Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27195minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2188KB
219ms
C++856 bytes2022-05-18 15:01:16
27161minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2188KB
944ms
C++601 bytes2022-05-18 14:51:35
27153minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
2184KB
337ms
C++603 bytes2022-05-18 14:49:58
27140minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
2184KB
900ms
C++443 bytes2022-05-18 14:47:26
27074minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
498ms
C++443 bytes2022-05-18 14:38:14
25407minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
5412KB
207ms
C++1048 bytes2022-03-27 10:56:39
25395minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
5412KB
203ms
C++1066 bytes2022-03-27 10:48:02
25088minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
30508KB
139ms
C++1191 bytes2022-03-26 17:42:36
24988minhnlNguyễn Lê MinhRuntime Error
103404KB
1680ms
C++735 bytes2022-03-26 16:16:47
24987minhnlNguyễn Lê MinhRuntime Error
103308KB
1624ms
C++712 bytes2022-03-26 16:15:39
24401minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
2184KB
5852ms
C++241 bytes2022-02-20 21:57:40
24390minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
137ms
C++190 bytes2022-02-20 21:21:52
24386minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
303ms
C++304 bytes2022-02-20 21:16:12
24383minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
73ms
C++270 bytes2022-02-20 21:08:18
23688minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
96ms
C++225 bytes2022-02-09 22:44:07
21399minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
125ms
C++170 bytes2022-01-15 16:35:20
21390minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
2184KB
135ms
C++160 bytes2022-01-15 16:31:49
20813minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
2184KB
38ms
C++749 bytes2022-01-10 12:58:41
20566minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
2184KB
33ms
C++483 bytes2022-01-09 11:26:37
19932minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
5148KB
396ms
C++378 bytes2022-01-04 16:31:12
19888minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
16ms
C++308 bytes2022-01-04 15:47:46
17917minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
13904KB
233ms
C++374 bytes2021-12-18 16:45:57
17912minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
2968KB
215ms
C++606 bytes2021-12-18 16:41:39
17910minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
2968KB
222ms
C++596 bytes2021-12-18 16:41:24
17859minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
6092KB
181ms
C++736 bytes2021-12-18 16:19:23
17821minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
6092KB
165ms
C++788 bytes2021-12-18 16:08:29
17795minhnlNguyễn Lê MinhRuntime Error
2196KB
1876ms
C++641 bytes2021-12-18 15:59:31
17731minhnlNguyễn Lê MinhMemory Limit Exceed
196608KB
83ms
C++741 bytes2021-12-18 15:39:01
17699minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
40ms
C++296 bytes2021-12-18 15:27:35
17556minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
2184KB
36ms
C++378 bytes2021-12-18 14:54:24
17506minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
2184KB
42ms
C++342 bytes2021-12-18 14:46:05
17473minhnlNguyễn Lê MinhRuntime Error
2196KB
36ms
C++643 bytes2021-12-18 14:41:38
17453minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
2184KB
38ms
C++489 bytes2021-12-18 14:39:22
17443minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
2184KB
29ms
C++489 bytes2021-12-18 14:37:53
17419minhnlNguyễn Lê MinhRuntime Error
2184KB
34ms
C++482 bytes2021-12-18 14:33:25
16950minhnlNguyễn Lê MinhRuntime Error
2196KB
34ms
C++643 bytes2021-12-09 14:51:06
16947minhnlNguyễn Lê MinhRuntime Error
2184KB
32ms
C++482 bytes2021-12-09 14:29:17
16836minhnlNguyễn Lê MinhRuntime Error
2196KB
35ms
C++644 bytes2021-12-08 21:16:10
16603minhnlNguyễn Lê MinhTime Limit Exceed
2184KB
6026ms
C++222 bytes2021-12-04 14:52:38
15667minhnlNguyễn Lê MinhTime Limit Exceed
2188KB
31218ms
C++772 bytes2021-11-25 16:25:15
15375minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
2188KB
27ms
C++246 bytes2021-11-23 11:33:31
15350minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
2184KB
42ms
C++298 bytes2021-11-22 19:22:53
15349minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
2184KB
37ms
C++296 bytes2021-11-22 19:19:28
15348minhnlNguyễn Lê MinhMemory Limit Exceed
196608KB
186ms
C++229 bytes2021-11-22 19:13:44
15347minhnlNguyễn Lê MinhMemory Limit Exceed
196608KB
222ms
C++223 bytes2021-11-22 19:12:41
15346minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
86ms
C++597 bytes2021-11-22 18:54:52
14325minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2188KB
18ms
C++232 bytes2021-11-14 21:51:35
14321minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
2188KB
22ms
C++236 bytes2021-11-14 21:50:03
14275minhnlNguyễn Lê MinhWrong Answer
2184KB
93ms
C++385 bytes2021-11-14 21:36:01
14209minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2340KB
33ms
C++720 bytes2021-11-14 21:11:32