Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27196thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2188KB
1026ms
C++600 bytes2022-05-18 15:01:39
27194thaiphPhạm Hồng TháiWrong Answer
2188KB
948ms
C++643 bytes2022-05-18 14:59:19
27186thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2192KB
225ms
C++856 bytes2022-05-18 14:56:31
27181thaiphPhạm Hồng TháiCompile Error
0KB
0ms
C++853 bytes2022-05-18 14:55:57
27164thaiphPhạm Hồng TháiOutput Limit Exceed
2188KB
16ms
C++883 bytes2022-05-18 14:52:23
27158thaiphPhạm Hồng TháiWrong Answer
2188KB
964ms
C++643 bytes2022-05-18 14:50:59
27154thaiphPhạm Hồng TháiOutput Limit Exceed
2184KB
1765ms
C++435 bytes2022-05-18 14:50:06
27151thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
524ms
C++430 bytes2022-05-18 14:49:27
25510thaiphPhạm Hồng TháiTime Limit Exceed
5020KB
1875ms
C++957 bytes2022-03-27 22:26:28
25509thaiphPhạm Hồng TháiCompile Error
0KB
0ms
C++954 bytes2022-03-27 22:24:14
25507thaiphPhạm Hồng TháiTime Limit Exceed
5020KB
1862ms
C++954 bytes2022-03-27 22:02:57
25506thaiphPhạm Hồng TháiTime Limit Exceed
5020KB
1858ms
C++954 bytes2022-03-27 22:02:05
25498thaiphPhạm Hồng TháiCompile Error
0KB
0ms
C++1020 bytes2022-03-27 19:00:13
25469thaiphPhạm Hồng TháiCompile Error
0KB
0ms
C++966 bytes2022-03-27 14:24:42
25464thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
17804KB
1047ms
C++1139 bytes2022-03-27 14:17:33
25461thaiphPhạm Hồng TháiCompile Error
0KB
0ms
C++1134 bytes2022-03-27 14:16:27
25458thaiphPhạm Hồng TháiOutput Limit Exceed
14892KB
893ms
C++1133 bytes2022-03-27 14:14:26
25455thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
17812KB
1031ms
C++1128 bytes2022-03-27 14:12:07
25453thaiphPhạm Hồng TháiCompile Error
0KB
0ms
C++1121 bytes2022-03-27 14:11:21
25444thaiphPhạm Hồng TháiCompile Error
0KB
0ms
C++1113 bytes2022-03-27 13:28:53
25441thaiphPhạm Hồng TháiCompile Error
0KB
0ms
C++1126 bytes2022-03-27 13:26:36
25438thaiphPhạm Hồng TháiCompile Error
0KB
0ms
C++1134 bytes2022-03-27 13:20:16
25437thaiphPhạm Hồng TháiCompile Error
0KB
0ms
C++1073 bytes2022-03-27 13:17:07
25421thaiphPhạm Hồng TháiWrong Answer
5020KB
29ms
C++1004 bytes2022-03-27 11:18:48
25401thaiphPhạm Hồng TháiTime Limit Exceed
5316KB
23ms
C++1007 bytes2022-03-27 10:54:37
25384thaiphPhạm Hồng TháiTime Limit Exceed
5316KB
44ms
C++1007 bytes2022-03-27 10:26:48
25366thaiphPhạm Hồng TháiTime Limit Exceed
5316KB
18ms
C++1007 bytes2022-03-27 09:59:22
25365thaiphPhạm Hồng TháiTime Limit Exceed
5020KB
19ms
C++1261 bytes2022-03-27 09:58:33
25363thaiphPhạm Hồng TháiTime Limit Exceed
5020KB
21ms
C++1261 bytes2022-03-27 09:57:30
25289thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
3312KB
204ms
C++526 bytes2022-03-26 22:45:16
25284thaiphPhạm Hồng TháiCompile Error
0KB
0ms
C++528 bytes2022-03-26 22:44:02
25279thaiphPhạm Hồng TháiCompile Error
0KB
0ms
C++525 bytes2022-03-26 22:42:09
25259thaiphPhạm Hồng TháiCompile Error
0KB
0ms
C++525 bytes2022-03-26 22:17:59
25256thaiphPhạm Hồng TháiCompile Error
0KB
0ms
C++525 bytes2022-03-26 22:16:08
25255thaiphPhạm Hồng TháiCompile Error
0KB
0ms
C++525 bytes2022-03-26 22:15:48
25251thaiphPhạm Hồng TháiCompile Error
0KB
0ms
C++510 bytes2022-03-26 22:10:09
25134thaiphPhạm Hồng TháiRuntime Error
5020KB
28ms
C++1261 bytes2022-03-26 20:31:03
25129thaiphPhạm Hồng TháiRuntime Error
5020KB
27ms
C++1261 bytes2022-03-26 20:30:19
25111thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
53948KB
237ms
C++780 bytes2022-03-26 19:09:59
25022thaiphPhạm Hồng TháiCompile Error
0KB
0ms
C++826 bytes2022-03-26 16:41:15
25020thaiphPhạm Hồng TháiTime Limit Exceed
4924KB
20ms
C++1090 bytes2022-03-26 16:40:57
25019thaiphPhạm Hồng TháiTime Limit Exceed
5020KB
22ms
C++1148 bytes2022-03-26 16:40:33
24994thaiphPhạm Hồng TháiWrong Answer
29528KB
135ms
C++600 bytes2022-03-26 16:20:45
24993thaiphPhạm Hồng TháiWrong Answer
29528KB
126ms
C++629 bytes2022-03-26 16:20:08
24963thaiphPhạm Hồng TháiOutput Limit Exceed
2184KB
106ms
C++390 bytes2022-03-26 16:03:43
24957thaiphPhạm Hồng TháiWrong Answer
2184KB
14ms
C++752 bytes2022-03-26 15:54:18
24123thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
65ms
C++251 bytes2022-02-19 16:55:39
24091thaiphPhạm Hồng TháiWrong Answer
2184KB
104ms
C++149 bytes2022-02-19 16:44:01
23607thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
99ms
C++192 bytes2022-02-09 20:08:19
23606thaiphPhạm Hồng TháiWrong Answer
2184KB
81ms
C++182 bytes2022-02-09 20:08:04