Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
18905tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
3004KB
2988ms
C++664 bytes2021-12-20 23:23:23
18904tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
3004KB
2947ms
C++472 bytes2021-12-20 23:18:54
18903tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
3004KB
3132ms
C++504 bytes2021-12-20 23:15:44
18901tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
3004KB
2897ms
C++506 bytes2021-12-20 23:12:23
18900tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2344KB
18ms
C++495 bytes2021-12-20 23:10:49
18890tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
4172KB
659ms
C++668 bytes2021-12-20 21:48:43
18866tiendungngNguyễn Tiến DũngTime Limit Exceed
2612KB
20204ms
C++509 bytes2021-12-20 20:34:42
14989tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
40ms
C++1212 bytes2021-11-18 21:57:49
14984tiendungngNguyễn Tiến DũngTime Limit Exceed
2340KB
18379ms
C++253 bytes2021-11-18 21:16:51
14983tiendungngNguyễn Tiến DũngTime Limit Exceed
2340KB
18360ms
C++247 bytes2021-11-18 21:14:47
14982tiendungngNguyễn Tiến DũngCompile Error
0KB
0ms
C247 bytes2021-11-18 21:13:30
7420tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
18ms
C++249 bytes2021-09-30 20:48:52
7419tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2340KB
25ms
C++243 bytes2021-09-30 20:48:00
7417tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2340KB
20ms
C++263 bytes2021-09-30 20:45:38
7410tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
19ms
C++251 bytes2021-09-30 20:29:22
7407tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2340KB
22ms
C++237 bytes2021-09-30 20:17:43
7405tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2340KB
17ms
C++213 bytes2021-09-30 20:14:30
7401tiendungngNguyễn Tiến DũngCompile Error
0KB
0ms
C++234 bytes2021-09-30 20:09:15
7400tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2340KB
20ms
C++238 bytes2021-09-30 20:08:43
7296tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2344KB
21ms
C++359 bytes2021-09-30 07:24:04
7276tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2344KB
32ms
C++371 bytes2021-09-29 22:44:45
7275tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2344KB
38ms
C++378 bytes2021-09-29 22:42:46
7274tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2344KB
25ms
C++378 bytes2021-09-29 22:42:36
7273tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2344KB
30ms
C++373 bytes2021-09-29 22:38:23
7271tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2344KB
38ms
C++374 bytes2021-09-29 22:36:39
7270tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2344KB
26ms
C++371 bytes2021-09-29 22:33:54
7269tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2344KB
39ms
C++369 bytes2021-09-29 22:33:18
7268tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2344KB
31ms
C++369 bytes2021-09-29 22:32:44
7267tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2344KB
31ms
C++375 bytes2021-09-29 22:31:07
7266tiendungngNguyễn Tiến DũngCompile Error
0KB
0ms
C++376 bytes2021-09-29 22:30:45
7265tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2344KB
15ms
C++345 bytes2021-09-29 22:29:54
7262tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2344KB
16ms
C++297 bytes2021-09-29 22:15:12
7253tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
18ms
C++221 bytes2021-09-29 21:41:22
7252tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2340KB
17ms
C++215 bytes2021-09-29 21:40:52
7251tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2340KB
17ms
C++214 bytes2021-09-29 21:40:07
7250tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
35ms
C++311 bytes2021-09-29 21:38:16
7249tiendungngNguyễn Tiến DũngTime Limit Exceed
2340KB
6020ms
C++277 bytes2021-09-29 21:33:58
7237tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
17ms
C++415 bytes2021-09-29 19:38:51
7211tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
90232KB
2166ms
C++867 bytes2021-09-29 14:35:45
7210tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
90232KB
1558ms
C++867 bytes2021-09-29 14:34:50
7209tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
51168KB
1278ms
C++861 bytes2021-09-29 14:34:17
7208tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
12108KB
910ms
C++859 bytes2021-09-29 14:33:54
7207tiendungngNguyễn Tiến DũngTime Limit Exceed
12108KB
160ms
C++946 bytes2021-09-29 14:33:13
7206tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
12108KB
1063ms
C++792 bytes2021-09-29 14:29:09
7205tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
12108KB
1092ms
C++804 bytes2021-09-29 14:26:35
7204tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
3780KB
75ms
C++827 bytes2021-09-29 14:25:47
7203tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
12108KB
1027ms
C++804 bytes2021-09-29 14:24:34
7065tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
16ms
C++268 bytes2021-09-29 08:00:04
7060tiendungngNguyễn Tiến DũngWrong Answer
2340KB
28ms
C++256 bytes2021-09-29 07:53:05
7057tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
27ms
C++191 bytes2021-09-29 07:48:29