Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
18905tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
3004KB
2988ms
C++664 bytes2021-12-20 23:23:23
18890tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
4172KB
659ms
C++668 bytes2021-12-20 21:48:43
14989tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
40ms
C++1212 bytes2021-11-18 21:57:49
7420tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
18ms
C++249 bytes2021-09-30 20:48:52
7410tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
19ms
C++251 bytes2021-09-30 20:29:22
7296tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2344KB
21ms
C++359 bytes2021-09-30 07:24:04
7276tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2344KB
32ms
C++371 bytes2021-09-29 22:44:45
7262tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2344KB
16ms
C++297 bytes2021-09-29 22:15:12
7253tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
18ms
C++221 bytes2021-09-29 21:41:22
7250tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
35ms
C++311 bytes2021-09-29 21:38:16
7237tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
17ms
C++415 bytes2021-09-29 19:38:51
7204tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
3780KB
75ms
C++827 bytes2021-09-29 14:25:47
7065tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
16ms
C++268 bytes2021-09-29 08:00:04
7057tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
27ms
C++191 bytes2021-09-29 07:48:29
7053tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
19ms
C++212 bytes2021-09-29 07:45:58
7041tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
25ms
C++443 bytes2021-09-29 07:32:47
7007tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
21ms
C++242 bytes2021-09-28 23:08:47
6958tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
26ms
C++274 bytes2021-09-28 21:41:44
6937tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
27ms
C++247 bytes2021-09-28 21:09:25
6926tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
17ms
C++271 bytes2021-09-28 21:04:10
6908tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2344KB
19ms
C++340 bytes2021-09-28 20:47:36
6897tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
15ms
C++295 bytes2021-09-28 20:30:47
6890tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
16ms
C++249 bytes2021-09-28 20:21:16
6889tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
20ms
C++239 bytes2021-09-28 20:19:15
6887tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2344KB
19ms
C++228 bytes2021-09-28 20:17:16
6886tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2344KB
16ms
C++237 bytes2021-09-28 20:15:59
6885tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
16ms
C++225 bytes2021-09-28 20:14:20
6882tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
17ms
C++224 bytes2021-09-28 20:11:45
6881tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
27ms
C++287 bytes2021-09-28 20:10:28
6880tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
16ms
C++257 bytes2021-09-28 20:08:18
6879tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
24ms
C++200 bytes2021-09-28 20:06:10
6873tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
16ms
C++192 bytes2021-09-28 19:46:42
6745tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2344KB
22ms
C++223 bytes2021-09-28 16:38:53
6735tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
19ms
C++187 bytes2021-09-28 16:37:19
6729tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
19ms
C++185 bytes2021-09-28 16:35:53
6546tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
17ms
C++193 bytes2021-09-28 15:21:02
6544tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
20ms
C++199 bytes2021-09-28 15:18:48
6542tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
20ms
C++185 bytes2021-09-28 15:18:14
6541tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
21ms
C++197 bytes2021-09-28 15:17:42
6530tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2524KB
21ms
C++609 bytes2021-09-28 15:12:10
6520tiendungngNguyễn Tiến DũngAccepted
2340KB
28ms
C++188 bytes2021-09-28 15:01:58