Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28257ngannpNguyễn Phương NgânWrong Answer
2732KB
109ms
C++316 bytes2022-06-29 08:33:06
28256ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
2188KB
36ms
C++343 bytes2022-06-29 08:26:43
28255ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
2248KB
17ms
C++272 bytes2022-06-29 08:21:34
28238ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
4124KB
96ms
C++1004 bytes2022-06-28 16:41:21
28128ngannpNguyễn Phương NgânWrong Answer
2744KB
90ms
C++361 bytes2022-06-24 10:44:03
28113ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
2968KB
268ms
C++454 bytes2022-06-24 09:34:22
27977ngannpNguyễn Phương NgânWrong Answer
2576KB
269ms
C++496 bytes2022-06-19 21:15:14
27922ngannpNguyễn Phương NgânWrong Answer
10380KB
483ms
C++1140 bytes2022-06-17 16:43:43
27858ngannpNguyễn Phương NgânWrong Answer
2196KB
713ms
C++1096 bytes2022-06-15 22:17:16
27749ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
10012KB
285ms
C++632 bytes2022-06-15 09:59:52
27742ngannpNguyễn Phương NgânTime Limit Exceed
2184KB
5583ms
C++592 bytes2022-06-15 08:40:56
27740ngannpNguyễn Phương NgânTime Limit Exceed
2256KB
7368ms
C++820 bytes2022-06-15 08:34:23
27310ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
2340KB
93ms
C++1556 bytes2022-05-18 16:19:11
27073ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
2188KB
217ms
C++856 bytes2022-05-18 14:38:12
27055ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
2188KB
914ms
C++602 bytes2022-05-18 14:36:04
27038ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
2576KB
471ms
C++440 bytes2022-05-18 14:34:05
26713ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
2968KB
197ms
C++393 bytes2022-05-03 15:38:05
26691ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
10976KB
2057ms
C++731 bytes2022-05-03 15:13:05
26672ngannpNguyễn Phương NgânTime Limit Exceed
3356KB
22032ms
C++432 bytes2022-05-02 09:10:07
26671ngannpNguyễn Phương NgânTime Limit Exceed
2968KB
7408ms
C++353 bytes2022-05-02 08:57:20
26518ngannpNguyễn Phương NgânCompile Error
0KB
0ms
C++711 bytes2022-04-26 16:46:44
26488ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
2184KB
20ms
C++550 bytes2022-04-26 15:54:48
26461ngannpNguyễn Phương NgânWrong Answer
2192KB
25ms
C++596 bytes2022-04-26 14:47:05
26398ngannpNguyễn Phương NgânMemory Limit Exceed
196608KB
123ms
C++794 bytes2022-04-25 19:17:20
26368ngannpNguyễn Phương NgânTime Limit Exceed
4924KB
63ms
C++843 bytes2022-04-24 17:24:05
26365ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
2968KB
573ms
C++872 bytes2022-04-24 17:18:03
26262ngannpNguyễn Phương NgânWrong Answer
2576KB
98ms
C++528 bytes2022-04-23 16:12:02
26259ngannpNguyễn Phương NgânWrong Answer
2968KB
111ms
C++538 bytes2022-04-23 16:03:21
26242ngannpNguyễn Phương NgânWrong Answer
2968KB
96ms
C++536 bytes2022-04-23 15:54:19
26188ngannpNguyễn Phương NgânWrong Answer
2184KB
22ms
C++868 bytes2022-04-23 14:43:49
26177ngannpNguyễn Phương NgânWrong Answer
2184KB
18ms
C++672 bytes2022-04-23 14:38:24
26169ngannpNguyễn Phương NgânTime Limit Exceed
2576KB
31ms
C++416 bytes2022-04-23 14:28:03
26154ngannpNguyễn Phương NgânWrong Answer
2184KB
20ms
C++572 bytes2022-04-23 14:14:12
25817ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
3748KB
6323ms
C++767 bytes2022-04-02 16:56:09
25808ngannpNguyễn Phương NgânTime Limit Exceed
3748KB
8920ms
C++738 bytes2022-04-02 16:53:08
25807ngannpNguyễn Phương NgânTime Limit Exceed
3748KB
60ms
C++821 bytes2022-04-02 16:52:47
25803ngannpNguyễn Phương NgânTime Limit Exceed
3748KB
64ms
C++842 bytes2022-04-02 16:50:59
25178ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
5032KB
210ms
C++1094 bytes2022-03-26 21:12:57
25162ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
4788KB
21ms
C++710 bytes2022-03-26 20:59:23
25154ngannpNguyễn Phương NgânRuntime Error
103308KB
2036ms
C++1096 bytes2022-03-26 20:51:06
24680ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
2184KB
117ms
C++166 bytes2022-03-01 15:49:53
24679ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
2184KB
34ms
C++236 bytes2022-03-01 15:39:07
24677ngannpNguyễn Phương NgânWrong Answer
2184KB
39ms
C++180 bytes2022-03-01 15:36:23
24083ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
2184KB
106ms
C++192 bytes2022-02-19 16:40:10
24053ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
2184KB
642ms
C++319 bytes2022-02-19 16:31:28
24023ngannpNguyễn Phương NgânWrong Answer
2184KB
38ms
C++161 bytes2022-02-19 16:18:19
24020ngannpNguyễn Phương NgânWrong Answer
2184KB
35ms
C++162 bytes2022-02-19 16:17:48
24015ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
2184KB
4062ms
C++222 bytes2022-02-19 16:15:09
23937ngannpNguyễn Phương NgânWrong Answer
2184KB
122ms
C++245 bytes2022-02-19 15:41:37
23931ngannpNguyễn Phương NgânAccepted
2184KB
65ms
C++264 bytes2022-02-19 15:41:10