Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
20448quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
2488KB
304ms
C++6345 bytes2022-01-08 16:06:44
20411quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
395316KB
2425ms
C++3568 bytes2022-01-08 14:42:29
20390quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
23352KB
586ms
C++3922 bytes2022-01-08 14:23:37
20388quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnRuntime Error
2008KB
110ms
C++3568 bytes2022-01-08 14:17:55
20387quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnRuntime Error
2008KB
118ms
C++3568 bytes2022-01-08 14:17:01
20261quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
2480KB
48ms
C++2314 bytes2022-01-07 16:05:30
20238quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
17896KB
302ms
C++3154 bytes2022-01-07 15:44:47
20236quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
3904KB
80ms
C++1089 bytes2022-01-07 15:44:01
20097quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
34092KB
2760ms
C++3852 bytes2022-01-06 11:18:39
20072quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
0KB
0ms
C++3197 bytes2022-01-06 09:52:05
20071quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
10368KB
583ms
C++2662 bytes2022-01-06 09:46:37
20069quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
13852KB
444ms
C++1506 bytes2022-01-06 09:46:25
20068quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnCompile Error
0KB
0ms
C2662 bytes2022-01-06 09:45:56
20065quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnCompile Error
0KB
0ms
C1506 bytes2022-01-06 09:42:21
17835quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
3528KB
41ms
C++1100 bytes2021-12-18 16:14:13
17834quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnRuntime Error
3528KB
59ms
C++1085 bytes2021-12-18 16:13:43
17831quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnRuntime Error
3528KB
54ms
C++1148 bytes2021-12-18 16:13:02
17825quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnRuntime Error
3528KB
54ms
C++1137 bytes2021-12-18 16:10:08
17794quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnWrong Answer
2748KB
37ms
C++777 bytes2021-12-18 15:58:38
17793quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnTime Limit Exceed
2192KB
28ms
C++765 bytes2021-12-18 15:58:27
17789quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnWrong Answer
2748KB
65ms
C++724 bytes2021-12-18 15:56:35
17783quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnWrong Answer
2748KB
46ms
C++751 bytes2021-12-18 15:54:36
17628quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnWrong Answer
2748KB
43ms
C++751 bytes2021-12-18 15:06:19
17607quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnWrong Answer
2748KB
46ms
C++741 bytes2021-12-18 15:03:35
17605quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnWrong Answer
2748KB
41ms
C++721 bytes2021-12-18 15:03:06
17587quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
2368KB
396ms
C++1806 bytes2021-12-18 14:59:40
17541quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
18680KB
1360ms
C++939 bytes2021-12-18 14:51:52
17492quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
13092KB
51ms
C++9857 bytes2021-12-18 14:44:37
17485quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnWrong Answer
2748KB
42ms
C++724 bytes2021-12-18 14:43:14
17451quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnWrong Answer
2748KB
40ms
C++859 bytes2021-12-18 14:39:13
17441quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnWrong Answer
2748KB
42ms
C++913 bytes2021-12-18 14:37:38
17283quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
2640KB
136ms
C++1127 bytes2021-12-17 15:47:10
17281quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
26492KB
653ms
C++1478 bytes2021-12-17 15:46:57
17280quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
17968KB
1881ms
C++1008 bytes2021-12-17 15:46:45
17278quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnWrong Answer
17968KB
1890ms
C++1005 bytes2021-12-17 15:46:13
17123quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
71576KB
770ms
C++2326 bytes2021-12-11 15:53:25
17111quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
51288KB
4432ms
C++1683 bytes2021-12-11 15:19:30
17110quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnCompile Error
0KB
0ms
C++1667 bytes2021-12-11 15:19:05
17109quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnTime Limit Exceed
33440KB
212ms
C++1570 bytes2021-12-11 15:17:58
17108quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnTime Limit Exceed
37120KB
7711ms
C++1535 bytes2021-12-11 15:16:16
17106quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnWrong Answer
37120KB
4217ms
C++1534 bytes2021-12-11 15:15:45
17105quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnWrong Answer
37120KB
4115ms
C++1534 bytes2021-12-11 15:15:31
17101quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnTime Limit Exceed
41028KB
4873ms
C++1657 bytes2021-12-11 15:12:23
17100quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnTime Limit Exceed
41028KB
5081ms
C++1657 bytes2021-12-11 15:12:06
17099quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnWrong Answer
41028KB
4609ms
C++1565 bytes2021-12-11 15:09:52
17098quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnTime Limit Exceed
41028KB
4863ms
C++1565 bytes2021-12-11 15:09:36
17097quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnWrong Answer
41028KB
4243ms
C++1565 bytes2021-12-11 15:09:23
17096quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnTime Limit Exceed
41028KB
5951ms
C++1565 bytes2021-12-11 15:09:06
17095quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnTime Limit Exceed
51288KB
8245ms
C++1562 bytes2021-12-11 15:08:23
17094quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnTime Limit Exceed
51288KB
14756ms
C++1562 bytes2021-12-11 15:07:52