Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27195minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2188KB
219ms
C++856 bytes2022-05-18 15:01:16
27161minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2188KB
944ms
C++601 bytes2022-05-18 14:51:35
27074minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
498ms
C++443 bytes2022-05-18 14:38:14
25407minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
5412KB
207ms
C++1048 bytes2022-03-27 10:56:39
25088minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
30508KB
139ms
C++1191 bytes2022-03-26 17:42:36
24390minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
137ms
C++190 bytes2022-02-20 21:21:52
24386minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
303ms
C++304 bytes2022-02-20 21:16:12
24383minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
73ms
C++270 bytes2022-02-20 21:08:18
23688minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
96ms
C++225 bytes2022-02-09 22:44:07
21399minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
125ms
C++170 bytes2022-01-15 16:35:20
19932minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
5148KB
396ms
C++378 bytes2022-01-04 16:31:12
19888minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
16ms
C++308 bytes2022-01-04 15:47:46
17917minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
13904KB
233ms
C++374 bytes2021-12-18 16:45:57
17859minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
6092KB
181ms
C++736 bytes2021-12-18 16:19:23
17821minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
6092KB
165ms
C++788 bytes2021-12-18 16:08:29
17699minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
40ms
C++296 bytes2021-12-18 15:27:35
15346minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
86ms
C++597 bytes2021-11-22 18:54:52
14325minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2188KB
18ms
C++232 bytes2021-11-14 21:51:35
14209minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2340KB
33ms
C++720 bytes2021-11-14 21:11:32
13790minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
204ms
C++291 bytes2021-11-14 10:19:01
12901minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
9996KB
56ms
C++382 bytes2021-11-13 09:37:37
12900minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
60ms
C++306 bytes2021-11-13 09:36:41
12528minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2188KB
117ms
C++239 bytes2021-11-12 20:30:24
11698minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
6092KB
20ms
C++342 bytes2021-11-09 19:53:22
11621minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
205ms
C++372 bytes2021-11-09 16:19:09
11446minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
340ms
C++561 bytes2021-11-09 15:19:36
11332minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
211ms
C++194 bytes2021-11-09 14:36:05
10586minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
32ms
C++509 bytes2021-11-06 15:01:53
10496minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2200KB
38ms
C++330 bytes2021-11-06 14:34:32
10307minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2200KB
37ms
C++330 bytes2021-11-06 09:27:09
9738minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
52968KB
886ms
C++683 bytes2021-11-04 14:23:01
9306minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
10000KB
804ms
C++1336 bytes2021-11-01 21:06:10
9305minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
236ms
C++398 bytes2021-11-01 21:05:21
8120minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2188KB
16ms
C++184 bytes2021-10-14 16:00:19
8113minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
18ms
C++240 bytes2021-10-14 15:56:12
8039minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
17ms
C++236 bytes2021-10-13 22:06:57
8035minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2188KB
1101ms
C++419 bytes2021-10-13 21:56:12
8024minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
17ms
C++266 bytes2021-10-13 20:46:10
6947minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
17ms
C++316 bytes2021-09-28 21:21:08
6946minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
19ms
C++346 bytes2021-09-28 21:19:27
6945minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2188KB
18ms
C++299 bytes2021-09-28 21:17:35
6943minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
20ms
C++183 bytes2021-09-28 21:17:01
6896minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2500KB
152ms
C++411 bytes2021-09-28 20:29:15
6270minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
3512KB
317ms
C++707 bytes2021-09-27 20:43:02
6269minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
3512KB
142ms
C++707 bytes2021-09-27 20:42:37
6266minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2732KB
122ms
C++1140 bytes2021-09-27 20:33:54
5788minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
80308KB
408ms
C++347 bytes2021-09-22 18:42:30
5637minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
19ms
C++258 bytes2021-09-20 18:35:01
5635minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2188KB
16ms
C++195 bytes2021-09-20 18:00:17
5632minhnlNguyễn Lê MinhAccepted
2184KB
15ms
C++129 bytes2021-09-20 17:36:17