Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27272nhungntNgô Thị NhungAccepted
2340KB
104ms
C++1410 bytes2022-05-18 15:53:46
27183nhungntNgô Thị NhungAccepted
2188KB
218ms
C++799 bytes2022-05-18 14:56:18
27126nhungntNgô Thị NhungAccepted
2188KB
893ms
C++611 bytes2022-05-18 14:44:54
27114nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
538ms
C++430 bytes2022-05-18 14:43:44
25840nhungntNgô Thị NhungTime Limit Exceed
17812KB
10595ms
C++839 bytes2022-04-02 18:19:33
25838nhungntNgô Thị NhungTime Limit Exceed
17812KB
9756ms
C++918 bytes2022-04-02 17:58:04
25480nhungntNgô Thị NhungAccepted
40660KB
1248ms
C++1125 bytes2022-03-27 15:42:07
25479nhungntNgô Thị NhungWrong Answer
40664KB
1215ms
C++1125 bytes2022-03-27 15:39:51
25478nhungntNgô Thị NhungWrong Answer
40656KB
1251ms
C++1141 bytes2022-03-27 15:34:04
25476nhungntNgô Thị NhungWrong Answer
39392KB
1208ms
C++1016 bytes2022-03-27 15:25:35
25475nhungntNgô Thị NhungWrong Answer
39396KB
1263ms
C++1008 bytes2022-03-27 15:21:32
25474nhungntNgô Thị NhungWrong Answer
39392KB
1189ms
C++1024 bytes2022-03-27 15:15:53
25406nhungntNgô Thị NhungAccepted
5020KB
29ms
C++1225 bytes2022-03-27 10:56:34
25381nhungntNgô Thị NhungWrong Answer
5020KB
26ms
C++1195 bytes2022-03-27 10:14:33
25377nhungntNgô Thị NhungWrong Answer
5020KB
27ms
C++1239 bytes2022-03-27 10:09:14
25333nhungntNgô Thị NhungAccepted
2824KB
183ms
C++785 bytes2022-03-27 09:24:43
25332nhungntNgô Thị NhungAccepted
5316KB
25ms
C++789 bytes2022-03-27 09:24:13
24270nhungntNgô Thị NhungWrong Answer
2184KB
4351ms
C++208 bytes2022-02-20 09:42:59
24269nhungntNgô Thị NhungWrong Answer
2184KB
1518ms
C++307 bytes2022-02-20 09:42:39
24268nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
133ms
C++169 bytes2022-02-20 09:42:18
24267nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
346ms
C++308 bytes2022-02-20 09:42:00
24266nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
66ms
C++239 bytes2022-02-20 09:41:40
23684nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
93ms
C++234 bytes2022-02-09 22:29:25
21774nhungntNgô Thị NhungTime Limit Exceed
2340KB
4856ms
C++542 bytes2022-01-15 23:05:12
21769nhungntNgô Thị NhungAccepted
2188KB
22ms
C++317 bytes2022-01-15 23:03:04
21754nhungntNgô Thị NhungWrong Answer
2188KB
17ms
C++302 bytes2022-01-15 22:49:22
21752nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
17ms
C++198 bytes2022-01-15 22:47:54
21730nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
17ms
C++214 bytes2022-01-15 22:33:29
21727nhungntNgô Thị NhungAccepted
80312KB
273ms
C++541 bytes2022-01-15 22:27:04
21718nhungntNgô Thị NhungWrong Answer
80312KB
271ms
C++718 bytes2022-01-15 22:20:28
21679nhungntNgô Thị NhungTime Limit Exceed
2340KB
4804ms
C++546 bytes2022-01-15 21:39:39
21673nhungntNgô Thị NhungTime Limit Exceed
2184KB
4789ms
C++394 bytes2022-01-15 21:27:36
21669nhungntNgô Thị NhungTime Limit Exceed
2184KB
2190ms
C++394 bytes2022-01-15 21:18:57
21655nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
58ms
C++330 bytes2022-01-15 21:02:27
21584nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
57ms
C++376 bytes2022-01-15 18:47:00
21386nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
62ms
C++416 bytes2022-01-15 16:30:17
21381nhungntNgô Thị NhungWrong Answer
2184KB
67ms
C++244 bytes2022-01-15 16:27:44
21183nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
120ms
C++158 bytes2022-01-15 14:46:07
21172nhungntNgô Thị NhungWrong Answer
2184KB
129ms
C++155 bytes2022-01-15 14:38:43
20785nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
35ms
C++679 bytes2022-01-10 02:15:14
20784nhungntNgô Thị NhungTime Limit Exceed
9996KB
37ms
C++764 bytes2022-01-10 02:05:20
20054nhungntNgô Thị NhungWrong Answer
37580KB
912ms
C++678 bytes2022-01-06 09:10:43
20053nhungntNgô Thị NhungRuntime Error
2004KB
28ms
C++748 bytes2022-01-06 09:09:57
20052nhungntNgô Thị NhungAccepted
17968KB
475ms
C++421 bytes2022-01-06 09:00:22
20051nhungntNgô Thị NhungAccepted
17812KB
1564ms
C++340 bytes2022-01-06 08:59:47
19924nhungntNgô Thị NhungAccepted
5148KB
401ms
C++371 bytes2022-01-04 16:27:30
19852nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
21ms
C++267 bytes2022-01-04 15:26:52
19812nhungntNgô Thị NhungWrong Answer
2184KB
17ms
C++267 bytes2022-01-04 15:01:46
19810nhungntNgô Thị NhungTime Limit Exceed
2184KB
21ms
C++336 bytes2022-01-04 14:57:56
17913nhungntNgô Thị NhungAccepted
2968KB
260ms
C++652 bytes2021-12-18 16:42:00