Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28227phulxLê Xuân PhúAccepted
3904KB
53ms
C++1004 bytes2022-06-28 16:11:13
28226phulxLê Xuân PhúAccepted
4684KB
72ms
C++1018 bytes2022-06-28 16:08:58
28192phulxLê Xuân PhúAccepted
2340KB
66ms
C++417 bytes2022-06-28 14:51:58
28191phulxLê Xuân PhúCompile Error
0KB
0ms
C417 bytes2022-06-28 14:51:46
28159phulxLê Xuân PhúWrong Answer
3904KB
107ms
C++1269 bytes2022-06-26 15:41:14
28158phulxLê Xuân PhúWrong Answer
3904KB
106ms
C++1264 bytes2022-06-26 15:31:50
28157phulxLê Xuân PhúWrong Answer
2184KB
48ms
C++72 bytes2022-06-26 15:09:59
28154phulxLê Xuân PhúWrong Answer
25780KB
813ms
C++593 bytes2022-06-26 12:19:23
28153phulxLê Xuân PhúAccepted
25780KB
2014ms
C++593 bytes2022-06-26 12:13:44
28152phulxLê Xuân PhúCompile Error
0KB
0ms
C++592 bytes2022-06-26 12:13:33
28151phulxLê Xuân PhúWrong Answer
25780KB
2141ms
C++593 bytes2022-06-26 12:09:18
28150phulxLê Xuân PhúWrong Answer
25780KB
2232ms
C++593 bytes2022-06-26 12:05:55
28133phulxLê Xuân PhúAccepted
12112KB
47ms
C++534 bytes2022-06-24 14:51:36
28132phulxLê Xuân PhúWrong Answer
10156KB
17ms
C++550 bytes2022-06-24 14:50:59
28073phulxLê Xuân PhúAccepted
12112KB
50ms
C++553 bytes2022-06-21 00:41:07
28047phulxLê Xuân PhúAccepted
2752KB
47ms
C++540 bytes2022-06-20 20:32:24
28046phulxLê Xuân PhúWrong Answer
11192KB
142ms
C++727 bytes2022-06-20 20:06:26
28045phulxLê Xuân PhúTime Limit Exceed
4392KB
20374ms
C++982 bytes2022-06-20 19:35:35
27992phulxLê Xuân PhúWrong Answer
11192KB
143ms
C++793 bytes2022-06-20 03:15:03
27991phulxLê Xuân PhúRuntime Error
4164KB
121ms
C++792 bytes2022-06-20 03:14:29
27990phulxLê Xuân PhúCompile Error
0KB
0ms
C792 bytes2022-06-20 03:14:18
27978phulxLê Xuân PhúWrong Answer
4680KB
71ms
C++826 bytes2022-06-19 22:04:13
27956phulxLê Xuân PhúAccepted
3124KB
105ms
C++629 bytes2022-06-19 17:52:05
27899phulxLê Xuân PhúAccepted
49220KB
339ms
C++1210 bytes2022-06-17 09:21:13
27889phulxLê Xuân PhúWrong Answer
3124KB
417ms
C++480 bytes2022-06-16 19:45:49
27888phulxLê Xuân PhúAccepted
5568KB
28ms
C++977 bytes2022-06-16 19:27:21
27887phulxLê Xuân PhúWrong Answer
5568KB
21ms
C++976 bytes2022-06-16 19:26:54
27886phulxLê Xuân PhúWrong Answer
5568KB
32ms
C++1000 bytes2022-06-16 19:19:15
27885phulxLê Xuân PhúWrong Answer
5472KB
27ms
C++1049 bytes2022-06-16 19:12:40
27884phulxLê Xuân PhúRuntime Error
2376KB
15ms
C++1045 bytes2022-06-16 19:12:14
27883phulxLê Xuân PhúWrong Answer
49220KB
339ms
C++1210 bytes2022-06-16 15:19:00
27882phulxLê Xuân PhúAccepted
17696KB
1884ms
C++1662 bytes2022-06-16 15:17:25
27881phulxLê Xuân PhúWrong Answer
2352KB
20ms
C++1662 bytes2022-06-16 15:17:04
27866phulxLê Xuân PhúTime Limit Exceed
2340KB
5521ms
C++564 bytes2022-06-15 22:46:29
27865phulxLê Xuân PhúTime Limit Exceed
2184KB
5533ms
C++489 bytes2022-06-15 22:44:40
27772phulxLê Xuân PhúWrong Answer
49220KB
336ms
C++1208 bytes2022-06-15 13:10:28
27771phulxLê Xuân PhúWrong Answer
25784KB
322ms
C++1189 bytes2022-06-15 12:59:14
27770phulxLê Xuân PhúWrong Answer
18352KB
321ms
C++1189 bytes2022-06-15 12:58:17
27769phulxLê Xuân PhúWrong Answer
34356KB
334ms
C++1187 bytes2022-06-15 12:56:06
27768phulxLê Xuân PhúAccepted
17996KB
113ms
C++812 bytes2022-06-15 12:31:55
27767phulxLê Xuân PhúWrong Answer
34356KB
343ms
C++1395 bytes2022-06-15 12:25:21
27766phulxLê Xuân PhúAccepted
17700KB
1893ms
C++1423 bytes2022-06-15 12:14:14
27765phulxLê Xuân PhúTime Limit Exceed
2200KB
18ms
C++1496 bytes2022-06-15 12:13:57
27764phulxLê Xuân PhúWrong Answer
17700KB
1986ms
C++2106 bytes2022-06-15 11:53:05
27763phulxLê Xuân PhúWrong Answer
17704KB
1992ms
C++2009 bytes2022-06-15 11:43:33
27762phulxLê Xuân PhúOutput Limit Exceed
2448KB
14ms
C++2033 bytes2022-06-15 11:43:19
27761phulxLê Xuân PhúWrong Answer
19416KB
1613ms
C++2009 bytes2022-06-15 11:39:48
27751phulxLê Xuân PhúWrong Answer
2340KB
14ms
C++720 bytes2022-06-15 10:02:52
27750phulxLê Xuân PhúTime Limit Exceed
2340KB
4125ms
C++733 bytes2022-06-15 10:02:16
27748phulxLê Xuân PhúTime Limit Exceed
2340KB
4143ms
C++744 bytes2022-06-15 09:58:47