Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27220nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2192KB
232ms
C++850 bytes2022-05-18 15:18:31
27177nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2188KB
963ms
C++619 bytes2022-05-18 14:55:23
27085nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
511ms
C++439 bytes2022-05-18 14:39:49
25864nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
3124KB
2840ms
C++472 bytes2022-04-03 20:14:25
25482nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2472KB
18ms
C++976 bytes2022-03-27 15:45:42
25248nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
5412KB
227ms
C++677 bytes2022-03-26 22:08:31
25164nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
30508KB
130ms
C++789 bytes2022-03-26 21:01:55
24364nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
112ms
C++186 bytes2022-02-20 20:20:34
24363nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
309ms
C++302 bytes2022-02-20 20:16:40
24360nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
71ms
C++213 bytes2022-02-20 20:10:15
23690nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
17812KB
127ms
C++414 bytes2022-02-09 22:45:58
23681nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
17812KB
94ms
C++319 bytes2022-02-09 22:24:23
21663nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
73ms
C++289 bytes2022-01-15 21:10:32
21624nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
65ms
C++430 bytes2022-01-15 20:18:22
21298nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
122ms
C++352 bytes2022-01-15 15:57:02
19947nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
15840KB
409ms
C++404 bytes2022-01-04 16:40:40
19860nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
21ms
C++304 bytes2022-01-04 15:35:01
17807nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2968KB
165ms
C++757 bytes2021-12-18 16:04:39
17698nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
36ms
C++381 bytes2021-12-18 15:27:26
14546nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
17ms
C++207 bytes2021-11-15 00:50:40
13303nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
117ms
C++293 bytes2021-11-13 16:11:01
11659nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
194ms
C++239 bytes2021-11-09 16:36:28
11455nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
9349ms
C++516 bytes2021-11-09 15:21:42
11329nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
161ms
C++194 bytes2021-11-09 14:35:12
10568nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
39ms
C++414 bytes2021-11-06 14:54:14
10552nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2188KB
43ms
C++502 bytes2021-11-06 14:47:31
10413nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
40ms
C++412 bytes2021-11-06 13:47:13
9537nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
91ms
C++345 bytes2021-11-03 09:26:38
9352nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
80308KB
590ms
C++332 bytes2021-11-02 00:07:15
5870nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
80308KB
406ms
C++365 bytes2021-09-22 21:47:35
5513nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
334ms
C++380 bytes2021-09-18 15:34:03
5488nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
9ms
C++625 bytes2021-09-18 15:23:37
5394nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
32ms
C++618 bytes2021-09-18 14:35:15
4944nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
65ms
C++215 bytes2021-09-11 14:26:43
4903nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
35ms
C++261 bytes2021-09-09 20:29:28
4821nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
29ms
C++371 bytes2021-09-09 15:32:38
4778nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
67ms
C++131 bytes2021-09-09 14:45:16
4512nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2500KB
148ms
C++381 bytes2021-08-31 08:55:38
4509nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2500KB
152ms
C++395 bytes2021-08-31 08:53:31
4278nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2188KB
13ms
C++231 bytes2021-08-21 20:54:19
4247nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
16ms
C++334 bytes2021-08-21 19:27:14
4223nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
13ms
C++390 bytes2021-08-21 15:52:09
4019nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
15ms
C++2106 bytes2021-08-18 21:15:49
3855nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
15ms
C++341 bytes2021-08-18 09:27:23
3780nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
9996KB
77ms
C++473 bytes2021-08-15 23:35:01
3582nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
15ms
C++166 bytes2021-08-14 17:16:06
3520nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2188KB
1082ms
C++433 bytes2021-08-12 18:42:03
3519nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2188KB
12ms
C++205 bytes2021-08-12 18:38:57
3517nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
14ms
C++222 bytes2021-08-12 18:33:33
3317nhanntNguyễn Thiện NhânAccepted
2184KB
13ms
C++199 bytes2021-08-11 16:50:19