Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28228minhpbPhạm Bình MinhAccepted
4124KB
90ms
C++502 bytes2022-06-28 16:11:20
28116minhpbPhạm Bình MinhAccepted
9996KB
276ms
C++560 bytes2022-06-24 09:49:22
27286minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
147ms
C++1379 bytes2022-05-18 16:04:44
27197minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2192KB
211ms
C++897 bytes2022-05-18 15:01:40
27144minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2188KB
1012ms
C++587 bytes2022-05-18 14:48:39
27099minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
533ms
C++421 bytes2022-05-18 14:41:07
26777minhpbPhạm Bình MinhAccepted
10976KB
2150ms
C++756 bytes2022-05-03 16:51:05
26776minhpbPhạm Bình MinhAccepted
19764KB
2267ms
C++759 bytes2022-05-03 16:50:40
26752minhpbPhạm Bình MinhAccepted
10780KB
182ms
C++495 bytes2022-05-03 16:10:01
26479minhpbPhạm Bình MinhAccepted
3064KB
19ms
C++853 bytes2022-04-26 15:34:45
26364minhpbPhạm Bình MinhAccepted
3520KB
538ms
C++880 bytes2022-04-24 17:15:12
26363minhpbPhạm Bình MinhAccepted
7696KB
624ms
C++782 bytes2022-04-24 17:14:42
26212minhpbPhạm Bình MinhAccepted
80308KB
95ms
C++574 bytes2022-04-23 14:58:29
26197minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
19ms
C++309 bytes2022-04-23 14:50:49
25836minhpbPhạm Bình MinhAccepted
3904KB
277ms
C++850 bytes2022-04-02 17:02:55
25265minhpbPhạm Bình MinhAccepted
5412KB
205ms
C++643 bytes2022-03-26 22:30:07
25010minhpbPhạm Bình MinhAccepted
5412KB
26ms
C++730 bytes2022-03-26 16:32:19
24339minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
266ms
C++270 bytes2022-02-20 16:41:10
24305minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
5111ms
C++189 bytes2022-02-20 13:12:54
24293minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
351ms
C++312 bytes2022-02-20 12:20:07
24281minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
111ms
C++181 bytes2022-02-20 10:46:56
24278minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
64ms
C++253 bytes2022-02-20 10:30:52
23441minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
121ms
C++242 bytes2022-02-09 10:03:35
23435minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
128ms
C++188 bytes2022-02-09 09:55:53
21704minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
55ms
C++476 bytes2022-01-15 22:03:09
21313minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
53ms
C++370 bytes2022-01-15 16:02:10
21251minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
61ms
C++373 bytes2022-01-15 15:25:37
21169minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
132ms
C++282 bytes2022-01-15 14:37:02
20676minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
41ms
C++1177 bytes2022-01-09 17:06:48
19945minhpbPhạm Bình MinhAccepted
5148KB
425ms
C++333 bytes2022-01-04 16:40:22
19891minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
23ms
C++223 bytes2022-01-04 15:49:13
18419minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
1ms
C++610 bytes2021-12-19 10:40:26
17664minhpbPhạm Bình MinhAccepted
6092KB
162ms
C++743 bytes2021-12-18 15:14:34
17421minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
36ms
C++296 bytes2021-12-18 14:34:13
17411minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2968KB
233ms
C++665 bytes2021-12-18 14:31:05
17051minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2968KB
235ms
C++665 bytes2021-12-10 20:55:03
16904minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2196KB
40ms
C++571 bytes2021-12-08 23:19:22
16622minhpbPhạm Bình MinhAccepted
0KB
0ms
C++809 bytes2021-12-04 15:36:19
16474minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2340KB
63ms
C++646 bytes2021-12-02 16:50:22
16449minhpbPhạm Bình MinhAccepted
41640KB
62ms
C++699 bytes2021-12-02 16:41:26
15999minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
184ms
C++477 bytes2021-11-27 21:58:45
15637minhpbPhạm Bình MinhAccepted
88124KB
29ms
C++774 bytes2021-11-25 15:13:53
14081minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2192KB
465ms
C++281 bytes2021-11-14 19:57:03
13768minhpbPhạm Bình MinhAccepted
3748KB
920ms
C++468 bytes2021-11-14 09:33:57
13762minhpbPhạm Bình MinhAccepted
10272KB
668ms
C++708 bytes2021-11-14 08:51:02
13760minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
62ms
C++194 bytes2021-11-14 08:37:54
13759minhpbPhạm Bình MinhAccepted
80308KB
165ms
C++671 bytes2021-11-14 08:34:44
13758minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2184KB
80ms
C++192 bytes2021-11-14 08:28:49
13756minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2340KB
40ms
C++685 bytes2021-11-14 08:21:05
13279minhpbPhạm Bình MinhAccepted
2188KB
1ms
C++104 bytes2021-11-13 16:00:23