Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28249quandlmĐặng Lê Minh QuânTime Limit Exceed
2380KB
9412ms
C++1621 bytes2022-06-28 16:56:21
28221quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
15188KB
70ms
C++1775 bytes2022-06-28 15:44:04
28219quandlmĐặng Lê Minh QuânRuntime Error
2008KB
11ms
C++1787 bytes2022-06-28 15:41:33
28218quandlmĐặng Lê Minh QuânRuntime Error
2392KB
17ms
C++1788 bytes2022-06-28 15:40:10
28217quandlmĐặng Lê Minh QuânRuntime Error
2008KB
11ms
C++1790 bytes2022-06-28 15:39:27
28171quandlmĐặng Lê Minh QuânOutput Limit Exceed
84376KB
3989ms
C++1421 bytes2022-06-26 21:06:31
28170quandlmĐặng Lê Minh QuânMemory Limit Exceed
166112KB
49ms
C++1447 bytes2022-06-26 21:05:53
28169quandlmĐặng Lê Minh QuânMemory Limit Exceed
142676KB
50ms
C++1448 bytes2022-06-26 21:04:51
28168quandlmĐặng Lê Minh QuânMemory Limit Exceed
166112KB
59ms
C++1448 bytes2022-06-26 21:04:21
28162quandlmĐặng Lê Minh QuânAccepted
3516KB
420ms
C++1685 bytes2022-06-26 16:32:47
28156quandlmĐặng Lê Minh QuânTime Limit Exceed
2972KB
7489ms
C++1124 bytes2022-06-26 13:08:26
28155quandlmĐặng Lê Minh QuânCompile Error
0KB
0ms
C1124 bytes2022-06-26 13:08:16
28096quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
2576KB
295ms
C++532 bytes2022-06-23 21:34:02
28079quandlmĐặng Lê Minh QuânAccepted
11132KB
71ms
C++980 bytes2022-06-21 13:03:22
28072quandlmĐặng Lê Minh QuânTime Limit Exceed
3364KB
5535ms
C++967 bytes2022-06-20 23:54:09
28044quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
3364KB
63ms
C++676 bytes2022-06-20 18:13:44
28033quandlmĐặng Lê Minh QuânAccepted
24176KB
222ms
C++1270 bytes2022-06-20 16:02:32
28026quandlmĐặng Lê Minh QuânAccepted
2756KB
44ms
C++745 bytes2022-06-20 12:34:02
28023quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
2756KB
65ms
C++720 bytes2022-06-20 12:25:06
28022quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
2756KB
51ms
C++721 bytes2022-06-20 12:24:05
28007quandlmĐặng Lê Minh QuânTime Limit Exceed
18592KB
22233ms
C++1089 bytes2022-06-20 10:02:03
27982quandlmĐặng Lê Minh QuânTime Limit Exceed
18592KB
22234ms
C++998 bytes2022-06-19 22:18:41
27974quandlmĐặng Lê Minh QuânAccepted
24176KB
225ms
C++1256 bytes2022-06-19 21:01:47
27973quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
24176KB
245ms
C++1192 bytes2022-06-19 20:59:04
27971quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
10152KB
105ms
C++921 bytes2022-06-19 20:49:42
27970quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
6248KB
106ms
C++897 bytes2022-06-19 20:47:42
27921quandlmĐặng Lê Minh QuânAccepted
28128KB
795ms
C++1539 bytes2022-06-17 13:50:02
27920quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
15236KB
637ms
C++1436 bytes2022-06-17 13:47:35
27919quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
15236KB
616ms
C++1408 bytes2022-06-17 13:47:01
27860quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
33596KB
624ms
C++1738 bytes2022-06-15 22:19:00
27859quandlmĐặng Lê Minh QuânAccepted
26252KB
126ms
C++1145 bytes2022-06-15 22:18:23
27849quandlmĐặng Lê Minh QuânAccepted
10952KB
1878ms
C++2117 bytes2022-06-15 21:41:38
27834quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
10956KB
23ms
C++8816 bytes2022-06-15 20:57:20
27830quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
10956KB
22ms
C++8817 bytes2022-06-15 20:53:45
27829quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
10956KB
22ms
C++8755 bytes2022-06-15 20:51:08
27828quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
10956KB
25ms
C++8754 bytes2022-06-15 20:49:13
27826quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
10956KB
23ms
C++8777 bytes2022-06-15 20:47:42
27825quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
10956KB
43ms
C++9017 bytes2022-06-15 20:38:07
27822quandlmĐặng Lê Minh QuânTime Limit Exceed
10952KB
3747ms
C++2155 bytes2022-06-15 18:25:04
27821quandlmĐặng Lê Minh QuânTime Limit Exceed
10952KB
3758ms
C++2097 bytes2022-06-15 18:23:41
27819quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
10952KB
52ms
C++2117 bytes2022-06-15 18:19:30
27818quandlmĐặng Lê Minh QuânCompile Error
0KB
0ms
C++2115 bytes2022-06-15 18:19:12
27816quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
6640KB
29ms
C++2121 bytes2022-06-15 18:17:42
27814quandlmĐặng Lê Minh QuânTime Limit Exceed
13168KB
13894ms
C++4255 bytes2022-06-15 18:15:53
27806quandlmĐặng Lê Minh QuânTime Limit Exceed
6644KB
4029ms
C++2483 bytes2022-06-15 16:35:59
27805quandlmĐặng Lê Minh QuânCompile Error
0KB
0ms
C2483 bytes2022-06-15 16:35:49
27533quandlmĐặng Lê Minh QuânCompile Error
0KB
0ms
C2023 bytes2022-05-25 11:23:36
27450quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
3680KB
81ms
C++1152 bytes2022-05-24 15:50:33
27438quandlmĐặng Lê Minh QuânAccepted
2188KB
88ms
C++646 bytes2022-05-24 15:03:16
27434quandlmĐặng Lê Minh QuânWrong Answer
4780KB
125ms
C++2787 bytes2022-05-24 14:50:38