Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
27232thytmTrần Mai ThyAccepted
2184KB
84ms
C++1475 bytes2022-05-18 15:25:42
27084thytmTrần Mai ThyAccepted
2188KB
222ms
C++919 bytes2022-05-18 14:39:47
27077thytmTrần Mai ThyAccepted
2188KB
913ms
C++651 bytes2022-05-18 14:38:47
27071thytmTrần Mai ThyWrong Answer
2184KB
24ms
C++432 bytes2022-05-18 14:38:06
27052thytmTrần Mai ThyAccepted
2184KB
520ms
C++432 bytes2022-05-18 14:35:54
25873thytmTrần Mai ThyRuntime Error
3512KB
74ms
C++796 bytes2022-04-03 21:07:09
25872thytmTrần Mai ThyRuntime Error
3356KB
70ms
C++666 bytes2022-04-03 20:58:34
25871thytmTrần Mai ThyRuntime Error
3512KB
56ms
C++736 bytes2022-04-03 20:58:19
25870thytmTrần Mai ThyRuntime Error
3512KB
70ms
C++826 bytes2022-04-03 20:43:35
25863thytmTrần Mai ThyRuntime Error
3356KB
78ms
C++756 bytes2022-04-03 20:05:30
25862thytmTrần Mai ThyRuntime Error
3356KB
79ms
C++756 bytes2022-04-03 20:04:34
25831thytmTrần Mai ThyRuntime Error
3356KB
96ms
C++758 bytes2022-04-02 17:00:39
25477thytmTrần Mai ThyAccepted
17808KB
1165ms
C++1163 bytes2022-03-27 15:25:45
25473thytmTrần Mai ThyTime Limit Exceed
24488KB
10976ms
C++1263 bytes2022-03-27 14:58:43
25443thytmTrần Mai ThyAccepted
5020KB
37ms
C++954 bytes2022-03-27 13:28:00
25440thytmTrần Mai ThyOutput Limit Exceed
5020KB
29ms
C++1013 bytes2022-03-27 13:22:37
25439thytmTrần Mai ThyOutput Limit Exceed
5020KB
25ms
C++1007 bytes2022-03-27 13:20:51
25163thytmTrần Mai ThyAccepted
5024KB
206ms
C++637 bytes2022-03-26 21:00:45
25121thytmTrần Mai ThyWrong Answer
4900KB
226ms
C++641 bytes2022-03-26 20:22:09
25119thytmTrần Mai ThyOutput Limit Exceed
5024KB
204ms
C++712 bytes2022-03-26 20:18:32
25076thytmTrần Mai ThyAccepted
4788KB
28ms
C++716 bytes2022-03-26 17:35:39
25072thytmTrần Mai ThyOutput Limit Exceed
5176KB
23ms
C++764 bytes2022-03-26 17:31:10
25071thytmTrần Mai ThyOutput Limit Exceed
5152KB
28ms
C++694 bytes2022-03-26 17:28:16
25065thytmTrần Mai ThyCompile Error
0KB
0ms
C++723 bytes2022-03-26 17:18:17
24584thytmTrần Mai ThyWrong Answer
2184KB
40ms
C++308 bytes2022-02-26 16:50:57
24576thytmTrần Mai ThyWrong Answer
2184KB
29ms
C++375 bytes2022-02-26 16:34:58
24573thytmTrần Mai ThyWrong Answer
2184KB
43ms
C++289 bytes2022-02-26 16:29:16
24169thytmTrần Mai ThyWrong Answer
2184KB
4696ms
C++195 bytes2022-02-19 17:57:21
24147thytmTrần Mai ThyAccepted
2184KB
121ms
C++181 bytes2022-02-19 17:15:31
24145thytmTrần Mai ThyWrong Answer
2184KB
127ms
C++184 bytes2022-02-19 17:14:16
24140thytmTrần Mai ThyAccepted
2184KB
287ms
C++290 bytes2022-02-19 17:10:19
24097thytmTrần Mai ThyAccepted
2184KB
64ms
C++227 bytes2022-02-19 16:45:24
23512thytmTrần Mai ThyAccepted
2184KB
114ms
C++192 bytes2022-02-09 14:04:10
21697thytmTrần Mai ThyAccepted
2184KB
51ms
C++350 bytes2022-01-15 21:58:17
21493thytmTrần Mai ThyAccepted
2184KB
65ms
C++275 bytes2022-01-15 17:36:09
21490thytmTrần Mai ThyWrong Answer
2184KB
73ms
C++238 bytes2022-01-15 17:34:44
21461thytmTrần Mai ThyWrong Answer
2184KB
63ms
C++202 bytes2022-01-15 17:18:04
21445thytmTrần Mai ThyAccepted
2184KB
146ms
C++196 bytes2022-01-15 17:00:53
20679thytmTrần Mai ThyAccepted
2184KB
34ms
C++596 bytes2022-01-09 17:10:49
20538thytmTrần Mai ThyWrong Answer
2184KB
34ms
C++403 bytes2022-01-09 09:26:11
19986thytmTrần Mai ThyAccepted
5148KB
405ms
C++343 bytes2022-01-04 22:26:46
19889thytmTrần Mai ThyAccepted
2184KB
20ms
C++328 bytes2022-01-04 15:48:00
17907thytmTrần Mai ThyAccepted
6092KB
169ms
C++735 bytes2021-12-18 16:40:19
17897thytmTrần Mai ThyAccepted
6092KB
166ms
C++665 bytes2021-12-18 16:34:46
17896thytmTrần Mai ThyCompile Error
0KB
0ms
C++689 bytes2021-12-18 16:34:35
17815thytmTrần Mai ThyAccepted
2968KB
232ms
C++601 bytes2021-12-18 16:06:59
17796thytmTrần Mai ThyWrong Answer
2184KB
36ms
C++520 bytes2021-12-18 16:00:21
17788thytmTrần Mai ThyAccepted
2184KB
38ms
C++520 bytes2021-12-18 15:56:33
17634thytmTrần Mai ThyWrong Answer
2184KB
35ms
C++357 bytes2021-12-18 15:07:13
17515thytmTrần Mai ThyRuntime Error
2196KB
32ms
C++633 bytes2021-12-18 14:47:32