Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
20829lyk32Nguyễn Hải DươngTime Limit Exceed
6092KB
3362ms
C++777 bytes2022-01-10 22:12:22
20827lyk32Nguyễn Hải DươngTime Limit Exceed
6092KB
3856ms
C++758 bytes2022-01-10 21:57:07
20826lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
6092KB
1779ms
C++561 bytes2022-01-10 20:47:14
20824lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
6092KB
23ms
C++288 bytes2022-01-10 20:18:12
20823lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
6092KB
24ms
C++310 bytes2022-01-10 20:17:55
20822lyk32Nguyễn Hải DươngWrong Answer
6092KB
538ms
C++519 bytes2022-01-10 20:16:39
20820lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
13904KB
267ms
C++498 bytes2022-01-10 20:06:13
20692lyk32Nguyễn Hải DươngWrong Answer
3356KB
267ms
C++459 bytes2022-01-09 19:22:15
20691lyk32Nguyễn Hải DươngWrong Answer
3356KB
260ms
C++491 bytes2022-01-09 19:20:06
20690lyk32Nguyễn Hải DươngWrong Answer
3356KB
265ms
C++501 bytes2022-01-09 19:18:16
20685lyk32Nguyễn Hải DươngWrong Answer
3356KB
292ms
C++479 bytes2022-01-09 18:05:23
20684lyk32Nguyễn Hải DươngWrong Answer
3356KB
275ms
C++462 bytes2022-01-09 18:04:29
20682lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2576KB
510ms
C++901 bytes2022-01-09 17:48:08
20675lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2576KB
505ms
C++921 bytes2022-01-09 16:56:54
20633lyk32Nguyễn Hải DươngWrong Answer
2576KB
506ms
C++920 bytes2022-01-09 15:08:41
20585lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2184KB
37ms
C++622 bytes2022-01-09 13:42:06
20584lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2184KB
39ms
C++622 bytes2022-01-09 13:40:31
20487lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2184KB
66ms
C++148 bytes2022-01-08 18:19:12
20486lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2184KB
71ms
C++150 bytes2022-01-08 18:17:00
20484lyk32Nguyễn Hải DươngWrong Answer
2184KB
77ms
C++154 bytes2022-01-08 18:10:22
20483lyk32Nguyễn Hải DươngWrong Answer
2184KB
72ms
C++150 bytes2022-01-08 18:04:31
20482lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
6092KB
921ms
C++451 bytes2022-01-08 17:51:42
20481lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
6092KB
1097ms
C++441 bytes2022-01-08 17:47:24
20147lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
3476KB
41ms
C++731 bytes2022-01-06 18:20:12
20146lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
3476KB
43ms
C++404 bytes2022-01-06 18:03:33
20145lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
3476KB
41ms
C++465 bytes2022-01-06 18:00:07
20144lyk32Nguyễn Hải DươngWrong Answer
3476KB
49ms
C++446 bytes2022-01-06 17:57:38
18888lyk32Nguyễn Hải DươngWrong Answer
3476KB
43ms
C++408 bytes2021-12-20 21:31:28
18883lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
1200KB
16ms
C259 bytes2021-12-20 21:15:57
18881lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2188KB
14ms
C++263 bytes2021-12-20 21:06:57
18880lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2344KB
17ms
C++331 bytes2021-12-20 21:06:37
18879lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2344KB
19ms
C++331 bytes2021-12-20 21:06:21
18878lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2188KB
19ms
C++289 bytes2021-12-20 21:03:06
18877lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2344KB
15ms
C++357 bytes2021-12-20 21:02:53
18874lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2184KB
13ms
C++407 bytes2021-12-20 20:52:14
18873lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2340KB
17ms
C++475 bytes2021-12-20 20:51:14
18872lyk32Nguyễn Hải DươngWrong Answer
2340KB
18ms
C++474 bytes2021-12-20 20:50:49
18870lyk32Nguyễn Hải DươngWrong Answer
2340KB
18ms
C++475 bytes2021-12-20 20:49:19
18869lyk32Nguyễn Hải DươngWrong Answer
2340KB
20ms
C++469 bytes2021-12-20 20:48:43
18860lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2184KB
16ms
C++323 bytes2021-12-20 18:42:27
18859lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2340KB
18ms
C++391 bytes2021-12-20 18:41:22
18858lyk32Nguyễn Hải DươngWrong Answer
2340KB
17ms
C++323 bytes2021-12-20 18:39:22
18857lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2188KB
1155ms
C++228 bytes2021-12-20 18:34:50
18856lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2344KB
41ms
C++296 bytes2021-12-20 18:32:59
18855lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2344KB
16ms
C++336 bytes2021-12-20 18:29:11
18854lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2188KB
16ms
C++298 bytes2021-12-20 18:28:19
18853lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2344KB
18ms
C++366 bytes2021-12-20 18:27:43
18851lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2184KB
13ms
C++279 bytes2021-12-20 18:22:20
18850lyk32Nguyễn Hải DươngAccepted
2340KB
19ms
C++347 bytes2021-12-20 18:22:00
18849lyk32Nguyễn Hải DươngWrong Answer
2340KB
17ms
C++347 bytes2021-12-20 18:21:09