Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28228minhpbPhạm Bình MinhAccepted
4124KB
90ms
C++502 bytes2022-06-28 16:11:20
28116minhpbPhạm Bình MinhAccepted
9996KB
276ms
C++560 bytes2022-06-24 09:49:22
28115minhpbPhạm Bình MinhWrong Answer
6092KB
272ms
C++554 bytes2022-06-24 09:47:57
28114minhpbPhạm Bình MinhRuntime Error
2224KB
48ms
C++552 bytes2022-06-24 09:47:18
28020minhpbPhạm Bình MinhRuntime Error
2224KB
44ms
C++464 bytes2022-06-20 11:23:32
27893minhpbPhạm Bình MinhWrong Answer
2196KB
344ms
C++996 bytes2022-06-16 21:51:47
27286minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
147ms
C++1379 bytes2022-05-18 16:04:44
27283minhpbPhạm Bình MinhWrong Answer
2184KB
168ms
C++1379 bytes2022-05-18 16:04:08
27197minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2192KB
211ms
C++897 bytes2022-05-18 15:01:40
27144minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2188KB
1012ms
C++587 bytes2022-05-18 14:48:39
27099minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
533ms
C++421 bytes2022-05-18 14:41:07
26777minhpbPhạm Bình MinhAccepted
10976KB
2150ms
C++756 bytes2022-05-03 16:51:05
26776minhpbPhạm Bình MinhAccepted
19764KB
2267ms
C++759 bytes2022-05-03 16:50:40
26774minhpbPhạm Bình MinhWrong Answer
7068KB
482ms
C++750 bytes2022-05-03 16:49:13
26773minhpbPhạm Bình MinhWrong Answer
7068KB
383ms
C++734 bytes2022-05-03 16:47:59
26755minhpbPhạm Bình MinhRuntime Error
10096KB
2105ms
C++721 bytes2022-05-03 16:19:50
26752minhpbPhạm Bình MinhAccepted
10780KB
182ms
C++495 bytes2022-05-03 16:10:01
26711minhpbPhạm Bình MinhRuntime Error
7068KB
370ms
C++739 bytes2022-05-03 15:29:57
26710minhpbPhạm Bình MinhRuntime Error
7068KB
453ms
C++738 bytes2022-05-03 15:29:11
26708minhpbPhạm Bình MinhRuntime Error
7068KB
364ms
C++726 bytes2022-05-03 15:28:39
26707minhpbPhạm Bình MinhRuntime Error
7068KB
362ms
C++738 bytes2022-05-03 15:27:47
26628minhpbPhạm Bình MinhTime Limit Exceed
9996KB
26121ms
C++423 bytes2022-04-30 15:10:00
26627minhpbPhạm Bình MinhWrong Answer
9996KB
2031ms
C++949 bytes2022-04-30 15:04:29
26479minhpbPhạm Bình MinhAccepted
3064KB
19ms
C++853 bytes2022-04-26 15:34:45
26364minhpbPhạm Bình MinhAccepted
3520KB
538ms
C++880 bytes2022-04-24 17:15:12
26363minhpbPhạm Bình MinhAccepted
7696KB
624ms
C++782 bytes2022-04-24 17:14:42
26361minhpbPhạm Bình MinhMemory Limit Exceed
196608KB
104ms
C++740 bytes2022-04-24 17:06:04
26360minhpbPhạm Bình MinhMemory Limit Exceed
196608KB
109ms
C++732 bytes2022-04-24 17:03:30
26359minhpbPhạm Bình MinhMemory Limit Exceed
196608KB
106ms
C++733 bytes2022-04-24 17:01:52
26358minhpbPhạm Bình MinhMemory Limit Exceed
196608KB
113ms
C++735 bytes2022-04-24 17:01:34
26357minhpbPhạm Bình MinhMemory Limit Exceed
196608KB
111ms
C++733 bytes2022-04-24 17:00:59
26326minhpbPhạm Bình MinhWrong Answer
3520KB
606ms
C++879 bytes2022-04-24 15:33:28
26212minhpbPhạm Bình MinhAccepted
80308KB
95ms
C++574 bytes2022-04-23 14:58:29
26210minhpbPhạm Bình MinhRuntime Error
2004KB
24ms
C++575 bytes2022-04-23 14:58:13
26209minhpbPhạm Bình MinhWrong Answer
80308KB
108ms
C++562 bytes2022-04-23 14:57:07
26197minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
19ms
C++309 bytes2022-04-23 14:50:49
26196minhpbPhạm Bình MinhWrong Answer
9996KB
97ms
C++718 bytes2022-04-23 14:49:36
26195minhpbPhạm Bình MinhRuntime Error
2004KB
21ms
C++714 bytes2022-04-23 14:48:44
26194minhpbPhạm Bình MinhCompile Error
0KB
0ms
C++715 bytes2022-04-23 14:48:31
26191minhpbPhạm Bình MinhRuntime Error
2004KB
24ms
C++716 bytes2022-04-23 14:44:45
26181minhpbPhạm Bình MinhWrong Answer
41248KB
100ms
C++482 bytes2022-04-23 14:40:20
26180minhpbPhạm Bình MinhWrong Answer
41248KB
98ms
C++518 bytes2022-04-23 14:39:49
26176minhpbPhạm Bình MinhWrong Answer
41248KB
93ms
C++552 bytes2022-04-23 14:38:16
26175minhpbPhạm Bình MinhRuntime Error
2004KB
29ms
C++553 bytes2022-04-23 14:37:02
26174minhpbPhạm Bình MinhRuntime Error
2004KB
25ms
C++441 bytes2022-04-23 14:35:43
25836minhpbPhạm Bình MinhAccepted
3904KB
277ms
C++850 bytes2022-04-02 17:02:55
25828minhpbPhạm Bình MinhTime Limit Exceed
3748KB
6404ms
C++777 bytes2022-04-02 16:59:02
25816minhpbPhạm Bình MinhWrong Answer
3748KB
5230ms
C++811 bytes2022-04-02 16:55:59
25814minhpbPhạm Bình MinhCompile Error
0KB
0ms
C++811 bytes2022-04-02 16:55:39
25278minhpbPhạm Bình MinhCompile Error
0KB
0ms
C++922 bytes2022-03-26 22:41:54