Mã bài    Tên đăng nhập    Ngôn ngữ    Kết quả   

Mã chạy Tên đăng nhập Họ và tên Mã bài Kết quả Bộ nhớ Thời gian Ngôn ngữ Độ dài mã Thời điểm chấm
23977vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiAccepted
2340KB
478ms
C++976 bytes2022-02-19 15:57:40
20441vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiAccepted
2492KB
296ms
C++3861 bytes2022-01-08 16:01:17
20437vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiWrong Answer
2484KB
308ms
C++3532 bytes2022-01-08 15:56:51
20434vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiWrong Answer
2484KB
314ms
C++3504 bytes2022-01-08 15:56:20
20410vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiAccepted
393752KB
2764ms
C++2752 bytes2022-01-08 14:42:05
20393vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiRuntime Error
2008KB
99ms
C++2752 bytes2022-01-08 14:25:32
20391vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiAccepted
31152KB
656ms
C++2442 bytes2022-01-08 14:24:08
20259vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiAccepted
2480KB
46ms
C++1762 bytes2022-01-07 16:03:26
20248vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiAccepted
17348KB
233ms
C++1461 bytes2022-01-07 15:50:19
20247vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiWrong Answer
11100KB
160ms
C++1456 bytes2022-01-07 15:48:44
20246vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiWrong Answer
11100KB
164ms
C++1526 bytes2022-01-07 15:47:48
20245vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiTime Limit Exceed
8440KB
60ms
C++1522 bytes2022-01-07 15:47:38
20235vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiWrong Answer
11100KB
161ms
C++1460 bytes2022-01-07 15:43:23
20233vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiWrong Answer
11100KB
160ms
C++1464 bytes2022-01-07 15:42:20
20231vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiAccepted
3676KB
73ms
C++1501 bytes2022-01-07 15:42:07
20094vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiAccepted
34092KB
2759ms
C++2554 bytes2022-01-06 11:15:42
20090vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiAccepted
34092KB
2729ms
C++2554 bytes2022-01-06 11:14:57
20060vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiAccepted
0KB
0ms
C++2554 bytes2022-01-06 09:20:50
20050vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiAccepted
10368KB
600ms
C++2118 bytes2022-01-06 08:58:55
20049vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiWrong Answer
10368KB
597ms
C++2078 bytes2022-01-06 08:58:18
20040vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiAccepted
13848KB
421ms
C++1317 bytes2022-01-06 08:41:35
19634vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiTime Limit Exceed
2508KB
13011ms
C++1286 bytes2021-12-31 16:41:25
19633vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiTime Limit Exceed
2508KB
11987ms
C++1265 bytes2021-12-31 16:39:10
19618vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiAccepted
2380KB
32ms
C++7723 bytes2021-12-31 16:07:57
19613vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiRuntime Error
2380KB
35ms
C++7725 bytes2021-12-31 16:04:40
19612vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiWrong Answer
2340KB
31ms
C++7737 bytes2021-12-31 16:03:59
19610vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiRuntime Error
2380KB
30ms
C++7725 bytes2021-12-31 16:03:26
19605vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiRuntime Error
2340KB
34ms
C++787 bytes2021-12-31 15:31:07
19604vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiRuntime Error
2340KB
37ms
C++7556 bytes2021-12-31 15:30:37
19602vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiCompile Error
0KB
0ms
C++7562 bytes2021-12-31 15:30:20
19601vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiRuntime Error
2340KB
40ms
C++7544 bytes2021-12-31 15:28:09
19600vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiCompile Error
0KB
0ms
C++7546 bytes2021-12-31 15:27:43
19599vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiCompile Error
0KB
0ms
C++7548 bytes2021-12-31 15:27:29
19598vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiMemory Limit Exceed
137476KB
74ms
C++7462 bytes2021-12-31 15:24:41
19597vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiWrong Answer
2380KB
33ms
C++7530 bytes2021-12-31 15:21:06
19594vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiWrong Answer
2380KB
30ms
C++7533 bytes2021-12-31 15:16:53
19593vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiWrong Answer
2380KB
35ms
C++7511 bytes2021-12-31 15:15:57
19589vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiRuntime Error
2360KB
30ms
C++7755 bytes2021-12-31 15:14:07
19586vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiRuntime Error
2360KB
35ms
C++7679 bytes2021-12-31 15:13:20
19080vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiAccepted
25128KB
4216ms
C++1947 bytes2021-12-24 16:35:59
19074vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiAccepted
3124KB
41ms
C++1097 bytes2021-12-24 16:12:09
19054vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiAccepted
7036KB
98ms
C++1645 bytes2021-12-24 15:19:22
19053vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiWrong Answer
7044KB
101ms
C++1611 bytes2021-12-24 15:17:44
19050vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiWrong Answer
7044KB
98ms
C++1611 bytes2021-12-24 15:17:13
19049vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiCompile Error
0KB
0ms
C1611 bytes2021-12-24 15:16:56
17882vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiRuntime Error
213200KB
4406ms
C++2359 bytes2021-12-18 16:28:21
17878vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiRuntime Error
213196KB
4339ms
C++2335 bytes2021-12-18 16:26:12
17860vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiRuntime Error
191712KB
4153ms
C++2335 bytes2021-12-18 16:19:30
17850vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiAccepted
3528KB
43ms
C++1136 bytes2021-12-18 16:18:05
17827vuanhhuyHuy Đoẹp ChoaiRuntime Error
191716KB
4052ms
C++2321 bytes2021-12-18 16:12:15