Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28246thinhlqLê Quang ThịnhTime Limit Exceed
2348KB
9401ms
C++1855 bytes2022-06-28 16:55:01
28236thinhlqLê Quang ThịnhTime Limit Exceed
2348KB
9425ms
C++1552 bytes2022-06-28 16:33:23
28229thinhlqLê Quang ThịnhTime Limit Exceed
2348KB
9405ms
C++2281 bytes2022-06-28 16:20:50
28066thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
15652KB
79ms
C++920 bytes2022-06-20 22:58:13
28049thinhlqLê Quang ThịnhTime Limit Exceed
11556KB
5518ms
C++939 bytes2022-06-20 20:53:15
28048thinhlqLê Quang ThịnhTime Limit Exceed
11556KB
5511ms
C++2208 bytes2022-06-20 20:40:26
28042thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
7460KB
65ms
C++1411 bytes2022-06-20 16:27:41
28041thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
7460KB
67ms
C++1406 bytes2022-06-20 16:21:03
28040thinhlqLê Quang ThịnhTime Limit Exceed
7460KB
5519ms
C++1406 bytes2022-06-20 16:20:42
28039thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
7460KB
67ms
C++738 bytes2022-06-20 16:16:51
28032thinhlqLê Quang ThịnhTime Limit Exceed
3364KB
5530ms
C++1030 bytes2022-06-20 15:45:30
28031thinhlqLê Quang ThịnhTime Limit Exceed
3364KB
5523ms
C++933 bytes2022-06-20 15:44:40
28030thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2752KB
59ms
C++679 bytes2022-06-20 15:27:37
27984thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
2752KB
44ms
C++868 bytes2022-06-19 23:10:22
27983thinhlqLê Quang ThịnhTime Limit Exceed
2752KB
20388ms
C++961 bytes2022-06-19 22:42:03
27981thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
11460KB
167ms
C++1115 bytes2022-06-19 22:17:58
27980thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
11460KB
178ms
C++1111 bytes2022-06-19 22:16:56
27979thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
11460KB
154ms
C++1104 bytes2022-06-19 22:14:13
27972thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
11460KB
150ms
C++992 bytes2022-06-19 20:58:15
27955thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
33596KB
364ms
C++1755 bytes2022-06-18 14:33:39
27880thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2352KB
688ms
C++1360 bytes2022-06-16 11:12:43
27879thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2352KB
620ms
C++1368 bytes2022-06-16 11:08:26
27878thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2352KB
1860ms
C++1376 bytes2022-06-16 11:06:47
27877thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
2352KB
802ms
C++1350 bytes2022-06-16 11:06:00
27755thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
33596KB
361ms
C++1749 bytes2022-06-15 11:04:54
27754thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
10168KB
115ms
C++1046 bytes2022-06-15 11:03:59
27524thinhlqLê Quang ThịnhTime Limit Exceed
6436KB
3421ms
C++1093 bytes2022-05-25 10:04:15
27465thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
10936KB
47ms
C++1391 bytes2022-05-24 16:39:00
27444thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
18728KB
91ms
C++983 bytes2022-05-24 15:23:35
27443thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
18728KB
83ms
C++1144 bytes2022-05-24 15:20:30
27442thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
10536KB
93ms
C++1118 bytes2022-05-24 15:20:08
27298thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
17996KB
847ms
C++1470 bytes2022-05-18 16:10:08
27289thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
17996KB
835ms
C++1425 bytes2022-05-18 16:05:51
27284thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
17996KB
813ms
C++1424 bytes2022-05-18 16:04:10
27192thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2428KB
98ms
C++1865 bytes2022-05-18 14:58:30
27098thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2344KB
197ms
C++1285 bytes2022-05-18 14:40:53
27048thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2340KB
636ms
C++942 bytes2022-05-18 14:35:25
27031thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2340KB
366ms
C++775 bytes2022-05-18 14:33:18
26938thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2192KB
2ms
C++218 bytes2022-05-10 15:34:52
26936thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
2192KB
1ms
C++214 bytes2022-05-10 15:31:56
26935thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
2184KB
2ms
C++207 bytes2022-05-10 15:30:18
26816thinhlqLê Quang ThịnhCompile Error
0KB
0ms
C3316 bytes2022-05-07 10:53:45
26784thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
18724KB
91ms
C++1589 bytes2022-05-03 17:05:47
26782thinhlqLê Quang ThịnhWrong Answer
18724KB
92ms
C++1512 bytes2022-05-03 17:03:34
26730thinhlqLê Quang ThịnhTime Limit Exceed
10532KB
3837ms
C++1339 bytes2022-05-03 15:58:33
26721thinhlqLê Quang ThịnhTime Limit Exceed
10532KB
4908ms
C++1329 bytes2022-05-03 15:53:35
26712thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
10532KB
97ms
C++717 bytes2022-05-03 15:32:33
26659thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
7816KB
417ms
C++1628 bytes2022-05-01 17:10:22
26658thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
7816KB
470ms
C++2116 bytes2022-05-01 17:06:50
26625thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
3364KB
798ms
C++1070 bytes2022-04-30 14:51:30