Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28225ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2340KB
16ms
C++612 bytes2022-06-28 16:02:49
28220ninhdnNgô Đình NinhAccepted
12704KB
62ms
C++1486 bytes2022-06-28 15:42:21
28193ninhdnNgô Đình NinhTime Limit Exceed
4888KB
5579ms
C++875 bytes2022-06-28 14:57:10
28126ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2756KB
69ms
C++466 bytes2022-06-24 10:17:24
28125ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2744KB
106ms
C++389 bytes2022-06-24 10:16:33
28124ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2744KB
89ms
C++404 bytes2022-06-24 10:16:16
28123ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2744KB
88ms
C++392 bytes2022-06-24 10:15:33
28122ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2188KB
17ms
C++392 bytes2022-06-24 10:15:21
28105ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2756KB
67ms
C++599 bytes2022-06-24 09:02:16
28104ninhdnNgô Đình NinhTime Limit Exceed
2348KB
26ms
C++595 bytes2022-06-24 09:01:35
28086ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2756KB
50ms
C++599 bytes2022-06-21 23:23:16
28085ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2752KB
49ms
C++471 bytes2022-06-21 23:00:47
28084ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2756KB
60ms
C++477 bytes2022-06-21 23:00:05
28083ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2756KB
60ms
C++477 bytes2022-06-21 22:48:19
28082ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2756KB
71ms
C++488 bytes2022-06-21 22:46:35
28081ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
3540KB
61ms
C++485 bytes2022-06-21 22:42:48
28070ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
3536KB
53ms
C++528 bytes2022-06-20 23:47:55
28069ninhdnNgô Đình NinhTime Limit Exceed
3912KB
5496ms
C++614 bytes2022-06-20 23:33:29
28065ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
3540KB
85ms
C++567 bytes2022-06-20 22:56:11
28064ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
3540KB
75ms
C++566 bytes2022-06-20 22:55:58
28063ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
3540KB
68ms
C++567 bytes2022-06-20 22:54:32
28059ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2756KB
71ms
C++534 bytes2022-06-20 21:53:29
28058ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2756KB
61ms
C++534 bytes2022-06-20 21:51:32
28057ninhdnNgô Đình NinhTime Limit Exceed
2752KB
20348ms
C++630 bytes2022-06-20 21:39:49
28038ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2752KB
47ms
C++322 bytes2022-06-20 16:09:17
28037ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
2752KB
41ms
C++323 bytes2022-06-20 16:07:30
28036ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
2752KB
45ms
C++322 bytes2022-06-20 16:06:36
28035ninhdnNgô Đình NinhAccepted
8528KB
261ms
C++980 bytes2022-06-20 16:04:07
28034ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
2752KB
45ms
C++320 bytes2022-06-20 16:03:39
28028ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
8528KB
264ms
C++1028 bytes2022-06-20 14:39:47
28027ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
8528KB
320ms
C++975 bytes2022-06-20 14:35:55
28021ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
8528KB
418ms
C++997 bytes2022-06-20 11:46:35
28019ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
2004KB
12ms
C++1002 bytes2022-06-20 11:14:11
28017ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3512KB
112ms
C++871 bytes2022-06-20 10:27:47
28016ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3512KB
108ms
C++1120 bytes2022-06-20 10:20:23
28015ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3512KB
105ms
C++1351 bytes2022-06-20 10:19:19
28014ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
7028KB
106ms
C++1312 bytes2022-06-20 10:18:15
28013ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3512KB
103ms
C++1311 bytes2022-06-20 10:14:33
28012ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3512KB
106ms
C++1239 bytes2022-06-20 10:14:19
28011ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3512KB
107ms
C++1310 bytes2022-06-20 10:14:00
28010ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3612KB
114ms
C++1338 bytes2022-06-20 10:12:03
28009ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3612KB
109ms
C++1375 bytes2022-06-20 10:07:00
27976ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3612KB
15ms
C++911 bytes2022-06-19 21:07:57
27975ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
3612KB
17ms
C++803 bytes2022-06-19 21:06:10
27913ninhdnNgô Đình NinhAccepted
18728KB
603ms
C++1345 bytes2022-06-17 10:46:53
27912ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
18728KB
598ms
C++1309 bytes2022-06-17 10:46:28
27910ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
2344KB
17ms
C++1299 bytes2022-06-17 10:43:57
27908ninhdnNgô Đình NinhRuntime Error
2344KB
18ms
C++1257 bytes2022-06-17 10:41:01
27906ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2340KB
102ms
C++625 bytes2022-06-17 10:11:12
27905ninhdnNgô Đình NinhWrong Answer
2340KB
106ms
C++612 bytes2022-06-17 10:10:42