Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
20493trongvdVũ Đức TrọngAccepted
2488KB
307ms
C++3714 bytes2022-01-08 19:32:51
20478trongvdVũ Đức TrọngAccepted
23352KB
640ms
C++1961 bytes2022-01-08 17:19:13
20438trongvdVũ Đức TrọngAccepted
558936KB
10161ms
C++2371 bytes2022-01-08 15:57:08
20436trongvdVũ Đức TrọngCompile Error
0KB
0ms
C++2371 bytes2022-01-08 15:56:35
20415trongvdVũ Đức TrọngWrong Answer
12112KB
544ms
C++1142 bytes2022-01-08 14:44:17
20404trongvdVũ Đức TrọngWrong Answer
7304KB
500ms
C++1058 bytes2022-01-08 14:35:54
20402trongvdVũ Đức TrọngWrong Answer
7304KB
609ms
C++1238 bytes2022-01-08 14:30:41
20304trongvdVũ Đức TrọngAccepted
2476KB
41ms
C++1695 bytes2022-01-07 17:19:51
20303trongvdVũ Đức TrọngWrong Answer
2476KB
37ms
C++1656 bytes2022-01-07 17:19:20
20284trongvdVũ Đức TrọngMemory Limit Exceed
131164KB
198ms
C++1263 bytes2022-01-07 16:44:25
20283trongvdVũ Đức TrọngTime Limit Exceed
2348KB
15099ms
C++1114 bytes2022-01-07 16:42:58
20282trongvdVũ Đức TrọngTime Limit Exceed
2348KB
15129ms
C++1114 bytes2022-01-07 16:41:51
20281trongvdVũ Đức TrọngTime Limit Exceed
2348KB
2691ms
C++1100 bytes2022-01-07 16:37:42
20276trongvdVũ Đức TrọngWrong Answer
2348KB
34ms
C++817 bytes2022-01-07 16:32:19
20267trongvdVũ Đức TrọngAccepted
4296KB
63ms
C++640 bytes2022-01-07 16:12:13
20258trongvdVũ Đức TrọngWrong Answer
3904KB
72ms
C++485 bytes2022-01-07 16:02:00
20254trongvdVũ Đức TrọngMemory Limit Exceed
131164KB
198ms
C++1263 bytes2022-01-07 15:58:10
20252trongvdVũ Đức TrọngMemory Limit Exceed
131164KB
197ms
C++1236 bytes2022-01-07 15:55:23
20241trongvdVũ Đức TrọngMemory Limit Exceed
131164KB
212ms
C++1263 bytes2022-01-07 15:45:46
20228trongvdVũ Đức TrọngMemory Limit Exceed
131164KB
194ms
C++1236 bytes2022-01-07 15:42:01
20104trongvdVũ Đức TrọngAccepted
260140KB
4037ms
C++2470 bytes2022-01-06 12:57:45
20103trongvdVũ Đức TrọngWrong Answer
262836KB
4414ms
C++2462 bytes2022-01-06 12:07:51
20093trongvdVũ Đức TrọngTime Limit Exceed
131072KB
20369ms
C++2276 bytes2022-01-06 11:15:34
20088trongvdVũ Đức TrọngAccepted
0KB
0ms
C++2276 bytes2022-01-06 11:05:39
20077trongvdVũ Đức TrọngAccepted
0KB
0ms
C++2086 bytes2022-01-06 10:13:28
20043trongvdVũ Đức TrọngAccepted
6860KB
357ms
C++1703 bytes2022-01-06 08:49:26
20039trongvdVũ Đức TrọngAccepted
13460KB
434ms
C++929 bytes2022-01-06 08:41:15
19626trongvdVũ Đức TrọngRuntime Error
6908KB
113ms
C++1674 bytes2021-12-31 16:12:38
19621trongvdVũ Đức TrọngRuntime Error
2340KB
28ms
C++1470 bytes2021-12-31 16:09:16
19619trongvdVũ Đức TrọngWrong Answer
2340KB
25ms
C++1599 bytes2021-12-31 16:07:58
19615trongvdVũ Đức TrọngRuntime Error
2340KB
31ms
C++1660 bytes2021-12-31 16:05:40
19609trongvdVũ Đức TrọngRuntime Error
2340KB
36ms
C++1497 bytes2021-12-31 16:03:13
19607trongvdVũ Đức TrọngRuntime Error
2340KB
44ms
C++1583 bytes2021-12-31 15:49:08
19077trongvdVũ Đức TrọngAccepted
26664KB
4345ms
C++1717 bytes2021-12-24 16:17:59
19075trongvdVũ Đức TrọngWrong Answer
26664KB
4314ms
C++1715 bytes2021-12-24 16:14:17
17849trongvdVũ Đức TrọngAccepted
4288KB
63ms
C++825 bytes2021-12-18 16:17:52
17842trongvdVũ Đức TrọngRuntime Error
4288KB
60ms
C++823 bytes2021-12-18 16:16:31
17527trongvdVũ Đức TrọngAccepted
11612KB
196ms
C++955 bytes2021-12-18 14:49:04
17299trongvdVũ Đức TrọngAccepted
6272KB
939ms
C++956 bytes2021-12-17 16:48:06
17294trongvdVũ Đức TrọngAccepted
2616KB
134ms
C++620 bytes2021-12-17 16:29:37
17287trongvdVũ Đức TrọngAccepted
17968KB
1906ms
C++523 bytes2021-12-17 16:08:15
17286trongvdVũ Đức TrọngWrong Answer
14060KB
1897ms
C++515 bytes2021-12-17 16:06:47
17272trongvdVũ Đức TrọngWrong Answer
6248KB
1828ms
C++1322 bytes2021-12-17 15:44:12
17270trongvdVũ Đức TrọngWrong Answer
6248KB
1841ms
C++1220 bytes2021-12-17 15:40:17
17134trongvdVũ Đức TrọngAccepted
16744KB
490ms
C++807 bytes2021-12-11 16:25:00
17133trongvdVũ Đức TrọngWrong Answer
9808KB
337ms
C++807 bytes2021-12-11 16:22:46
17120trongvdVũ Đức TrọngAccepted
6248KB
382ms
C++634 bytes2021-12-11 15:42:40
17072trongvdVũ Đức TrọngTime Limit Exceed
7596KB
9154ms
C++1163 bytes2021-12-11 14:32:47
17038trongvdVũ Đức TrọngAccepted
2732KB
77ms
C++443 bytes2021-12-10 16:38:04
17035trongvdVũ Đức TrọngWrong Answer
2732KB
77ms
C++442 bytes2021-12-10 16:34:01