Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
20448quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
2488KB
304ms
C++6345 bytes2022-01-08 16:06:44
20411quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
395316KB
2425ms
C++3568 bytes2022-01-08 14:42:29
20390quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
23352KB
586ms
C++3922 bytes2022-01-08 14:23:37
20261quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
2480KB
48ms
C++2314 bytes2022-01-07 16:05:30
20238quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
17896KB
302ms
C++3154 bytes2022-01-07 15:44:47
20236quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
3904KB
80ms
C++1089 bytes2022-01-07 15:44:01
20097quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
34092KB
2760ms
C++3852 bytes2022-01-06 11:18:39
20072quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
0KB
0ms
C++3197 bytes2022-01-06 09:52:05
20071quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
10368KB
583ms
C++2662 bytes2022-01-06 09:46:37
20069quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
13852KB
444ms
C++1506 bytes2022-01-06 09:46:25
17835quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
3528KB
41ms
C++1100 bytes2021-12-18 16:14:13
17587quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
2368KB
396ms
C++1806 bytes2021-12-18 14:59:40
17541quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
18680KB
1360ms
C++939 bytes2021-12-18 14:51:52
17492quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
13092KB
51ms
C++9857 bytes2021-12-18 14:44:37
17283quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
2640KB
136ms
C++1127 bytes2021-12-17 15:47:10
17281quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
26492KB
653ms
C++1478 bytes2021-12-17 15:46:57
17280quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
17968KB
1881ms
C++1008 bytes2021-12-17 15:46:45
17123quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
71576KB
770ms
C++2326 bytes2021-12-11 15:53:25
17111quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
51288KB
4432ms
C++1683 bytes2021-12-11 15:19:30
17089quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
10152KB
378ms
C++789 bytes2021-12-11 14:57:43
17084quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
67780KB
1185ms
C++4962 bytes2021-12-11 14:47:43
17066quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
0KB
0ms
C++4893 bytes2021-12-11 14:19:08
17023quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
33752KB
343ms
C++2524 bytes2021-12-10 16:05:36
17011quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
67816KB
1945ms
C++847 bytes2021-12-10 15:15:44
17010quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
2340KB
62ms
C++787 bytes2021-12-10 15:15:28
16549quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
18816KB
514ms
C++1707 bytes2021-12-03 17:10:52
16545quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
24728KB
542ms
C++2342 bytes2021-12-03 17:08:42
16544quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
4064KB
192ms
C++960 bytes2021-12-03 17:08:32
16540quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
7788KB
119ms
C++1308 bytes2021-12-03 17:08:01
16526quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
11052KB
486ms
C++1600 bytes2021-12-03 17:06:08
13298quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
40100KB
8022ms
C++1546 bytes2021-11-13 16:08:54
12990quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
17968KB
7363ms
C++1197 bytes2021-11-13 14:23:48
12980quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
25780KB
823ms
C++1177 bytes2021-11-13 14:20:46
12968quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
62624KB
1618ms
C++2348 bytes2021-11-13 13:49:50
12418quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
18388KB
322ms
C++3228 bytes2021-11-12 16:17:03
12385quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
101104KB
440ms
C++1885 bytes2021-11-12 14:57:11
12381quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
41408KB
486ms
C++1351 bytes2021-11-12 14:51:10
10634quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
0KB
0ms
C++1442 bytes2021-11-06 15:31:02
10539quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
2472KB
21ms
C++1554 bytes2021-11-06 14:43:06
10488quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
3416KB
29ms
C++1436 bytes2021-11-06 14:33:40
10128quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
2472KB
244ms
C++2100 bytes2021-11-05 16:41:38
10092quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
2372KB
2907ms
C++7572 bytes2021-11-05 15:46:18
10083quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
2340KB
56ms
C++826 bytes2021-11-05 15:34:48
9032quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
7452KB
235ms
C++2349 bytes2021-10-30 17:01:23
9029quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
32600KB
1478ms
C++2980 bytes2021-10-30 16:53:45
9016quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
32608KB
1499ms
C++2854 bytes2021-10-30 15:54:45
8971quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
12128KB
310ms
Python96 bytes2021-10-30 14:35:25
8969quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
0KB
0ms
C++733 bytes2021-10-30 14:31:53
8887quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
3904KB
136ms
C++882 bytes2021-10-29 17:07:20
8768quanmcvnHiền Công Hữu ThuậnAccepted
2308KB
2403ms
C++2122 bytes2021-10-23 15:54:51