Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27272nhungntNgô Thị NhungAccepted
2340KB
104ms
C++1410 bytes2022-05-18 15:53:46
27183nhungntNgô Thị NhungAccepted
2188KB
218ms
C++799 bytes2022-05-18 14:56:18
27126nhungntNgô Thị NhungAccepted
2188KB
893ms
C++611 bytes2022-05-18 14:44:54
27114nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
538ms
C++430 bytes2022-05-18 14:43:44
25480nhungntNgô Thị NhungAccepted
40660KB
1248ms
C++1125 bytes2022-03-27 15:42:07
25406nhungntNgô Thị NhungAccepted
5020KB
29ms
C++1225 bytes2022-03-27 10:56:34
25333nhungntNgô Thị NhungAccepted
2824KB
183ms
C++785 bytes2022-03-27 09:24:43
25332nhungntNgô Thị NhungAccepted
5316KB
25ms
C++789 bytes2022-03-27 09:24:13
24268nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
133ms
C++169 bytes2022-02-20 09:42:18
24267nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
346ms
C++308 bytes2022-02-20 09:42:00
24266nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
66ms
C++239 bytes2022-02-20 09:41:40
23684nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
93ms
C++234 bytes2022-02-09 22:29:25
21769nhungntNgô Thị NhungAccepted
2188KB
22ms
C++317 bytes2022-01-15 23:03:04
21752nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
17ms
C++198 bytes2022-01-15 22:47:54
21730nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
17ms
C++214 bytes2022-01-15 22:33:29
21727nhungntNgô Thị NhungAccepted
80312KB
273ms
C++541 bytes2022-01-15 22:27:04
21655nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
58ms
C++330 bytes2022-01-15 21:02:27
21584nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
57ms
C++376 bytes2022-01-15 18:47:00
21386nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
62ms
C++416 bytes2022-01-15 16:30:17
21183nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
120ms
C++158 bytes2022-01-15 14:46:07
20785nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
35ms
C++679 bytes2022-01-10 02:15:14
20052nhungntNgô Thị NhungAccepted
17968KB
475ms
C++421 bytes2022-01-06 09:00:22
20051nhungntNgô Thị NhungAccepted
17812KB
1564ms
C++340 bytes2022-01-06 08:59:47
19924nhungntNgô Thị NhungAccepted
5148KB
401ms
C++371 bytes2022-01-04 16:27:30
19852nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
21ms
C++267 bytes2022-01-04 15:26:52
17913nhungntNgô Thị NhungAccepted
2968KB
260ms
C++652 bytes2021-12-18 16:42:00
17791nhungntNgô Thị NhungAccepted
6092KB
160ms
C++753 bytes2021-12-18 15:57:48
17778nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
31ms
C++542 bytes2021-12-18 15:54:07
13386nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
51ms
C++184 bytes2021-11-13 16:38:00
13384nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
153ms
C++262 bytes2021-11-13 16:37:19
13380nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
156ms
C++174 bytes2021-11-13 16:36:33
11595nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
161ms
C++367 bytes2021-11-09 16:11:13
11464nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
338ms
C++541 bytes2021-11-09 15:22:07
10483nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
44ms
C++516 bytes2021-11-06 14:33:13
10451nhungntNgô Thị NhungAccepted
2188KB
42ms
C++493 bytes2021-11-06 14:31:11
10333nhungntNgô Thị NhungAccepted
2188KB
48ms
C++493 bytes2021-11-06 09:49:04
9525nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
21ms
C++178 bytes2021-11-02 21:52:31
9524nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
18ms
C++151 bytes2021-11-02 21:51:48
9523nhungntNgô Thị NhungAccepted
2972KB
836ms
C++1152 bytes2021-11-02 21:48:08
9522nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
97ms
C++351 bytes2021-11-02 21:46:22
9501nhungntNgô Thị NhungAccepted
2188KB
17ms
C++210 bytes2021-11-02 17:49:14
9500nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
19ms
C++224 bytes2021-11-02 17:48:44
9444nhungntNgô Thị NhungAccepted
10780KB
888ms
C++610 bytes2021-11-02 11:44:24
9389nhungntNgô Thị NhungAccepted
10000KB
778ms
C++1211 bytes2021-11-02 09:34:20
9383nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
249ms
C++365 bytes2021-11-02 09:25:59
8363nhungntNgô Thị NhungAccepted
2500KB
161ms
C++761 bytes2021-10-19 12:14:30
8230nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
13ms
C++156 bytes2021-10-16 15:11:24
8208nhungntNgô Thị NhungAccepted
2188KB
15ms
C++241 bytes2021-10-16 15:02:20
8178nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
30ms
C++127 bytes2021-10-16 14:29:01
8176nhungntNgô Thị NhungAccepted
2184KB
31ms
C++145 bytes2021-10-16 14:26:35