Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28068minhnpNguyễn Phúc MinhAccepted
2192KB
1ms
C++197 bytes2022-06-20 23:23:35
28067minhnpNguyễn Phúc MinhAccepted
6092KB
215ms
C++331 bytes2022-06-20 23:09:27
27987minhnpNguyễn Phúc MinhAccepted
6932KB
309ms
C++526 bytes2022-06-20 00:52:12
27986minhnpNguyễn Phúc MinhRuntime Error
17808KB
292ms
C++517 bytes2022-06-20 00:51:04
27519minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
2184KB
91ms
C++397 bytes2022-05-25 01:56:14
27518minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
2184KB
96ms
C++397 bytes2022-05-25 01:55:47
27517minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
2184KB
89ms
C++329 bytes2022-05-25 01:54:45
27312minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
2184KB
100ms
C++1234 bytes2022-05-18 16:23:43
27215minhnpNguyễn Phúc MinhAccepted
2188KB
212ms
C++784 bytes2022-05-18 15:14:40
27213minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
2188KB
19ms
C++784 bytes2022-05-18 15:13:44
27204minhnpNguyễn Phúc MinhAccepted
2188KB
966ms
C++553 bytes2022-05-18 15:09:54
27198minhnpNguyễn Phúc MinhOutput Limit Exceed
2184KB
1773ms
C++378 bytes2022-05-18 15:01:59
27188minhnpNguyễn Phúc MinhAccepted
2340KB
390ms
C++472 bytes2022-05-18 14:56:47
27182minhnpNguyễn Phúc MinhTime Limit Exceed
2340KB
6050ms
C++471 bytes2022-05-18 14:56:15
27167minhnpNguyễn Phúc MinhTime Limit Exceed
2184KB
7200ms
C++403 bytes2022-05-18 14:53:16
27162minhnpNguyễn Phúc MinhTime Limit Exceed
2184KB
6769ms
C++409 bytes2022-05-18 14:52:14
27160minhnpNguyễn Phúc MinhTime Limit Exceed
2184KB
6110ms
C++402 bytes2022-05-18 14:51:12
27152minhnpNguyễn Phúc MinhTime Limit Exceed
9996KB
8826ms
C++407 bytes2022-05-18 14:49:35
27106minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
17808KB
19ms
C++369 bytes2022-05-18 14:42:09
27104minhnpNguyễn Phúc MinhCompile Error
0KB
0ms
C++358 bytes2022-05-18 14:41:40
27089minhnpNguyễn Phúc MinhCompile Error
0KB
0ms
C++378 bytes2022-05-18 14:40:14
26136minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
41252KB
678ms
C++1086 bytes2022-04-19 08:13:18
26135minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
41252KB
731ms
C++1070 bytes2022-04-18 23:21:47
26134minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
41252KB
695ms
C++1047 bytes2022-04-18 22:56:26
26004minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
25624KB
637ms
C++826 bytes2022-04-12 18:21:39
26003minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
25624KB
667ms
C++914 bytes2022-04-12 18:05:02
26002minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
25628KB
670ms
C++928 bytes2022-04-12 18:04:39
25987minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
25624KB
620ms
C++932 bytes2022-04-11 11:51:47
25985minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
25628KB
804ms
C++1008 bytes2022-04-10 19:01:47
25984minhnpNguyễn Phúc MinhOutput Limit Exceed
11440KB
257ms
C++542 bytes2022-04-09 23:03:07
25935minhnpNguyễn Phúc MinhAccepted
10152KB
2743ms
C++508 bytes2022-04-07 10:18:50
25934minhnpNguyễn Phúc MinhTime Limit Exceed
9996KB
9415ms
C++432 bytes2022-04-07 09:31:44
25933minhnpNguyễn Phúc MinhOutput Limit Exceed
9996KB
17908ms
C++417 bytes2022-04-07 09:29:11
25932minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
3904KB
247ms
C++735 bytes2022-04-07 09:20:08
25931minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
25624KB
606ms
C++828 bytes2022-04-07 09:18:14
25930minhnpNguyễn Phúc MinhOutput Limit Exceed
25624KB
618ms
C++819 bytes2022-04-07 09:17:39
25839minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
3904KB
276ms
C++769 bytes2022-04-02 17:59:47
25837minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
3904KB
244ms
C++733 bytes2022-04-02 17:57:52
25833minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
3904KB
269ms
C++795 bytes2022-04-02 17:00:58
25823minhnpNguyễn Phúc MinhTime Limit Exceed
3748KB
6598ms
C++736 bytes2022-04-02 16:56:49
25704minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
9996KB
273ms
C++404 bytes2022-03-31 21:59:02
25671minhnpNguyễn Phúc MinhAccepted
3124KB
27ms
C++729 bytes2022-03-31 07:28:24
25670minhnpNguyễn Phúc MinhCompile Error
0KB
0ms
C729 bytes2022-03-31 07:28:14
25538minhnpNguyễn Phúc MinhAccepted
2184KB
39ms
C++620 bytes2022-03-28 01:13:29
25537minhnpNguyễn Phúc MinhPresentation Error
2184KB
37ms
C++565 bytes2022-03-28 01:07:24
25536minhnpNguyễn Phúc MinhPresentation Error
2184KB
51ms
C++560 bytes2022-03-28 01:02:05
25525minhnpNguyễn Phúc MinhAccepted
0KB
0ms
C++642 bytes2022-03-28 00:09:32
25519minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
5540KB
39ms
C++606 bytes2022-03-27 22:52:56
25518minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
5540KB
34ms
C++604 bytes2022-03-27 22:50:16
25434minhnpNguyễn Phúc MinhWrong Answer
24744KB
754ms
C++1006 bytes2022-03-27 12:12:21