Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
28066thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
15652KB
79ms
C++920 bytes2022-06-20 22:58:13
28030thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2752KB
59ms
C++679 bytes2022-06-20 15:27:37
27981thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
11460KB
167ms
C++1115 bytes2022-06-19 22:17:58
27955thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
33596KB
364ms
C++1755 bytes2022-06-18 14:33:39
27880thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2352KB
688ms
C++1360 bytes2022-06-16 11:12:43
27879thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2352KB
620ms
C++1368 bytes2022-06-16 11:08:26
27878thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2352KB
1860ms
C++1376 bytes2022-06-16 11:06:47
27754thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
10168KB
115ms
C++1046 bytes2022-06-15 11:03:59
27444thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
18728KB
91ms
C++983 bytes2022-05-24 15:23:35
27192thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2428KB
98ms
C++1865 bytes2022-05-18 14:58:30
27098thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2344KB
197ms
C++1285 bytes2022-05-18 14:40:53
27048thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2340KB
636ms
C++942 bytes2022-05-18 14:35:25
27031thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2340KB
366ms
C++775 bytes2022-05-18 14:33:18
26938thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2192KB
2ms
C++218 bytes2022-05-10 15:34:52
26712thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
10532KB
97ms
C++717 bytes2022-05-03 15:32:33
26659thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
7816KB
417ms
C++1628 bytes2022-05-01 17:10:22
26658thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
7816KB
470ms
C++2116 bytes2022-05-01 17:06:50
26625thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
3364KB
798ms
C++1070 bytes2022-04-30 14:51:30
26537thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
26920KB
305ms
C++1980 bytes2022-04-26 22:46:21
26424thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2348KB
1693ms
C++1763 bytes2022-04-26 07:51:12
26366thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
20908KB
17ms
C++1840 bytes2022-04-24 17:20:48
26312thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2348KB
1332ms
C++1798 bytes2022-04-24 14:43:32
26295thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
11556KB
19ms
C++1163 bytes2022-04-24 10:56:51
26185thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2340KB
19ms
C++891 bytes2022-04-23 14:42:25
26166thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
37684KB
526ms
C++1289 bytes2022-04-23 14:27:19
26158thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
39700KB
722ms
C++1274 bytes2022-04-23 14:20:48
26153thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
14364KB
97ms
C++856 bytes2022-04-23 14:13:25
26114thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
10164KB
91ms
C++1269 bytes2022-04-15 20:41:50
26113thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
10164KB
96ms
C++1276 bytes2022-04-15 20:41:02
26112thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
10152KB
114ms
C++1210 bytes2022-04-15 20:39:24
25929thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2340KB
17ms
C++188 bytes2022-04-05 08:38:04
25928thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
12128KB
290ms
Python75 bytes2022-04-05 08:06:59
25903thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
17972KB
52ms
C++932 bytes2022-04-04 12:06:25
25834thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
6260KB
3776ms
C++1236 bytes2022-04-02 17:01:01
25832thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
6260KB
3529ms
C++1259 bytes2022-04-02 17:00:47
25766thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
17964KB
263ms
C++1222 bytes2022-04-02 16:32:49
25741thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
10152KB
2787ms
C++611 bytes2022-04-02 16:07:10
25699thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
49980KB
756ms
C++1610 bytes2022-03-31 18:07:28
25603thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
6256KB
55ms
C++965 bytes2022-03-29 22:55:34
25424thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
14548KB
598ms
C++1026 bytes2022-03-27 11:38:44
25423thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
39392KB
1184ms
C++957 bytes2022-03-27 11:38:08
25422thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
30664KB
137ms
C++951 bytes2022-03-27 11:35:35
25195thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2988KB
88ms
C++667 bytes2022-03-26 21:25:40
24977thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
5176KB
27ms
C++816 bytes2022-03-26 16:08:22
24893thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
25784KB
323ms
C++1566 bytes2022-03-26 15:10:15
24865thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
17508KB
1625ms
C++698 bytes2022-03-24 11:55:20
24864thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
17508KB
1503ms
C++700 bytes2022-03-24 11:54:00
24856thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
2572KB
23ms
C++1396 bytes2022-03-24 11:02:33
24854thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
49216KB
465ms
C++565 bytes2022-03-23 17:57:26
24849thinhlqLê Quang ThịnhAccepted
15272KB
741ms
C++1085 bytes2022-03-23 12:52:25