Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28220ninhdnNgô Đình NinhAccepted
12704KB
62ms
C++1486 bytes2022-06-28 15:42:21
28126ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2756KB
69ms
C++466 bytes2022-06-24 10:17:24
28105ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2756KB
67ms
C++599 bytes2022-06-24 09:02:16
28086ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2756KB
50ms
C++599 bytes2022-06-21 23:23:16
28035ninhdnNgô Đình NinhAccepted
8528KB
261ms
C++980 bytes2022-06-20 16:04:07
27913ninhdnNgô Đình NinhAccepted
18728KB
603ms
C++1345 bytes2022-06-17 10:46:53
27873ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2352KB
551ms
C++1164 bytes2022-06-16 07:14:50
27753ninhdnNgô Đình NinhAccepted
6288KB
110ms
C++782 bytes2022-06-15 10:40:11
27471ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2344KB
80ms
C++684 bytes2022-05-24 17:17:05
27339ninhdnNgô Đình NinhAccepted
6284KB
46ms
C++844 bytes2022-05-19 15:01:42
27230ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2344KB
676ms
C++712 bytes2022-05-18 15:22:45
27226ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2340KB
109ms
C++1661 bytes2022-05-18 15:21:34
27067ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2348KB
206ms
C++987 bytes2022-05-18 14:37:18
27061ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2188KB
1028ms
C++642 bytes2022-05-18 14:36:56
27059ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2184KB
517ms
C++433 bytes2022-05-18 14:36:41
26983ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2184KB
16ms
C++296 bytes2022-05-10 16:46:29
26982ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2344KB
24ms
C++419 bytes2022-05-10 16:42:16
26981ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2344KB
21ms
C++428 bytes2022-05-10 16:41:34
26980ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2340KB
268ms
C++304 bytes2022-05-10 16:31:16
26975ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2340KB
5195ms
C++264 bytes2022-05-10 16:26:37
26972ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2184KB
5417ms
C++194 bytes2022-05-10 16:25:41
26971ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2184KB
18ms
C++331 bytes2022-05-10 16:24:41
26969ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2340KB
20ms
C++501 bytes2022-05-10 16:21:36
26962ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2184KB
23ms
C++213 bytes2022-05-10 16:07:38
26961ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2184KB
18ms
C++217 bytes2022-05-10 16:06:48
26960ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2184KB
2ms
C++260 bytes2022-05-10 16:03:45
26956ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2192KB
2ms
C++169 bytes2022-05-10 15:59:23
26952ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2184KB
433ms
C++217 bytes2022-05-10 15:56:21
26950ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2184KB
50ms
C++116 bytes2022-05-10 15:53:22
26949ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2184KB
425ms
C++220 bytes2022-05-10 15:51:46
26948ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2340KB
199ms
C++259 bytes2022-05-10 15:49:50
26945ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2192KB
36ms
C++133 bytes2022-05-10 15:48:44
26932ninhdnNgô Đình NinhAccepted
41248KB
154ms
C++312 bytes2022-05-10 15:15:59
26929ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2184KB
183ms
C++203 bytes2022-05-10 15:14:47
26923ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2184KB
210ms
C++273 bytes2022-05-10 15:04:26
26920ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2184KB
2ms
C++214 bytes2022-05-10 15:01:45
26914ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2184KB
20ms
C++138 bytes2022-05-10 14:54:36
26912ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2184KB
15ms
C++126 bytes2022-05-10 14:53:24
26812ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2664KB
25ms
C++972 bytes2022-05-06 01:39:13
26811ninhdnNgô Đình NinhAccepted
5564KB
42ms
C++973 bytes2022-05-06 01:39:01
26747ninhdnNgô Đình NinhAccepted
17968KB
99ms
C++602 bytes2022-05-03 16:06:42
26685ninhdnNgô Đình NinhAccepted
10152KB
1184ms
C++873 bytes2022-05-03 14:49:14
26629ninhdnNgô Đình NinhAccepted
10152KB
1062ms
C++744 bytes2022-04-30 15:31:22
26495ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2348KB
25ms
C++784 bytes2022-04-26 16:02:21
26426ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2348KB
20ms
C++782 bytes2022-04-26 07:58:04
26423ninhdnNgô Đình NinhAccepted
2348KB
20ms
C++784 bytes2022-04-26 02:29:28
26373ninhdnNgô Đình NinhAccepted
6684KB
162ms
C++946 bytes2022-04-24 18:47:49
26300ninhdnNgô Đình NinhAccepted
3904KB
212ms
C++1034 bytes2022-04-24 11:37:10
26294ninhdnNgô Đình NinhAccepted
6684KB
183ms
C++926 bytes2022-04-24 10:42:40
26251ninhdnNgô Đình NinhAccepted
3124KB
69ms
C++804 bytes2022-04-23 15:58:00