Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27292thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
2184KB
91ms
C++1480 bytes2022-05-18 16:06:36
27163thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
2188KB
207ms
C++882 bytes2022-05-18 14:52:20
27115thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
2188KB
972ms
C++633 bytes2022-05-18 14:43:48
27090thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoWrong Answer
2188KB
972ms
C++643 bytes2022-05-18 14:40:21
27057thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
2184KB
517ms
C++430 bytes2022-05-18 14:36:08
25560thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
17812KB
1091ms
C++1066 bytes2022-03-28 23:44:52
25556thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoOutput Limit Exceed
17804KB
1066ms
C++1073 bytes2022-03-28 23:32:44
25555thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoRuntime Error
8580KB
600ms
C++1070 bytes2022-03-28 23:27:15
25546thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
5020KB
29ms
C++1015 bytes2022-03-28 22:29:53
25141thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
5316KB
24ms
C++999 bytes2022-03-26 20:35:38
25140thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoWrong Answer
5316KB
22ms
C++999 bytes2022-03-26 20:34:53
25139thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoCompile Error
0KB
0ms
C++999 bytes2022-03-26 20:34:01
25136thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoTime Limit Exceed
5020KB
21ms
C++1150 bytes2022-03-26 20:32:40
24599thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoWrong Answer
2184KB
33ms
C++193 bytes2022-02-26 19:22:03
24598thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoWrong Answer
2184KB
114ms
C++193 bytes2022-02-26 19:21:44
24597thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoWrong Answer
2184KB
35ms
C++149 bytes2022-02-26 18:49:48
24582thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoWrong Answer
2184KB
33ms
C++151 bytes2022-02-26 16:41:10
23596thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
2184KB
111ms
C++203 bytes2022-02-09 19:52:44
23595thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoCompile Error
0KB
0ms
C203 bytes2022-02-09 19:52:29
21632thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoOutput Limit Exceed
2184KB
54ms
C++336 bytes2022-01-15 20:38:32
21629thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoOutput Limit Exceed
2184KB
65ms
C++369 bytes2022-01-15 20:35:42
21626thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoOutput Limit Exceed
2184KB
54ms
C++368 bytes2022-01-15 20:35:08
21617thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
2184KB
60ms
C++368 bytes2022-01-15 19:51:25
21616thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoTime Limit Exceed
2184KB
66137ms
C++366 bytes2022-01-15 19:46:12
21396thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
2184KB
62ms
C++315 bytes2022-01-15 16:33:41
21394thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoCompile Error
0KB
0ms
C++314 bytes2022-01-15 16:33:08
21388thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoWrong Answer
2184KB
73ms
C++324 bytes2022-01-15 16:30:29
21384thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoWrong Answer
2184KB
73ms
C++299 bytes2022-01-15 16:29:09
21273thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
2184KB
122ms
C++156 bytes2022-01-15 15:41:53
21271thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoCompile Error
0KB
0ms
C++173 bytes2022-01-15 15:40:28
21229thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoWrong Answer
2184KB
110ms
C++152 bytes2022-01-15 15:09:17
20792thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
2184KB
38ms
C++1165 bytes2022-01-10 10:27:00
20756thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoTime Limit Exceed
2184KB
38023ms
C++1003 bytes2022-01-09 22:24:45
20753thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoTime Limit Exceed
2184KB
36756ms
C++609 bytes2022-01-09 22:14:59
20751thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoCompile Error
0KB
0ms
C++607 bytes2022-01-09 22:13:49
20750thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoCompile Error
0KB
0ms
C++644 bytes2022-01-09 22:06:00
20748thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoWrong Answer
2184KB
32ms
C++402 bytes2022-01-09 22:03:37
19940thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
5148KB
399ms
C++393 bytes2022-01-04 16:35:45
19882thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
2184KB
23ms
C++329 bytes2022-01-04 15:44:43
17800thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
6092KB
174ms
C++743 bytes2021-12-18 16:03:18
17558thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
2184KB
38ms
C++296 bytes2021-12-18 14:55:05
17550thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoRuntime Error
2968KB
11281ms
C++644 bytes2021-12-18 14:53:22
17508thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
2968KB
231ms
C++644 bytes2021-12-18 14:46:20
13272thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
2264KB
43ms
C++372 bytes2021-11-13 15:57:23
13122thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoWrong Answer
2188KB
44ms
C++277 bytes2021-11-13 15:01:24
13001thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoWrong Answer
2968KB
41ms
C++285 bytes2021-11-13 14:28:08
12908thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
2968KB
206ms
C++271 bytes2021-11-13 09:45:15
12863thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
2184KB
46ms
C++328 bytes2021-11-13 09:06:20
12854thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoRuntime Error
2576KB
14830ms
C++563 bytes2021-11-13 09:01:45
12848thaondvNguyễn Đỗ Vy ThảoAccepted
2576KB
252ms
C++563 bytes2021-11-13 08:57:20