Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27458namtmThành NamAccepted
2968KB
100ms
C++611 bytes2022-05-24 16:17:24
27457namtmThành NamWrong Answer
2968KB
84ms
C++593 bytes2022-05-24 16:17:14
27456namtmThành NamWrong Answer
2968KB
83ms
C++573 bytes2022-05-24 16:16:59
27455namtmThành NamCompile Error
0KB
0ms
C573 bytes2022-05-24 16:16:47
27271namtmThành NamWrong Answer
2340KB
126ms
C++1703 bytes2022-05-18 15:52:27
27266namtmThành NamWrong Answer
2340KB
100ms
C++1886 bytes2022-05-18 15:50:24
27264namtmThành NamAccepted
2184KB
223ms
C++1969 bytes2022-05-18 15:50:07
27132namtmThành NamAccepted
2192KB
216ms
C++831 bytes2022-05-18 14:46:16
27129namtmThành NamOutput Limit Exceed
2192KB
20ms
C++831 bytes2022-05-18 14:45:18
27105namtmThành NamOutput Limit Exceed
2188KB
20ms
C++839 bytes2022-05-18 14:41:42
27094namtmThành NamAccepted
2188KB
866ms
C++606 bytes2022-05-18 14:40:35
27070namtmThành NamOutput Limit Exceed
2188KB
23ms
C++861 bytes2022-05-18 14:37:55
27049namtmThành NamOutput Limit Exceed
2184KB
1750ms
C++437 bytes2022-05-18 14:35:29
27035namtmThành NamAccepted
2184KB
532ms
C++432 bytes2022-05-18 14:33:48
27033namtmThành NamCompile Error
0KB
0ms
C432 bytes2022-05-18 14:33:33
25819namtmThành NamAccepted
3512KB
315ms
C++1217 bytes2022-04-02 16:56:21
25809namtmThành NamWrong Answer
3512KB
224ms
C++1217 bytes2022-04-02 16:53:20
25796namtmThành NamWrong Answer
33592KB
491ms
C++1168 bytes2022-04-02 16:46:18
25416namtmThành NamAccepted
40540KB
827ms
C++1202 bytes2022-03-27 11:09:53
25412namtmThành NamRuntime Error
11392KB
469ms
C++1201 bytes2022-03-27 11:08:47
25410namtmThành NamRuntime Error
9828KB
305ms
C++1069 bytes2022-03-27 11:01:54
25393namtmThành NamWrong Answer
47892KB
880ms
C++1436 bytes2022-03-27 10:41:11
25388namtmThành NamRuntime Error
9816KB
410ms
C++1244 bytes2022-03-27 10:33:24
25343namtmThành NamWrong Answer
47888KB
637ms
C++2907 bytes2022-03-27 09:31:21
25339namtmThành NamAccepted
5568KB
29ms
C++1067 bytes2022-03-27 09:28:41
25261namtmThành NamRuntime Error
5568KB
31ms
C++1073 bytes2022-03-26 22:20:18
25214namtmThành NamRuntime Error
5568KB
31ms
C++1076 bytes2022-03-26 21:39:44
25210namtmThành NamRuntime Error
5568KB
34ms
C++1076 bytes2022-03-26 21:37:27
25204namtmThành NamRuntime Error
5568KB
30ms
C++1041 bytes2022-03-26 21:32:32
25185namtmThành NamAccepted
3312KB
191ms
C++667 bytes2022-03-26 21:17:17
25170namtmThành NamWrong Answer
5036KB
233ms
C++667 bytes2022-03-26 21:05:34
25166namtmThành NamRuntime Error
2604KB
138ms
C++640 bytes2022-03-26 21:02:58
25069namtmThành NamRuntime Error
4764KB
28ms
C++960 bytes2022-03-26 17:23:18
25068namtmThành NamRuntime Error
4764KB
36ms
C++1015 bytes2022-03-26 17:22:50
25050namtmThành NamRuntime Error
4632KB
33ms
C++968 bytes2022-03-26 17:03:24
25024namtmThành NamRuntime Error
4632KB
42ms
C++968 bytes2022-03-26 16:42:03
25018namtmThành NamRuntime Error
4632KB
42ms
C++798 bytes2022-03-26 16:39:54
25008namtmThành NamAccepted
4764KB
31ms
C++567 bytes2022-03-26 16:29:58
24992namtmThành NamWrong Answer
2432KB
17ms
C++682 bytes2022-03-26 16:19:38
24989namtmThành NamWrong Answer
2432KB
22ms
C++656 bytes2022-03-26 16:17:11
24986namtmThành NamOutput Limit Exceed
2588KB
20ms
C++655 bytes2022-03-26 16:15:32
24955namtmThành NamOutput Limit Exceed
2508KB
21ms
C++743 bytes2022-03-26 15:53:42
24945namtmThành NamOutput Limit Exceed
2468KB
13ms
C++701 bytes2022-03-26 15:47:22
24938namtmThành NamWrong Answer
2468KB
22ms
C++668 bytes2022-03-26 15:42:04
24937namtmThành NamWrong Answer
2468KB
14ms
C++697 bytes2022-03-26 15:41:23
24921namtmThành NamRuntime Error
100856KB
1740ms
C++772 bytes2022-03-26 15:31:42
24918namtmThành NamRuntime Error
103796KB
7645ms
C++760 bytes2022-03-26 15:29:28
24559namtmThành NamAccepted
2184KB
140ms
C++345 bytes2022-02-26 15:58:00
24558namtmThành NamCompile Error
0KB
0ms
C345 bytes2022-02-26 15:57:47
24368namtmThành NamAccepted
2184KB
44ms
C++257 bytes2022-02-20 20:36:42