Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27220nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2192KB
232ms
C++850 bytes2022-05-18 15:18:31
27218nhanntNguyễn Thiện NhânWrong Answer
2192KB
13ms
C++855 bytes2022-05-18 15:16:09
27216nhanntNguyễn Thiện NhânCompile Error
0KB
0ms
C++855 bytes2022-05-18 15:15:56
27214nhanntNguyễn Thiện NhânWrong Answer
2192KB
11ms
C++855 bytes2022-05-18 15:14:22
27212nhanntNguyễn Thiện NhânCompile Error
0KB
0ms
C++855 bytes2022-05-18 15:13:42
27209nhanntNguyễn Thiện NhânCompile Error
0KB
0ms
C++853 bytes2022-05-18 15:12:10
27205nhanntNguyễn Thiện NhânCompile Error
0KB
0ms
C++860 bytes2022-05-18 15:10:29
27177nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2188KB
963ms
C++619 bytes2022-05-18 14:55:23
27085nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
511ms
C++439 bytes2022-05-18 14:39:49
25864nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
3124KB
2840ms
C++472 bytes2022-04-03 20:14:25
25861nhanntNguyễn Thiện NhânTime Limit Exceed
3356KB
10023ms
C++795 bytes2022-04-03 20:02:56
25827nhanntNguyễn Thiện NhânCompile Error
0KB
0ms
C789 bytes2022-04-02 16:58:40
25491nhanntNguyễn Thiện NhânRuntime Error
2376KB
40ms
C++1177 bytes2022-03-27 16:40:26
25487nhanntNguyễn Thiện NhânRuntime Error
18912KB
33ms
C++1176 bytes2022-03-27 16:26:57
25486nhanntNguyễn Thiện NhânRuntime Error
2344KB
34ms
C++1175 bytes2022-03-27 16:26:15
25483nhanntNguyễn Thiện NhânWrong Answer
36632KB
489ms
C++958 bytes2022-03-27 15:55:38
25482nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2472KB
18ms
C++976 bytes2022-03-27 15:45:42
25481nhanntNguyễn Thiện NhânCompile Error
0KB
0ms
C++974 bytes2022-03-27 15:45:20
25272nhanntNguyễn Thiện NhânRuntime Error
5020KB
29ms
C++1162 bytes2022-03-26 22:39:27
25248nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
5412KB
227ms
C++677 bytes2022-03-26 22:08:31
25243nhanntNguyễn Thiện NhânMemory Limit Exceed
196608KB
110ms
C++676 bytes2022-03-26 22:03:51
25232nhanntNguyễn Thiện NhânRuntime Error
2348KB
40ms
C++692 bytes2022-03-26 21:54:49
25164nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
30508KB
130ms
C++789 bytes2022-03-26 21:01:55
25026nhanntNguyễn Thiện NhânCompile Error
0KB
0ms
C++829 bytes2022-03-26 16:44:26
25021nhanntNguyễn Thiện NhânCompile Error
0KB
0ms
C++827 bytes2022-03-26 16:41:03
24980nhanntNguyễn Thiện NhânRuntime Error
103404KB
2065ms
C++732 bytes2022-03-26 16:10:21
24364nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
112ms
C++186 bytes2022-02-20 20:20:34
24363nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
309ms
C++302 bytes2022-02-20 20:16:40
24361nhanntNguyễn Thiện NhânCompile Error
0KB
0ms
C++300 bytes2022-02-20 20:13:15
24360nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
71ms
C++213 bytes2022-02-20 20:10:15
24359nhanntNguyễn Thiện NhânWrong Answer
2184KB
60ms
C++207 bytes2022-02-20 20:06:08
24358nhanntNguyễn Thiện NhânCompile Error
0KB
0ms
C++257 bytes2022-02-20 20:01:59
24357nhanntNguyễn Thiện NhânCompile Error
0KB
0ms
C++284 bytes2022-02-20 20:01:13
23987nhanntNguyễn Thiện NhânWrong Answer
2184KB
64ms
C++148 bytes2022-02-19 16:03:14
23690nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
17812KB
127ms
C++414 bytes2022-02-09 22:45:58
23686nhanntNguyễn Thiện NhânCompile Error
0KB
0ms
C++508 bytes2022-02-09 22:37:57
23685nhanntNguyễn Thiện NhânCompile Error
0KB
0ms
C++506 bytes2022-02-09 22:36:55
23681nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
17812KB
94ms
C++319 bytes2022-02-09 22:24:23
21663nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
73ms
C++289 bytes2022-01-15 21:10:32
21659nhanntNguyễn Thiện NhânWrong Answer
2184KB
62ms
C++289 bytes2022-01-15 21:06:06
21657nhanntNguyễn Thiện NhânCompile Error
0KB
0ms
C++295 bytes2022-01-15 21:03:00
21650nhanntNguyễn Thiện NhânWrong Answer
2184KB
64ms
C++296 bytes2022-01-15 20:59:26
21648nhanntNguyễn Thiện NhânWrong Answer
2184KB
68ms
C++286 bytes2022-01-15 20:57:50
21647nhanntNguyễn Thiện NhânCompile Error
0KB
0ms
C++288 bytes2022-01-15 20:57:30
21646nhanntNguyễn Thiện NhânCompile Error
0KB
0ms
C++293 bytes2022-01-15 20:57:09
21645nhanntNguyễn Thiện NhânCompile Error
0KB
0ms
C++289 bytes2022-01-15 20:56:51
21641nhanntNguyễn Thiện NhânWrong Answer
2184KB
65ms
C++283 bytes2022-01-15 20:53:24
21625nhanntNguyễn Thiện NhânWrong Answer
2184KB
73ms
C++405 bytes2022-01-15 20:32:31
21624nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
65ms
C++430 bytes2022-01-15 20:18:22
21621nhanntNguyễn Thiện NhânWrong Answer
2184KB
64ms
C++354 bytes2022-01-15 20:15:35