Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28227phulxLê Xuân PhúAccepted
3904KB
53ms
C++1004 bytes2022-06-28 16:11:13
28226phulxLê Xuân PhúAccepted
4684KB
72ms
C++1018 bytes2022-06-28 16:08:58
28192phulxLê Xuân PhúAccepted
2340KB
66ms
C++417 bytes2022-06-28 14:51:58
28153phulxLê Xuân PhúAccepted
25780KB
2014ms
C++593 bytes2022-06-26 12:13:44
28133phulxLê Xuân PhúAccepted
12112KB
47ms
C++534 bytes2022-06-24 14:51:36
28073phulxLê Xuân PhúAccepted
12112KB
50ms
C++553 bytes2022-06-21 00:41:07
28047phulxLê Xuân PhúAccepted
2752KB
47ms
C++540 bytes2022-06-20 20:32:24
27956phulxLê Xuân PhúAccepted
3124KB
105ms
C++629 bytes2022-06-19 17:52:05
27899phulxLê Xuân PhúAccepted
49220KB
339ms
C++1210 bytes2022-06-17 09:21:13
27888phulxLê Xuân PhúAccepted
5568KB
28ms
C++977 bytes2022-06-16 19:27:21
27882phulxLê Xuân PhúAccepted
17696KB
1884ms
C++1662 bytes2022-06-16 15:17:25
27768phulxLê Xuân PhúAccepted
17996KB
113ms
C++812 bytes2022-06-15 12:31:55
27766phulxLê Xuân PhúAccepted
17700KB
1893ms
C++1423 bytes2022-06-15 12:14:14
27729phulxLê Xuân PhúAccepted
2364KB
17ms
C++804 bytes2022-06-12 12:41:01
27454phulxLê Xuân PhúAccepted
2344KB
90ms
C++644 bytes2022-05-24 16:12:48
27340phulxLê Xuân PhúAccepted
2616KB
30ms
C++747 bytes2022-05-19 15:10:26
27311phulxLê Xuân PhúAccepted
2340KB
615ms
C++810 bytes2022-05-18 16:21:03
27278phulxLê Xuân PhúAccepted
2340KB
354ms
C++620 bytes2022-05-18 16:01:09
27261phulxLê Xuân PhúAccepted
2344KB
207ms
C++810 bytes2022-05-18 15:49:12
27258phulxLê Xuân PhúAccepted
2344KB
107ms
C++2250 bytes2022-05-18 15:46:51
27256phulxLê Xuân PhúAccepted
2344KB
172ms
C++2284 bytes2022-05-18 15:45:55
26801phulxLê Xuân PhúAccepted
5368KB
2340ms
C++562 bytes2022-05-03 21:01:54
26794phulxLê Xuân PhúAccepted
3160KB
2621ms
C++491 bytes2022-05-03 20:44:19
26486phulxLê Xuân PhúAccepted
2352KB
19ms
C++830 bytes2022-04-26 15:47:58
26283phulxLê Xuân PhúAccepted
2732KB
164ms
C++725 bytes2022-04-23 23:37:07
26280phulxLê Xuân PhúAccepted
2340KB
24ms
C++449 bytes2022-04-23 23:33:33
26278phulxLê Xuân PhúAccepted
7852KB
474ms
C++766 bytes2022-04-23 23:06:47
26277phulxLê Xuân PhúAccepted
5716KB
91ms
C++560 bytes2022-04-23 22:54:16
25801phulxLê Xuân PhúAccepted
3904KB
309ms
C++887 bytes2022-04-02 16:50:14
25767phulxLê Xuân PhúAccepted
9388KB
4228ms
C++1621 bytes2022-04-02 16:33:26
25728phulxLê Xuân PhúAccepted
49220KB
518ms
C++620 bytes2022-04-02 14:37:41
25643phulxLê Xuân PhúAccepted
3908KB
50ms
C++1157 bytes2022-03-30 07:56:09
25584phulxLê Xuân PhúAccepted
12128KB
386ms
Python61 bytes2022-03-29 16:42:24
25290phulxLê Xuân PhúAccepted
27004KB
438ms
C++834 bytes2022-03-26 22:45:25
25014phulxLê Xuân PhúAccepted
4788KB
24ms
C++777 bytes2022-03-26 16:36:04
24755phulxLê Xuân PhúAccepted
29684KB
486ms
C++525 bytes2022-03-21 12:51:54
24754phulxLê Xuân PhúAccepted
29684KB
524ms
C++525 bytes2022-03-21 12:50:49
24753phulxLê Xuân PhúAccepted
2356KB
33ms
C++3081 bytes2022-03-21 08:03:44
24730phulxLê Xuân PhúAccepted
17964KB
498ms
C++445 bytes2022-03-08 11:42:52
24529phulxLê Xuân PhúAccepted
2340KB
37ms
C++490 bytes2022-02-26 15:24:03
24524phulxLê Xuân PhúAccepted
2340KB
146ms
C++409 bytes2022-02-26 15:22:14
24504phulxLê Xuân PhúAccepted
2340KB
471ms
C++620 bytes2022-02-26 15:01:18
24472phulxLê Xuân PhúAccepted
11800KB
927ms
C++982 bytes2022-02-25 19:24:22
24468phulxLê Xuân PhúAccepted
2340KB
478ms
C++708 bytes2022-02-24 13:44:44
24462phulxLê Xuân PhúAccepted
2376KB
45ms
C++1243 bytes2022-02-24 12:17:29
24121phulxLê Xuân PhúAccepted
2340KB
264ms
C++493 bytes2022-02-19 16:55:09
24072phulxLê Xuân PhúAccepted
2184KB
126ms
C++147 bytes2022-02-19 16:38:40
24061phulxLê Xuân PhúAccepted
2340KB
614ms
C++520 bytes2022-02-19 16:33:33
24022phulxLê Xuân PhúAccepted
2340KB
51ms
C++478 bytes2022-02-19 16:18:17
24012phulxLê Xuân PhúAccepted
2340KB
3222ms
C++397 bytes2022-02-19 16:13:42