
C++269 bytes2022-01-15 16:45:09
21373locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2184KB
71ms
C++278 bytes2022-01-15 16:22:37
21358locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2184KB
59ms
C++282 bytes2022-01-15 16:17:39
21350locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2184KB
70ms
C++239 bytes2022-01-15 16:15:37
21336locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2184KB
71ms
C++290 bytes2022-01-15 16:11:18
21325locpdPhạm Đức LộcWrong Answer
2184KB
58ms
C++290 bytes2022-01-15 16:05:29
21286locpdPhạm Đức LộcAccepted
2184KB
128ms
C++262 bytes2022-01-15 15:47:17