Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
11649tuanlqtuanlqRuntime Error
2512KB
66ms
C++513 bytes2021-11-09 16:33:03
11647tuanlqtuanlqRuntime Error
2512KB
63ms
C++495 bytes2021-11-09 16:30:40
11638tuanlqtuanlqAccepted
10152KB
774ms
C++908 bytes2021-11-09 16:23:54
11614tuanlqtuanlqWrong Answer
10152KB
783ms
C++485 bytes2021-11-09 16:16:56
11598tuanlqtuanlqWrong Answer
6248KB
675ms
C++393 bytes2021-11-09 16:13:30
11597tuanlqtuanlqWrong Answer
6248KB
714ms
C++400 bytes2021-11-09 16:12:26
11594tuanlqtuanlqWrong Answer
6248KB
840ms
C++394 bytes2021-11-09 16:10:32
11580tuanlqtuanlqAccepted
2344KB
205ms
C++320 bytes2021-11-09 16:04:08
11575tuanlqtuanlqTime Limit Exceed
2732KB
19968ms
C++408 bytes2021-11-09 16:00:14
11556tuanlqtuanlqAccepted
2344KB
24ms
C++799 bytes2021-11-09 15:49:33
11554tuanlqtuanlqAccepted
2340KB
99ms
C++459 bytes2021-11-09 15:48:45
11550tuanlqtuanlqAccepted
2732KB
104ms
C++1000 bytes2021-11-09 15:43:49
11549tuanlqtuanlqAccepted
2340KB
38ms
C++604 bytes2021-11-09 15:42:55
11545tuanlqtuanlqAccepted
17964KB
441ms
C++442 bytes2021-11-09 15:40:29
11544tuanlqtuanlqAccepted
3004KB
2803ms
C++623 bytes2021-11-09 15:40:12
11543tuanlqtuanlqAccepted
3004KB
3127ms
C++513 bytes2021-11-09 15:39:57
11540tuanlqtuanlqAccepted
3512KB
651ms
C++626 bytes2021-11-09 15:39:43
11531tuanlqtuanlqAccepted
2340KB
78ms
C++681 bytes2021-11-09 15:36:50
11525tuanlqtuanlqAccepted
21876KB
277ms
C++858 bytes2021-11-09 15:35:53
11522tuanlqtuanlqAccepted
17968KB
284ms
C++913 bytes2021-11-09 15:35:37
11520tuanlqtuanlqAccepted
3316KB
1140ms
C++752 bytes2021-11-09 15:35:22
11517tuanlqtuanlqAccepted
2340KB
21ms
C++734 bytes2021-11-09 15:35:03
11514tuanlqtuanlqAccepted
3124KB
245ms
C++702 bytes2021-11-09 15:34:41
11513tuanlqtuanlqAccepted
2348KB
563ms
C++487 bytes2021-11-09 15:34:25
11509tuanlqtuanlqAccepted
2496KB
153ms
C++804 bytes2021-11-09 15:34:00
11507tuanlqtuanlqAccepted
10152KB
336ms
C++503 bytes2021-11-09 15:33:44
11504tuanlqtuanlqAccepted
2348KB
554ms
C++487 bytes2021-11-09 15:33:20
11503tuanlqtuanlqAccepted
10936KB
202ms
C++757 bytes2021-11-09 15:32:59
11502tuanlqtuanlqAccepted
3516KB
627ms
C++607 bytes2021-11-09 15:32:33
11500tuanlqtuanlqAccepted
3124KB
224ms
C++355 bytes2021-11-09 15:32:09
11496tuanlqtuanlqAccepted
2356KB
48ms
C++417 bytes2021-11-09 15:31:25
11493tuanlqtuanlqAccepted
16988KB
4196ms
C++841 bytes2021-11-09 15:31:09
11484tuanlqtuanlqAccepted
2340KB
41ms
C++522 bytes2021-11-09 15:29:10
7189tuanlqtuanlqAccepted
90232KB
15198ms
C++930 bytes2021-09-29 10:50:12
7172tuanlqtuanlqRuntime Error
11132KB
1050ms
C++976 bytes2021-09-29 10:32:52
7170tuanlqtuanlqRuntime Error
7224KB
806ms
C++960 bytes2021-09-29 10:31:49
7167tuanlqtuanlqRuntime Error
7224KB
794ms
C++956 bytes2021-09-29 10:30:13
7166tuanlqtuanlqTime Limit Exceed
7224KB
145ms
C++952 bytes2021-09-29 10:30:01
7162tuanlqtuanlqAccepted
2340KB
43ms
C++428 bytes2021-09-29 10:24:58
7155tuanlqtuanlqWrong Answer
2340KB
73ms
C++273 bytes2021-09-29 10:17:26
7154tuanlqtuanlqWrong Answer
2340KB
82ms
C++273 bytes2021-09-29 10:16:45
7153tuanlqtuanlqWrong Answer
2340KB
86ms
C++266 bytes2021-09-29 10:15:24
7146tuanlqtuanlqWrong Answer
2340KB
65ms
C++260 bytes2021-09-29 09:43:50
7144tuanlqtuanlqWrong Answer
2340KB
73ms
C++260 bytes2021-09-29 09:43:07
7142tuanlqtuanlqWrong Answer
2340KB
66ms
C++224 bytes2021-09-29 09:42:23
7129tuanlqtuanlqAccepted
2352KB
20ms
C++787 bytes2021-09-29 09:25:20
7127tuanlqtuanlqAccepted
3788KB
77ms
C++1123 bytes2021-09-29 09:24:11
7126tuanlqtuanlqTime Limit Exceed
3128KB
17ms
C++1200 bytes2021-09-29 09:23:59
7125tuanlqtuanlqAccepted
3788KB
66ms
C++1123 bytes2021-09-29 09:23:43
7112tuanlqtuanlqAccepted
6248KB
464ms
C++479 bytes2021-09-29 09:12:33