Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27196thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2188KB
1026ms
C++600 bytes2022-05-18 15:01:39
27186thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2192KB
225ms
C++856 bytes2022-05-18 14:56:31
27151thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
524ms
C++430 bytes2022-05-18 14:49:27
25464thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
17804KB
1047ms
C++1139 bytes2022-03-27 14:17:33
25455thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
17812KB
1031ms
C++1128 bytes2022-03-27 14:12:07
25289thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
3312KB
204ms
C++526 bytes2022-03-26 22:45:16
25111thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
53948KB
237ms
C++780 bytes2022-03-26 19:09:59
24123thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
65ms
C++251 bytes2022-02-19 16:55:39
23607thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
99ms
C++192 bytes2022-02-09 20:08:19
23590thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2608KB
54ms
C++408 bytes2022-02-09 19:46:03
23206thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
19ms
C++226 bytes2022-01-25 15:36:54
23204thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
2079ms
C++195 bytes2022-01-25 15:32:23
23196thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
16ms
C++145 bytes2022-01-25 15:07:31
21555thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
59ms
C++368 bytes2022-01-15 18:32:32
21458thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
118ms
C++199 bytes2022-01-15 17:14:52
20998thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
38ms
C++774 bytes2022-01-12 21:44:44
20805thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
33ms
C++775 bytes2022-01-10 12:12:26
20804thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
38ms
C++775 bytes2022-01-10 12:12:07
20791thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
38ms
C++775 bytes2022-01-10 10:25:11
19894thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
18ms
C++182 bytes2022-01-04 15:50:44
19528thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
40ms
C++318 bytes2021-12-29 23:50:28
19401thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
17ms
C++280 bytes2021-12-28 09:36:22
19393thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
21ms
C++138 bytes2021-12-28 09:33:24
19389thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
3160KB
1122ms
C++707 bytes2021-12-28 09:31:37
19384thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2968KB
337ms
C++603 bytes2021-12-28 09:25:17
19380thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
4528KB
276ms
C++542 bytes2021-12-27 21:25:51
19378thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
6092KB
1668ms
C++605 bytes2021-12-27 21:19:30
19377thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
9996KB
397ms
C++679 bytes2021-12-27 21:19:13
19376thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
170ms
C++576 bytes2021-12-27 21:18:46
19375thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
130ms
C++1790 bytes2021-12-27 21:17:36
19363thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2204KB
446ms
C++516 bytes2021-12-27 17:44:33
19362thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
18ms
C++212 bytes2021-12-27 17:44:14
19361thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2188KB
1159ms
C++420 bytes2021-12-27 17:43:44
19303thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
35ms
C++316 bytes2021-12-27 09:13:31
19302thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
22ms
C++323 bytes2021-12-27 09:12:25
19301thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
51ms
C++747 bytes2021-12-27 08:44:58
19014thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2188KB
25ms
C++250 bytes2021-12-22 21:26:52
19012thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
10780KB
892ms
C++663 bytes2021-12-22 21:23:49
19011thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
33ms
C++304 bytes2021-12-22 21:14:21
18912thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
15ms
C++338 bytes2021-12-20 23:35:54
18910thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2188KB
18ms
C++547 bytes2021-12-20 23:28:47
18908thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2500KB
152ms
C++783 bytes2021-12-20 23:27:58
18837thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
281ms
C++559 bytes2021-12-20 17:52:05
18494thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
2ms
C++473 bytes2021-12-19 14:42:18
18472thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
9872KB
429ms
C++416 bytes2021-12-19 11:30:40
18470thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
38ms
C++434 bytes2021-12-19 11:28:55
18465thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
14ms
C++130 bytes2021-12-19 11:24:22
18464thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
19ms
C++174 bytes2021-12-19 11:23:34
18463thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
17816KB
80ms
C++710 bytes2021-12-19 11:18:46
18426thaiphPhạm Hồng TháiAccepted
2184KB
52ms
C++686 bytes2021-12-19 10:43:42